Hlavní informace

Vedení fakulty

Členy vedení jsou: děkan, proděkani, tajemník a předseda AS FJFI.

Více na stránce Vedení fakulty

 

Vědecká rada

Vědecká rada je akademický orgán fakulty . Projednává dlouhodobý záměr fakulty a schvaluje studijní programy a také se věnuje habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorů. 

předseda doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.

Více na stránce Vědecká rada

 

Kolegium děkana

Kolegium děkana tvoří členové vedení FJFI a vedoucí kateder.

Více na stránce Kolegium děkana

 

Akademický senát

Akademický senát fakulty je samosprávný zastupitelský orgán, který zřizuje zákon o vysokých školách. Jeho členy volí ze svých řad akademická obec (tedy studenti i pedagogové).

Více na stránce Akademický senát

 

Disciplinární komise

Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů. Za disciplinární přestupek je považováno zaviněné porušení povinností danými právními předpisy a vnitřními předpisy školy a jejich součástí. Členy disciplinární komise jmenuje děkan a schvaluje je akademický senát fakulty. 

předsedkyně prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.

Více na stránce Disciplinární komise

 

Ombudsman

Ombudsman zajištuje ochranu práv a dodržování základních norem slušného chování všem zaměstnancům a studentům fakulty, a to jak mezi sebou, tak i mezi oběma skupinami navzájem.

Bc. Radka Mika Havlíková

Více na stránce Ombudsman

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.