Hlavní informace

Děkanát je souborem administrativních a technických pracovišť fakulty, které zajišťují její činnosti v oblastech definovaných Zákonem o vysokých školách, Statutem ČVUT a Statutem FJFI. Děkanát se dělí na sekretariáty vedoucích pracovníků fakulty a na jim podřízená oddělení.

 

Sekretariát děkana (14911)

Sekretariát děkana spravuje a zajišťuje agendu děkana, připravuje jednání kolegia děkana a vedení fakulty, pořizuje a zveřejňuje zápisy, vede evidenci vnitřních předpisů vydaných rektorem a děkanem a zajišťuje odesílání datových zpráv nespadajících do kompetence jiných oddělení. Vedoucím sekretariátu děkana je děkan.

Pracovníci sekretariátu děkana

Mgr. Zdeňka Císlerová

Asistentka děkana

 

Sekretariát tajemníka (14912)

Sekretariát tajemníka spravuje a zajišťuje agendu tajemníka, vystavuje objednávky pro jednotlivá oddělení, kontroluje a archivuje výběrová řízení, vede evidenci vnitřních předpisů ČVUT a FJFI a odpovídá za registr smluv, zajišťuje archiv fakultních dokumentů a multimédií a zajišťuje odesílání datových zpráv nespadajících do kompetence jiných oddělení. Vedoucím sekretariátu tajemníka je tajemník.

Pracovníci sekretariátu tajemníka

Pavla Čížková

Sekretářka tajemníka

Jana Benkoczi

Archiv

Přímo řízená oddělení

Ekonomické oddělení

Personální a mzdové oddělení

Oddělení pro řízení projektů

Oddělení správy budov

 

Sekretariát proděkana pro vědu a výzkum (14915)

Sekretariát proděkana pro vědu a výzkum zajišťuje řízení administratiních a technických oddělení přímo řízených proděkanem pro vědu a výzkum. Vedoucím sekretariátu proděkana pro vědu a výzkum je proděkan pro vědu a výzkum.

Přímo řízená oddělení

Oddělení pro vědu a výzkum

 

Sekretariát proděkana pro pedagogickou činnost (14913)

Sekretariát proděkana pro pedagogickou činnost zajišťuje řízení administratiních a technických oddělení přímo řízených proděkanem pro pedagogickou činnost. Vedoucím sekretariátu proděkana pro pedagogickou činnost je proděkan pro pedagogickou činnost.

Přímo řízená oddělení

Studijní oddělení

 

Sekretariát proděkana pro rozvoj (14914)

Sekretariát proděkana pro rozvoj zajišťuje řízení administratiních a technických oddělení přímo řízených proděkanem pro rozvoj. Vedoucím sekretariátu proděkana pro rozvoj je proděkan pro rozvoj.

Přímo řízená oddělení

Oddělení pro rozvoj

IT oddělení

 

Sekretariát proděkana pro zahraniční styky a pro vnější vztahy (14916)

Sekretariát proděkana pro zahraniční styky a pro vnější vztahy zajišťuje řízení administratiních a technických oddělení přímo řízených proděkanem pro zahraniční styky a pro vnější vztahy. Vedoucím sekretariátu proděkana pro zahraniční styky a pro vnější vztahy je proděkan pro zahraniční styky a pro vnější vztahy.

Přímo řízená oddělení

Oddělení pro vnější vztahy

 

 

Administrativní a technická oddělení

Administrativu fakulty zajišťují jednotlivá oddělení, jelichž kompetence jsou určeny příkazem děkana:

Studijní oddělení (14921)

Studijní oddělení zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících se studiem v bakalářských a magisterských studijních programech a přidruženou pedagogickou činnost FJFI. Oddělení spadá pod proděkana pro pedagogickou činnost.

Více na stránce Studijní oddělení


Oddělení pro vědu a výzkum (14922)

Oddělení pro vědu a výzkum zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících s vědecko-výzkumnou činností FJFI a agendy související se studiem v doktorských studijních programech. Oddělení spadá pod proděkana pro vědu a výzkum.

Více na stránce Oddělení pro vědu a výzkum

 

Oddělení pro vnější vztahy (14923)

Oddělení pro vnějších vztahy zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících s navazováním a udržováním vztahů navenek i uvnitř fakulty a s propagací FJFI. Oddělení spadá pod proděkana pro zahraniční styky a vnější vztahy.

Více na stránce Oddělení pro vnější vztahy

 

Oddělení pro rozvoj (14924)

Oddělení pro rozvoj zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících se zlepšováním technického a metodického fungování fakulty, výstavbou a legislativou. Oddělení spadá pod proděkana pro rozvoj fakulty.

Více na stránce Oddělení pro rozvoj

 

IT oddělení (14925)

IT oddělení zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících s informačními a výpočetními systémy na FJFI. Oddělení spadá pod proděkana pro rozvoj fakulty.

Více na stránce IT oddělení

 

Oddělení správy budov (14305)

Oddělení správy budov zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících s provozně-technickým fungováním budov fakulty. Oddělení spadá pod tajemníka fakulty.

Více na stránce Oddělení správy budov

 

Ekonomické oddělení (14931)

Ekonomické oddělení zajišťuje činnost fakulty ve všech oblastech financí a rozpočtu. Oddělení spadá pod tajemníka fakulty.

Více na stránce Ekonomické oddělení

 

Personální a mzdové oddělení (14932)

Personální a mzdové oddělení zajišťuje veškerou agendu spojenou s přijímáním a vyplácením zaměstnanců. Oddělení spadá pod tajemníka fakulty.

Více na stránce Personální a mzdové oddělení

 

Oddělení pro řízení projektů (14926)

Oddělení pro řízení projektů zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících s grantovou a projektovou činností FJFI. Oddělení spadá pod tajemníka fakulty.

Více na stránce Oddělení pro řízení projektů

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.