Hlavní informace

Radiofarmaceutická sekce České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze uspořádaly ve dnech 22. 5. – 24. 5. 2024 již 45. pracovní dny radiofarmaceutické sekce ČSNM, konferenci s dlouholetou tradicí konanou pravidelně každý rok. I letos zazněly odborné příspěvky tematicky věnované praxi při přípravě radiofarmak na samotných odděleních nukleární medicíny, na výkum a vývoj nových radiofarmak, jejich nošičů a v neposlední řadě sdělení sponzorů a firem působících v oblasti distribuce a výroby radiofarmak.

20th OSSci PyData Prague Flyer kopieIng. Kateřina Ondrák Fialová

Letošní ročník proběhl na půdě Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, kde v úvodu účastníky pozdravil předseda ČSNM doc. MUDr. David Zogala, Ph.D. a děkan FJFI doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.

Registrovaných bylo rekordních 158 účastníků, předneseno bylo 33 odborných sdělení a 11 firemních prezentací. Konference byla podpořena účastí 18 firem zabývajích se nukleární medicínou, separačními technologiemi, radiometrickou technikou, laboratořemi, vědou a výzkumem. Společenský večer proběhl v prostorách Respíria CIIRC ČVUT, kde účástníky přivítal pan prorektor pro vědu prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

V odborném programu jako plenární řečník vystoupila dr. Marie Davídková, Ph.D. ze Státního ústávu radiační ochrany, s příspěvkem Cílená alfa částicová terapie: dozimetrie a radiační ochrana. Jako nejlepší přenáška byla radou radiofarmaceutické sekce oceněna přednáška naší doktorandky Ing. Kateřiny Ondrák Fialové na téma In vitro a in vivo testování HER2 cílících protilátek značených 225Ac.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.