Hlavní informace

 

PŘÍKAZ DĚKANA 

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

FAKULTY JADERNÉ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÉ ČVUT V PRAZE

PRO AKADEMICKÝ ROK 2024–2025

 

 

Tento příkaz doplňuje Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2024 – 2025 (dále jen Vyhlášení) a stanoví postup při jeho realizaci.

I. Základní informace o bakalářských studijních programech

Bakalářské studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze je realizováno pouze prezenční formou. Toto studium je členěno do studijních směrů dle níže uvedeného přehledu.

 

Studijní směr (studijní program, resp. specializace)

Kód programu

Matematické inženýrství

- specializace Matematické modelování

- specializace Matematická fyzika

- specializace Matematická informatika

B0541A170021

Aplikované matematicko-stochastické metody

B0541A170023

Aplikovaná informatika 

B0613A140022

Aplikace informatiky v přírodních vědách

B0588A140002

Aplikace informatiky v přírodních vědách – studium v Děčíně

B0588A140002

Jaderná a částicová fyzika 

B0533A110014

Jaderné inženýrství

- specializace Aplikovaná fyzika ionizujícího záření

- specializace Jaderné reaktory

- specializace Radioaktivita v životním prostředí

B0533A110019

Fyzikální inženýrství

- specializace Inženýrství pevných látek

- specializace Fyzikální inženýrství materiálů

- specializace Laserová technika a fotonika

- specializace Počítačová fyzika

- specializace Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

B0533A110017

Radiologická technika

B0914A110001

Jaderná chemie

B0531A130029

Vyřazování jaderných zařízení z provozu

B0588A110001

Kvantové technologie

B0533A110024

Aplikovaná algebra a analýza

B0541A170025

 

 

 

 

 

 

 

Uchazeč si vybírá při podání přihlášky právě jeden studijní směr z výše uvedených. Při zápisu do studia jej lze změnit. Později během studia lze studijní směr změnit formou písemné žádosti s vědomím případné odlišnosti v povinné části studijních plánů a pravidel pro přestup mezi studijními programy.

II. Postup podání přihlášky

 1. Ke studiu v bakalářském studijním programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2024 – 2025 se podává právě jedna řádně vyplněná přihláška pomocí elektronického formuláře (podle bodu II-2 níže) v termínu do 30. dubna 2024. Přihláška má níže uvedené náležitosti.
 2. Přihláška pomocí elektronického formuláře zahrnuje:
  1. Řádné vyplnění elektronického formuláře na adrese http://prihlaska.cvut.cz.
  2. Uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 900,- Kč. Poplatek lze uhradit převodem nebo kartou v rámci elektronického formuláře na adrese http://prihlaska.cvut.cz. Údaje pro platbu jsou:
   • číslo účtu: 19-5373100277/0100
   • konstantní symbol:     379
   • variabilní symbol:       77777
   • specifický symbol:      kód přihlášky
  3. Přiložení dalších dokladů spojených s přijímacím řízením, které jsou dány podmínkami přijímacího řízení, pokud jsou vdobě podání přihlášky k dispozici:

úředně ověřená kopie nebo na studijním oddělení předložený originál maturitního vysvědčení, případně doklad o rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vzdělání (který lze případně získat procesem vnitřní nostrifikace na https://www.cvut.cz/uznavani-studia-ze-zahranici), případně potvrzení o certifikované zkoušce z jazyka studia úrovně alespoň B2. 

Lékařské potvrzení není vyžadováno.

  1. Pro studium v Praze: odeslání dokumentů podle bodů a-c doporučeně poštou na adresu: ČVUT FJFI, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1 nebo
   Pro studium v Děčíně: odeslání dokumentů podle bodů a-c doporučeně poštou na adresu: ČVUT FJFI, studijní oddělení, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1
 1. Bankovní spojení pro úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ze zahraničí je: Swift Code: KOMBCZPP, IBAN: CZ1501000000195373100277 – typ poplatku "OUR" nebo takovým způsobem, že veškeré poplatky hradí plátce. Pokud nebude tento poplatek uhrazen vplné výši, nebude splněna 2. podmínka pro přijetí do studia dle Vyhlášení.
 2. Více než jednu přihlášku v přijímacím řízení do bakalářských studijních programů na FJFI ČVUT v Praze pro akademický rok 2024 – 2025 nelze přijmout. Administrativní poplatek za jednu nebo více současně zaslaných přihlášek do studia FJFI ČVUT v Praze nevrací.
 3. Po obdržení dokumentů podle bodů II-2d a po zaevidování úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je přihláška přijata a uchazeč zařazen do přijímacího řízení.
 4. Přihlášku lze doplnit o další doklady spojené s přijímacím řízením, pokud v době jejího podání nebyly k dispozici. Jedná se o doklady uvedené v bodech II-2c tohoto příkazu. Toto doplnění je součástí ověřování podmínek přijímacího řízení a je možné do 15. července 2024.

