Hlavní informace

Nový výzkumně zaměřený doktorský program Kvantové technologie - CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002354

Výzva č. 02_16_018 pro Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v prioritní ose 2 OP

Cílem projektu je zavedení doktorského studijního programu orientovaného na kvantové technologie. Program bude vychovávat specialisty, kteří budou mít hluboké teoretické fyzikální, matematické a informatické znalosti, ale i specializované dovednosti z oblastí kvantové fyziky, kvantové teorie informace, fyziky pevných látek a povrchů, optiky a fotoniky, matematického modelování, přípravy a charakterizace nanostruktur. Zároveň budou vyškoleni v managementu a organizaci vědecké práce a vývoje.

Cílem projektu je zavedení (příprava, akreditace a zahájení výuky) multidisciplinárního výzkumně zaměřeného doktorského studijního programu orientovaného na kvantové technologie, rozšiřujícího nabídku stávajících doktorských programů na FJFI ČVUT v Praze a využívajícího kvantovou teorii a informatiku pro realizaci nových kvantových procesorů a zařízení.
FJFI ČVUT v Praze poskytuje jedinečnou základnu pro implementaci navrhovaného doktorského programu díky zde dlouhodobě rozvíjenému a osvědčenému přístupu založenému na synergické kombinaci rozsáhlého matematicko-fyzikálního základu s praktickým inženýrským přístupem k řešení problémů, ve spolupráci s dalšími předními spolupracujícími vědeckými pracovišti, ať již tuzemskými, nebo zahraničními. 
Nový program cílí na motivované studenty se zájmem o obory teoretické fyziky, kvantové optiky, kvantové teorie informace, matematické fyziky i numerického modelování, fyziky pevných látek a materiálových věd, fyzikální elektroniky, optiky a nanostruktur.  Modulární struktura programu umožní další rozvoj studenta v jeho dosavadní specializaci, ve vztahu k celkové tematice kvantových technologií.  Studenti se již od prvního ročníku studia budou aktivně podílet na výzkumu konkrétních problémů v oblasti kvantových technologií. Tyto problémy sice budou podrobně studovány optikou jednotlivých odborných specializací, ale zároveň v celkovém kontextu. Velmi důležitou součástí výuky a výzkumu v rámci nového programu budou pravidelné mezioborové semináře, na kterých bude docházet k výměně výsledků a podnětů, stejně jako ke kladení nových otázek a cílů v rámci zkoumaného problému. Praktickým způsobem se tak studenti naučí nejen vysoce kvalitní vědecké, ale rovněž i týmové práci. Navíc zvládnou prezentaci svých výsledků širšímu publiku, i mimo úzce specifický podobor. Toto je zásadní nejen pro komunikaci s potenciálními budoucími zaměstnavateli a se širokou veřejností, ale i v rámci uplatnění absolventů nového programu v praxi.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.