Hlavní informace

Přijímání uchazečů do bakalářských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze se řídí Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění, Statutem ČVUT v Praze, Statutem FJFI ČVUT v Praze, tímto dokumentem a Příkazem děkana pro přijímací řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2024 - 2025 (dále jen Příkaz děkana).

Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech jsou:

  1. Podání jedné řádně vyplněné přihlášky ke studiu ve zvoleném bakalářském studijním programu v termínu do 30. dubna 2024 elektronicky prostřednictvím adresy http://prihlaska.cvut.cz. Podrobnosti podání přihlášky stanoví Příkaz děkana.
  2. Zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 900,- Kč. Podrobnosti k provedení a doložení úhrady stanovuje Příkaz děkana.
  3. Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (zakončeného maturitní zkouškou).
  4. Předložení maturitního vysvědčení ze školy se sídlem v České republice nebo Slovenské republice způsobem uvedeným v Příkazu děkana. Pokud byla maturitní zkouška absolvována v zahraničí kromě Slovenské republiky, doložení rovnocennosti či nostrifikace zahraničního vzdělání způsobem uvedeným v Příkazu děkana.
  5. Pro studium v českém jazyce znalost českého nebo slovenského jazyka prokázaná maturitní zkouškou, případně certifikovanou zkouškou z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2. Termín dodání potvrzení o certifikované zkoušce se řídí Příkazem děkana.
  6. Úspěšné složení přijímací zkoušky z matematiky organizované fakultou nebo její prominutí děkanem v případech uvedených níže. Termín a organizace přijímací zkoušky jsou dány Příkazem děkana.
  7. Uchazeč byl v minulosti nejvýše jednou zapsán do bakalářského studijního programu FJFI ČVUT v Praze.

Děkan fakulty může prominout přijímací zkoušku uchazečům, kteří dosáhli úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

1. Složení maturitní zkoušky z profilového předmětu pro daný studijní program. Podrobnosti uvádí Příkaz děkana.

2. Průměr známek z profilového předmětu středoškolského studia je nejvýše 2,0. Podrobnosti uvádí Příkaz děkana.

3.  Úspěšná účast v některé ze středoškolských soutěží (alespoň v regionálním kole) prokázaná např. potvrzením absolvované střední školy nebo úředně ověřeným dokumentem vydaným organizátorem soutěže. Podrobnosti uvádí Příkaz děkana.

Případní uchazeči ze zahraničí musejí uvedené skutečnosti řádně doložit. V případě nejasností rozhoduje v této záležitosti děkan.

Ověřování výše uvedených podmínek přijímacího řízení (včetně předložení veškerých dokladů) se provádí do 15. července 2024. Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude vydáno do 30 dní po tomto ověření. Rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí bude vydáno do 30 dní od jejího doručení.

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, během úředních hodin na studijním oddělení FJFI ČVUT v Praze.

Přijímací řízení ke studiu v bakalářských studijních programech končí dnem rozhodnutí o přijetí či nepřijetí u všech uchazečů ke studiu.

V případě potřeby vyhlásí děkan náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení.

doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
děkan FJFI ČVUT v Praze

Schváleno AS FJFI ČVUT v Praze dne 25. září 2023.

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.