Hlavní informace

Oddělení pro vnějších vztahy zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících s navazováním a udržováním vztahů navenek i uvnitř fakulty a s propagací FJFI. Oddělení spadá pod proděkana pro zahraniční styky a vnější vztahy.

Vedoucí oddělení

Ing. Šárka Salačová, Ph.D.

Agendy: vnější a vnitřní komunikace, inzerce, popularizační projekty, zahraniční styky, absolventi, partnerské střední školy

 

Pracovníci oddělení

Eva Prostějovská

Agendy: exkurze, prezentace na veletrzích a akcích pro veřejnost, koordinace výjezdů na střední školy

 

Jan Škvařil

Agendy: zájemci o studium mimo ČR a SK, péče o studenty ze zahraničí, promo materiál

 

BcA. David Březina

 Agendy: média, sociální sítě, tiskoviny, komunikace s novináři

 

Helena Hauzírková

 Agendy: propagační aktivity na detašovaném pracovišti v Děčíně, veletrhy, koordinace výjezdů na střední školy

 

Ing. Libor Škoda

Agendy: olympiády a soutěže

 

 

Kompetence oddělení dle příkazu děkana:

 • koordinace vnějších vztahů fakulty v ČR i v zahraničí,

 • příprava a administrace mezinárodních smluv o spolupráci fakulty,

 • propagace fakulty v ČR i v zahraničí,

 • organizace dnů otevřených dveří, účast fakulty na výstavách a veletrzích vzdělávání a další celofakultní popularizační aktivity pro zájemce o studium i pro širokou veřejnost,

 • koordinace výměnných pobytů studentů FJFI ve spolupráci s RČVUT,

 • zajištění Přípravných kurzů pro zájemce o studium na FJFI,

 • podpora vnitřní komunikace na fakultě, příprava a aktualizace metodických návodů pro zaměstnance fakulty (ve spolupráci s ostatními pracovišti děkanátu),

 • komunikace s českými i zahraničními médii, tvorba a zveřejňování tiskových zpráv,

 • marketing a tvorbu propagačních předmětů FJFI,

 • komunikace s absolventy, spolupráce se spolkem absolventů ČVUT Alumni a zajištění veškeré činnost ohledně pořádání akcí pro udržení kontaktů s absolventy,

 • podpora pro organizování konferencí, workshopů a studentských škol zaměstnanci fakulty,

 • popularizační ediční činnost a spolupráce s Nakladatelstvím ČVUT,

 • plnění a obsahová aktualizace webové stránky fakulty,

 • spolupráce s Domem zahraniční spolupráce pro studium zahraničních studentů v českém jazyce,

 • spolupráce s organizacemi zprostředkovávajícími studium zahraničních studentů,

 • agenda programů ERASMUS (ve spolupráci se Studijním oddělením a fkultními Erasmus+ koordinátory),

 • koordinace aktivit souvisejících se společnými diplomy (ve spolupráci se Studijním oddělením),

 • zajištění a administrace smluv s partnerskými středními školami,

 • podpora pobytu a evidence zahraničních návštěv na fakultě,
 • zpracovávání návrhů předpisů vydávaných děkanem, resp. proděkany, v oblasti vnějších vztahů, vnitřní komunikace a zahraničních styků a kontrola dodržování již platných předpisů,

 • příprava výroční zprávy FJFI a koordinace přípravy podkladů pro výroční zprávu ČVUT,

 • kvalifikační kurzy a školení pro zaměstnance,

 • koordinace grafické podoby oficiálních materiálů vydávaných fakultou v souladu s grafickým manuálem ČVUT,

 • spolupráce s příslušnými odbory RČVUT ve všech výše zmíněných činnostech.

 

Kontakt

Břehová 7
115 19 Praha 1
 
Pohraniční 1
405 01 Děčín

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.