Hlavní informace

Zde se dozvíte informace o jednotlivých částech doktorského studia a jaké administrativní úkony se od studentů doktorského studia očekávají.

Upozornění - veškeré v textu uváděné formuláře jsou po přihlášení ke stažení na Infotaji/SharePointu v sekci Formuláře - Studium doktorské.

Obecné informace o studiu:

Studium se uskutečňuje prezenční nebo kombinovanou formou. Prezenční studium je organizováno formou přednášek a seminářů, součástí je i samostatné studium literatury. Studium má též kombinovanou formu, při ní je zpravidla využívána úzká spolupráce s pracovištěm, na němž je externí student zaměstnán. Nejpodstatnější součástí studia je vědecká činnost pod vedením školitele a příprava disertační práce. V disertační práci studenti zpravidla řeší konkrétní vědecký problém v rámci některé z pracovních skupin na fakultě nebo spolupracujícím pracovišti. 

Standardní délka studia je 4 roky a je možné ji přerušit. Do doby studia se započítávají všechna přerušení s výjimkou přerušení po uznanou dobu rodičovství. Přechod z jedné formy studia do druhé je možný po složení SDZ na základě doporučení školitele a písemné žádosti doktoranda děkanovi fakulty. Studium lze absolvovat se souhlasem školitele a příslušné oborové rady i v kratší době. Prezenční doktorand je po dobu studia řádným studentem vysoké školy se všemi právy a povinnostmi. Doktorand  musí odevzdat disertační práci nejpozději do 7 let (platí pro studenty zapsané do DS před 31.10. 2021) nebo do 6 let (platí pro studenty DS zapsané po 1.11. 2021) od jeho zahájení. Doktorské studium lze ze strany studenta předčasně ukončit na základě písemné žádosti. V případě dlouhodobého neplnění povinností může studium ukončit děkan na návrh oborové rady.

Po přijetí:

Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a zápisu je třeba v studijním systému KOS vyplnit Individuální studijní plán (ISP), zpravidla do listopadu (resp. dubna dle termínu přijetí). 

Individuální studijní plán určuje časové rozložení studia (jsou v něm stanoveny povinné předmětové zkoušky včetně termínu jejich složení), odborné a vědecké činnosti se zaměřením na vypracování disertační práce, studijní pobyty na jiných pracovištích včetně zahraničních a jiné povinnosti. Individuální studijní plán sestavuje společně doktorand a jeho školitel, kterého jmenuje děkan fakulty, a schvaluje jej oborová rada příslušného oboru/programu (ORO/ORP). Školiteli jsou profesoři, docenti nebo význační odborníci schválení vědeckou radou FJFI.

Povinné předměty jsou jmenovitě uvedeny v ISP. Jejich počet je 4 až 6 (záleží na doporučení školitele a oborové rady), jsou jednosemestrální a zakončeny zkouškou. Minimálně 4 předměty musí být vybrány z předmětů doktorských studijních programů. Předměty by měly být přednostně vybírány ze seznamu předmětů vypisovaných katedrami FJFI:

V nezbytných případech je možné do ISP zahrnout i předměty vyučované na jiné fakultě/univerzitě. V takovém případě o přípustnosti jejich zařazení do ISP rozhoduje ORO/ORP.

Další roky:

Každý rok je student se svým školitelem na závěr akademického roku povinen vyplnit formulář Hodnocení průběhu doktorského studia a dostavit se ve vyhlášeném termínu na Oddělení pro vědu a výzkum k zápisu do dalšího akademického roku (viz Termín zápisu do doktorského studia 2. a vyšších ročníků). Dle hodnocení může dojít např. k úpravě stipendia doktoranda, případně i k vyloučení pro neplnění studijního plánu.

Studijní blok, tj. úspěšné absolvování všech předepsaných předmětových zkoušek (odborných i jazykových), předložení odborné studie a rozprava o tématu disertační práce, by měl být ukončen do dvou let (4 semestrů), maximálně do tří let (6 semestrů) od zahájení studia v prezenční formě a do tří let (6 semestrů), maximálně do 4,5 roků (9 semestrů) v kombinované formě.

Následně je třeba absolvovat státní doktorskou zkoušku. Formulář Přihláška ke státní doktorské zkoušce se odevzdává na Oddělení pro vědu a výzkum spolu se seznamem publikací. Při státní doktorské zkoušce je nutné prokázat přehled v odborných teoretických znalostech, metodách vědecké práce, schopnost osvojování nových vědeckých poznatků a jejich tvůrčí aplikaci. Státní doktorská zkouška se koná před komisí pro státní doktorskou zkoušku. Její úspěšné absolvování je předpokladem pro obhajobu disertační práce. Pravidla pro výběr předmětů se řídí nařízením příslušné oborové rady.

Dokončení studia:

Po absolvování státní doktorské zkoušky je posledním krokem k úspěšnému dokončení studia Odevzdání a obhajoba disertační práce, která je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu a může být též předložena v podobě uveřejněné nebo k uveřejnění připravené publikace nebo souboru publikací. Disertační práce musí obsahovat původní publikované nové poznatky, formální požadavky na disertační práce upravuje Směrnice proděkana pro VaV č.1/2023.

Formulář Žádost o obhajobu disertační práce se podává na Oddělení pro vědu a výzkum. Student před odevzdáním DP kontaktuje (osobně, telefonicky, mailem) Oddělení pro vědu a výzkum, kde dostane instrukce a náležitosti k podání DP. K žádosti je třeba přiložit čtyři kopie svázané disertační práce, dále disertační práci v elektronické podobě ve formátu PDF (doručení e-mailem, na CD/DVD nebo USB disku), posudek školitele, seznam publikací vč. jejich citací (dělený na publikace s afiliací FJFI ČVUT k tématu disertační práce a ostatní), životopis a formulář Výstupní list pro studenty doktorského studia. V případě skončení studia v době odevzdální DP je nutné podat žádost o prodloužení DS.

Obhajoba disertační práce se koná před komisí pro obhajobu disertační práce a je přístupná veřejnosti. Při neúspěšné státní doktorské zkoušce a nebo obhajobě disertační práce je možné jedno opakování.

Přerušení studia:

O přerušení nebo prodloužení studia můžete požádat vyplněním formuláře Žádosti a jejím doručením na Oddělení pro vědu a výzkum.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.