Hlavní informace

Tato stránka je rozcestníkem informací o projektech realizovaných v rámci FJFI ČVUT v Praze v rámci programového období 2014-2020.

Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

 

Výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II v prioritní ose 3 OP

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

Vznik Technických klubů v 17 městech Ústeckého kraje, činnost 6 odborných metodických skupin pro oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a pro předměty BI, CH a FY, podpora Centra virtuálního prototypování provozované UJEP v ÚnL a podpora spolupráce škol a firem.

Výzva č. 02_18_046 pro Výzkumné infrastruktury II v prioritní ose 1 OP

Modernizace velké výzkumné infrastruktury VR-1 - školní reaktor pro výzkumnou činnost CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015833

Projekt je zaměřen na modernizaci velké výzkumné infrastruktury "VR-1 - Školní reaktor pro výzkumnou činnost" rozšířením její vybavenosti o nové jaderné zařízení - podkritický reaktor VR-2. V rámci projektu budou navrženy a pořízeny klíčové komponenty, z nichž bude zařízení sestaveno a uvedeno do provozu. Přestože se bude jednat o technicky jednoduché zařízení, nabídne díky své flexibilitě uživatelům infrastruktury nové výzkumné aktivity a především výzkumné kapacity.

Výzva č. 02_18_058 - ESF výzva pro VŠ ve strukturálně postižených regionech v prioritní ose 2 OP

Zvýšení kvality technického vzdělání pro potřeby trhu práce v Ústeckém kraji - CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010196

Projekt je zaměřen na zpřístupnění a zkvalitnění vyššího technického vzdělání s cílem přispět k restrukturalizaci v Ústeckém regionu.

Výzva č. 02_16_019 - Excelentní výzkum

Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd – CAAS – CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000778

CAAS je vlajkovým projektem ČVUT, který integruje základní a orientovaný výzkum ve vědeckých disciplínách, jako je fyzika, matematika, chemie, jaderná technologie, materiálová věda, fotonika, detektorová technologie a jiné.

 

Výzva č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP

Posílení a rozvoj výzkumu na ČVUT v Praze s využitím výzkumné infrastruktury VR-1- Školní reaktor pro výzkumnou činnost - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001790

Cílem projektu je podpora a rozvoj kvalitního vlastního výzkumu na ČVUT v Praze s využitím výzkumné infrastruktury VR-1- Školní reaktor pro výzkumnou činnost. Konkrétně se jedná o posílení výzkumu ve třech výzkumných programech: 1. Výzkum transportu neutronů materiály; 2. Výzkum chování detekčních systémů v podmínkách aktivní zóny jaderného reaktoru a externích zdrojů neutronů; 3. Výzkum dynamiky, diagnostiky a monitorování aktivních zón jaderných reaktorů.

Brookhavenská národní laboratoř - účast České republiky - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001569

Projekt podporuje vysoce kvalitní výzkum prováděný v rámci Výzkumné Infrastruktury BNL-CZ. Sestává ze tří výzkumných programů (VP) souvisejících s velkými mezinárodními experimenty v Brookhavenské národní laboratoři. VP STAR zkoumá základní vlastnosti jaderné hmoty vytvořené ve srážkách těžkých iontů. VP PHENIX/sPHENIX studuje vnitřní strukturu protonu a provádí přípravu elektron-iontového urychlovače. Třetí VP se zabývá fenomenologickými problémy efektů studené jaderné hmoty.

 

Výzva č. 02_16_017 pro Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace v prioritní ose 1 OP

Výpočetní a technická infrastrukturní platforma pro realizaci nového doktorského programu Kvantové technologie - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002278

Cílem projektu je vytvoření infrastrukturní platformy nového doktorského programu Kvantové technologie. Tato platforma bude zahrnovat vytvoření a komplexní propojení nově vzniklých jak výpočetních, tak technických prostředků v laboratořích na FJFI ČVUT v Praze. Vybudování této platformy umožní úspěšnou přípravu a realizaci doktorského programu a jeho úspěšné naplňování. Výpočetní a technická infrastruktura bude vybudována v prostorách FJFI ČVUT v Praze, ve formě tří nových laboratoří.