III. Přijímací zkouška

Přijímací zkouška bude děkanem prominuta uchazečům, kteří dosáhli úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a splnili (v období po roce 2019 včetně) alespoň jednu z následujících podmínek:

 1. Složení maturitní zkoušky z alespoň jednoho profilového předmětu. Profilovými předměty jsou matematika a fyzika, případně také chemie pro studijní program Jaderná chemie.
 2. Průměr známek alespoň jednoho profilového předmětu za celé středoškolské studium je nejvýše 2,0. Průměr se přitom vypočítává z výročních vysvědčení 1. – 3. ročníku a z pololetního vysvědčení 4. ročníku absolvované střední školy. K ověřování známek pro prominutí přijímací zkoušky je nezbytné nahrát kopie příslušných vysvědčení (případně výpis známek potvrzený absolvovanou střední školou) do fakultního systému KOS (lze tak učinit přes webovou přihlášku).
 3. Úspěšná účast v některé ze středoškolských soutěží v oblasti matematiky, fyziky, chemie, nebo informatiky. Úspěšná účast uchazeče (alespoň v regionálním kole soutěže) musí být prokázána např. potvrzením absolvované střední školy nebo úředně ověřeným dokumentem vydaným organizátorem soutěže.
 4. Přihláška je podána do studijního programu Aplikace informatiky v přírodních vědách - studium v Děčíně.

 

IV. Průběh přijímacího řízení

Povinnost konat přijímací zkoušku se týká pouze těch uchazečů, kteří nesplnili žádnou z výše uvedených podmínek pro prominutí přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška má formu písemného testu a ověřují se v ní znalosti z matematiky v rozsahu středoškolské látky dané okruhy státní maturity z matematiky v základní formě.

K přípravě na test z matematiky ze středoškolské látky pro uchazeče o studium na FJFI ČVUT v Praze slouží materiály zveřejněné na webových stránkách fakulty zahrnující požadavky na znalosti z matematiky pro přijímací řízení, vzor a průběh testu a dále také kurzy matematiky pro přípravu k přijímacím zkouškám na technických vysokých školách pořádaných na FJFI ČVUT v Praze. Odkaz na tyto materiály poskytne případně na požádání studijní oddělení fakulty.

1. Uchazeč se zkoušky účastní osobně, dostaví se včas a prokazuje se platným průkazem totožnosti.

2. Řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na 11. června 2024 v 10.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2.

3. Odůvodněnou omluvu z přijímací zkoušky a žádost o povolení účasti v náhradním termínu musí uchazeč podat elektronicky nejpozději v den konání řádného termínu. V případě přijetí omluvy z účasti v řádném termínu bude uchazeč zaregistrován na náhradní termín přijímací zkoušky.

4. Přijímací zkoušky se mohou zúčastnit i uchazeči, kteří budou maturitní zkoušku skládat v podzimním termínu.

5. Podrobnosti ke konání přijímacích zkoušek budou sděleny elektronicky.

6. Uchazeč, který splní test na alespoň 50%, bude přijat do studia. Uchazeč, který splní test na méně než 50% a alespoň na 40%, bude přijat do studia a bude mu předepsána povinnost absolvovat předmět Matematické minimum. Pokud uchazeč splní test na méně než 40%, nebude ke studiu přijat.

7. S výsledkem přijímací zkoušky se každý uchazeč může seznámit nejpozději následující pracovní den po dni konání přijímací zkoušky. Uchazeč bude mít také možnost následující pracovní den po dni konání své přijímací zkoušky nahlédnout do svého opraveného testu. Tyto informace poskytne studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1.

8. Uchazeč může být zapsán do bakalářského studijního programu na FJFI ČVUT v Praze nejvýše dvakrát.

Všichni uchazeči, kterým bude přijímací zkouška prominuta, obdrží elektronicky oznámení o prominutí přijímací zkoušky.  V ní budou informováni, že rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu obdrží po ověření zbývajících podmínek pro přijetí (uvedeny ve Vyhlášení a v bodech II-2c–d tohoto příkazu).

V. Zápis do studia a zahájení studia

 1. Řádné zápisy do bakalářského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze probíhají ve dnech 28. – 30. 8. 2024. K zápisu se uchazeč dostaví osobně a prokazuje se platným průkazem totožnosti a dopisem o přijetí.
 2. Výuka 1. ročníku v Praze začíná povinným Přípravným týdnem ve dnech 16. – 18. 9. 2024. Podrobnosti o jeho organizaci budou zveřejněny na webových stránkách fakulty.
 3. Ubytování přijatých studentů 1. ročníku bakalářského studia, které zajišťuje Správa účelových zařízení ČVUT v Praze (http://www.suz.cvut.cz), probíhá ve dnech 12 a 13. 9. 2024.

VI. Termíny

Termín ukončení přijímání přihlášek:

Termín přijímací zkoušky:

30. 4. 2024

11. 6. 2024

Termín pro dodání dalších dokladů spojených s přijímacím řízením dle bodů II-2c:

 

15. 7. 2024

Řádný termín zápisu do 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia v Praze:

28. – 30. 8. 2024 v rozdělení uchazečů podle pokynu studijního oddělení fakulty

   

Zahájení výuky 1. ročníku v Praze povinným Přípravným týdnem

16. – 18. 9. 2024

 

 

doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.

děkan FJFI ČVUT v Praze

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.