Hlavní informace

Úřední hodiny pro studenty doktorského studia

   Termín zápisu do doktorského studia do 1. ročníku

   Termín zápisu do doktorského studia 2. a vyšších ročníků

Obory doktorského studia

Nabízená témata dizertačních prací

Přijímací řízení

Průběh studia

Státní doktorská zkouška

Obhajoba disertační práce

 

Studium v doktorských studijních programech "Aplikace přírodních věd", "Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů", "Aplikovaná matematika", "Kvantové technologie", "Fyzika vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze" a "Matematické inženýrství" navazuje na úspěšně ukončené magisterské studium v příslušném oboru. Cílem tohoto studia je prohloubení teoretických poznatků a získání schopnosti samostatné vědecké práce v níže uvedených oborech studia. Podmínkou pro přijetí je řádné ukončení studia v magisterském (nebo navazujícím magisterském) studijním programu v příslušném nebo příbuzném oboru a úspěšné složení přijímací zkoušky z matematiky, fyziky nebo chemie (podle zaměření), předmětů specializace, kterou bude uchazeč studovat, a angličtiny.

Obecné informace o studiu

Doktorské studium na FJFI ČVUT v Praze se uskutečňuje podle zákona č. 111/1998 Sb., v souladu se Zásadami doktorského studia a Studijním a zkušebním řádem doktorského studia na ČVUT v Praze a se směrnicemi fakulty.

K doktorskému studiu jsou přijímáni absolventi magisterského vysokoškolského studia stejného nebo příbuzného oboru, tj. držitelé titulu Mgr. nebo Ing. O přijetí rozhoduje děkan  fakulty na základě výsledku přijímacího řízení. Pro uchazeče není podmínkou praxe v oboru ani není stanovena věková hranice. Ke studiu se mohou hlásit i studenti posledního ročníku magisterského studia, v takovém případě je přijetí podmíněno úspěšným ukončením studia. Studovat mohou občané ČR, cizinci a osoby bez státní příslušnosti, legálně pobývající v ČR. Doktorandem ČVUT v Praze se stává uchazeč, který byl přijat do doktorského studia.

Cílem doktorského studia je příprava absolventů k vědecké či umělecké tvůrčí práci. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent doktorského studia získává titul Ph.D. Získaná vyšší kvalifikace, včetně jazykové, výrazně zlepšuje možnost uplatnění absolventa.

Ekonomické zabezpečení studia

K ekonomickému zabezpečení studia přispívá stipendium, které je přiznáno všem studentům prezenční formy doktorského studia v českém jazyce (tj. občanům ČR i cizincům) a je vypláceno po standardní dobu studia (tj. po 4 roky). Stipendium má 2 složky:

  • nárokovou, jejíž velikost stanovuje škola a která je vyplácena měsíčně po celý akademický rok
  • nenárokovou, která může být přiznána za vynikající studijní výsledky a při podílu na výzkumné a pedagogické činnosti školicího pracoviště

Podmínky a výši doktorského stipendia upravuje Příkaz děkana č. 8/2016 Doktorská stipendia (dokument je ke stažení na stránkách Infotaj/SharePoint v sekci Příkazy děkana).

Získat lze i tzv. účelové stipendium při účasti na řešení výzkumného záměru nebo grantového projektu.

Ubytování pro mimopražské prezenční doktorandy je možné na vysokoškolských kolejích a stravovat se lze v menzách. V akademickém roce je 6 týdnů prázdnin.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.