Hlavní informace

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají na Oddělení pro vědu a výzkum FJFI. Uzávěrka přihlášek je obvykle dvakrát v roce a je zveřejňována průběžně. V přihlášce uchazeč uvede mj. také studijní program a schválené rámcové téma dizertační práce. Forma studia je prezenční čtyřletá, kombinovaná pětiletá. K přihlášce je třeba připojit:

  • životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání a event. dosavadní odborné praxi (zahraniční diplomy je třeba nostrifikovat)
  • přehled publikovaných prací a ostatních výsledků odborné činnosti s jejich případným hodnocením


Přihláška do doktorského studia
 (nástup 1.10.2024) - podání od 10. 4. 2024 do 22. 5. 2024

Termín pro podání přihlášek do doktorského studia

do 22. května 2024 (při zahájení studia 1. 10. 2024), resp. 16. prosince 2024 (při zahájení studia 1. 3. 2025) do doktorských studijních programů:

Požadavky pro přijetí do doktorského studia na FJFI

Předpokladem pro přijetí je ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání v příslušném nebo podobném oboru. Uchazeč o studium musí splňovat podmínky stanovené Zákonem o vysokých školách č. 111/98 Sb. a prokázat znalosti v rozsahu vysokoškolského studia z matematiky, fyziky nebo chemie (podle zaměření), angličtiny a ze specializace, kterou bude studovat. Zahraniční studenti, hlásící se do programu v češtině, musí prokázat dostatečnou znalost českého jazyka složením přijímací zkoušky konané v českém jazyce (uchazeči slovenské národnosti mohou odpovídat slovensky). 

Požadavky pro vstupní pohovor (zkoušku) z angličtiny

Požadavky pro vstupní pohovor (zkoušku) z angličtiny 

Požadované okruhy odborných znalostí pro přijímací zkoušky pro jednotlivé obory

Aplikace softwarového inženýrství

Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů

Fyzika vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze

Fyzikální inženýrství, specializace Fyzikální elektronika

Fyzikální inženýrství, specializace Inženýrství pevných látek

Fyzikální inženýrství, specializace Stavba a vlastnosti materiálů

Jaderná chemie

Jaderné inženýrství, specializace Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

Jaderné inženýrství, specializace Experimentální jaderná a částicová fyzika

Jaderné inženýrství, specializace Fyzika a technika termojaderné fúze

Jaderné inženýrství, specializace Reaktorová technika

Kvantové technologie

Matematické inženýrství

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.