Hlavní informace

Výpočetní a technická infrastrukturní platforma pro realizaci nového doktorského programu Kvantové technologie - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002278

Výzva č. 02_16_017 pro Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace v prioritní ose 1 OP

Cílem projektu je vytvoření infrastrukturní platformy nového doktorského programu Kvantové technologie. Tato platforma bude zahrnovat vytvoření a komplexní propojení nově vzniklých jak výpočetních, tak technických prostředků v laboratořích na FJFI ČVUT v Praze. Vybudování této platformy umožní úspěšnou přípravu a realizaci doktorského programu a jeho úspěšné naplňování. Výpočetní a technická infrastruktura bude vybudována v prostorách FJFI ČVUT v Praze, ve formě tří nových laboratoří.

Cílem projektu je zajištění výpočetního (hardwarového i softwarového) a technického experimentálního zázemí pro nově akreditovaný doktorský studijní program Kvantové technologie, jehož institucionální podpora je explicitně uvedena na str. 29 Přílohy Dlouhodobého záměru ČVUT, která je přílohou této žádosti. Cílem projektu je tak posílit a zefektivnit výzkumnou infrastrukturu FJFI ČVUT v Praze s ohledem na akreditaci nového výzkumně orientovaného studijního programu v oblasti kvantových technologií. Výstupy projektu představují realizaci tří nových laboratoří uvedených výše.

Uvedené cíle budou realizovány v rámci následujících pracovních okruhů: - Specifikace technických parametrů a možností přístrojového vybavení v návaznosti na potřeby nově akreditovaného doktorského studijního programu Kvantové technologie, - Příprava zadávacích dokumentací k výběrovým řízením na dodavatele přístrojového vybavení pro jednotlivé fyzikální laboratoře. - Příprava zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele výpočetního hardwarového i softwarového vybavení pro klastr Q-Hyperion. - Vlastní realizace výběrových řízení dle připraveného harmonogramu a zákonných procesů a postupů - vyhlášení, rozhodnutí výběrových komisí a výběr dodavatele, dodávka a instalace přístrojů a výpočetního hardwarového i softwarového vybavení. - Instalace, zprovoznění, testování a následné využití přístrojového vybavení v rámci nového programu Kvantové technologie. - Průběžné pokrývání materiálových nákladů (zejména vakuové komponenty, technické plyny, chemikálie, optické komponenty, elektronické prvky, drobný laboratorní materiál) a služeb (poplatky na administrátora výběrových řízení a vlastní administraci výběrových řízení, administrace projektového managementu) za účelem provozování a efektivního využití pořizované infrastruktury.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.