Hlavní informace

Oddělení pro vědu a výzkum zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících s vědecko-výzkumnou činností FJFI a agendy související se studiem v doktorských studijních programech. Oddělení spadá pod proděkana pro vědu a výzkum.

Pracovníci oddělení

Iva Mikešová

Agendy: Doktorské studium (přijímací řízení, průběh studia, konání SDZ)

Monika Zábranská

Agendy: Doktorské studium (matrika studentů, stipendia, obhajoby disertačních prací)

Ing. Dagmar Hodková

Agendy: Příprava podkladů pro jednání vědecké rady, administrace habilitačního a jmenovacího řízení, zpracování a evidence vědeckých výsledků za FJFI

 

 

Kompetence oddělení dle příkazu děkana

 • zpracování rozborů a výkazů za oblast vědy a výzkumu,

 • přípravu podkladů pro jednání vědecké rady a organizaci jejího jednání,

 • agendu doktorského studia,

 • agendu související s konáním doktorských SZZ, obhajob disertačních prací a promoce,

 • přípravu podkladů pro akreditační řízení v doktorském studiu,

 • administraci habilitačního a jmenovacího řízení,

 • zpracování návrhů předpisů vydávaných děkanem, resp. proděkany, v oblasti doktorského studia a vědeckovýzkumné činnosti a kontrolu dodržování již platných předpisů,

 • koordinaci přípravy a řešení vědecko-výzkumných projektů všech poskytovatelů

 • evidenci patentů a užitných vzorů FJFI, podporu pro podávání patentových přihlášek,

 • správu evidence vědeckých výsledků v3s za FJFI a koordinaci jejího plnění,

 • správu agendy ocenění ve vědě a výzkumu a v doktorském studiu,

 • podporu odborné knižní ediční činnosti a kontakt sNakladatelstvím ČVUT,

 • podporu pro technologický skauting, komercionalizaci výsledků výzkumu, spolupráci s inkubátorem InQBay ČVUT a transfer technologií, spin-off a prodeje licencí (ve spolupráci s Oddělení rozvoje),

 • agendu emeritních profesorů,

 • přípravu podkladů pro Výroční zprávu FJFI a ČVUT za vědecko-výzkumnou činnost,

 • vedení studijních záznamů v databázi KOS v doktorských studijních programech,

 • spolupráci s příslušnými odbory RČVUT ve všech výše zmíněných činnostech.

Kontakt

Břehová 7
115 19 Praha 1


Doktorské studium - úřední hodiny
Akademický rok 2023 / 2024
Pondělí 9:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Středa 9:00 - 11:00 13:00 - 15:00 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.