Hlavní informace

Oddělení pro řízení projektů zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících s grantovou a projektovou činností FJFI. Oddělení spadá pod tajemníka fakulty.

Vedoucí oddělení

Ing. Lucie Farmačková, MBA

Agendy: Granty, projekty

 

Pracovníci oddělení

Mgr. Lýdie Hošková

Agendy: Projekty


 

 

Kompetence oddělení dle příkazu děkana

  • spolupráci s MŠMT a dalšími orgány vlády ČR a grantovými agenturami v České republice i v dalších zemích EU, s Evropskou komisí, ERC a COST,

  • administraci podávání, řešení, uzavření a archivaci všech grantů, projektů, výzkumných záměrů a center na FJFI, zejména pak projektů GA ČR, TA ČR, projektů vyhlašovaných ministerstvy vlády ČR, rozvojových programů MŠMT ČR, IS ČVUT, SGS a SVK ČVUT, FCA ČVUT, strukturálních fondů a další programů EU,

  • sledování veškeré legislativy a termínů vztahujících se ke grantové činnosti,

  • aktivní vyhledávání výzev poskytovatelů a informuje o nich potencionální navrhovatele,

  • koordinaci a kontrolu formální stránky předkládání návrhů, průběžných i závěrečných zpráv výzkumných grantů, projektů, záměrů a center,

  • poskytování metodické podpory navrhovatelům všech typů grantů a projektů, zajištění právního a ekonomického poradenství pro všechny oblasti grantové činnosti,

  • poskytování právní a ekonomické podpory pro organizaci výběrových řízení na FJFI,

  • spolupráci s příslušnými odbory RČVUT ve všech výše zmíněných činnostech.

  • přípravu spoluřešitelských smluv 

Kontakt

Břehová 7
115 19 Praha 1   


 
 
 

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.