Laboratoře pro doktorský studijní program Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002370

Komplementární projekt k projektu tvorby nového doktorského studijního programu Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů, který bude vytvořen v rámci projektu výzvy OP VVV č. 02_16_018 - Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. V rámci projektu budou vybaveny čtyři vysoce specializované laboratoře pro zajištění experimentální části vědecko-výzkumného vzdělávání doktorandů uvedeného doktorského studijního programu.

Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky PlasmaLab@CTU - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002248

Cílem projektu je vybudovat špičkovou vzdělávací laboratoř v oboru fyziky horkého plazmatu a techniky fúze v unikátní kombinaci s dalším rozvojem vzdělávacího tokamaku GOLEM. Doktorandi se zde seznámí s chováním plazmatu, s metodami diagnostiky plazmatu a s pokročilými technickými prostředky, které jsou páteří termojaderného výzkumu včetně ITER. Pracoviště jim také rozšíří možnosti řešení odborné práce. Projekt rozvíjí spolupráci s obdobnými laboratořemi, které již fungují ve vyspělých zemích.

 

Výzva č. 02_16_016 pro ERDF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP

Laboratoře pro špičkové bakalářské a magisterské obory - CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002357

Projekt je zaměřen na modernizaci praktické výuky studentů v magisterském a bakalářském studijním programu Aplikace přírodních věd na FJFI ČVUT v Praze nejen v programech nově akreditovaných v návazném ESF projektu (Vyřazování jaderných zařízení z provozu, Kvantové technologie, Aplikovaná algebra a analýza, Radiologická technika a Radiologická fyzika). V rámci projektu budou modernizovány laboratoře, které dají všem studentům celoživotní základ pro jejich experimentální a technologickou práci.

 

Výzva č. 02_16_018 pro Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v prioritní ose 2 OP

Nový výzkumně zaměřený doktorský program Kvantové technologie - CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002354

Cílem projektu je zavedení doktorského studijního programu orientovaného na kvantové technologie. Program bude vychovávat specialisty, kteří budou mít hluboké teoretické fyzikální, matematické a informatické znalosti, ale i specializované dovednosti z oblastí kvantové fyziky, kvantové teorie informace, fyziky pevných látek a povrchů, optiky a fotoniky, matematického modelování, přípravy a charakterizace nanostruktur. Zároveň budou vyškoleni v managementu a organizaci vědecké práce a vývoje.

Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů - CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002367

Nový doktorský program je zaměřen na zabezpečení a bezpečnost jaderných zařízení, jaderných materiálů a zdrojů ionizujících záření a jejich propojení s forenzními metodami v jaderných oborech. Propojení zabezpečení, bezpečnosti, prevence mimořádných událostí a jaderně-vyšetřovacích metod odliší tento nový studijní program od stávajících doktorských programů a otevře možnosti vysoce specializovaného vzdělávání studentů nejen z ČR, střední Evropy, ale má ambici i na celosvětovou působnost.

Mezinárodní doktorský program vysokoteplotního plazmatu a jaderné fúze - CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002247

Cílem projektu je plně začlenit ČVUT do společenství evropských univerzit, které nabízejí mezinárodní programy doktorského studia v oboru termojaderné fúze. Za tím účelem navrhujeme akreditaci společného doktorského programu (joint degree) nejméně s jednou z těchto univerzit - s Universiteit Gent. Ta vede dva společné programy a zároveň spolupracuje s FJFI ČVUT v rámci dohody o double degree. Projekt je příspěvkem k výchově generace ITER i k lepší integraci evropských doktorských programů.

 

Logolink OP VVV

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.