Hlavní informace

Zkratka studijního programu: P_RT
Kód studijního programu: B0914A110001
Délka studia: 3 roky

Charakteristika studijního programu

Radiologicka technika Bc 04

Bakalářský studijní program Radiologická technika se zabývá aplikací ionizujícího záření a radionuklidů v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně. Absolvent je odborně způsobilý vykonávat zdravotnické povolání radiologický technik. Výuka je koncipována tak, že absolvent programu má základní znalosti v oblasti jaderné fyziky, fyziky ionizujícího záření a detekce a dozimetrie ionizujícího záření se zaměřením na oblast zdravotnictví. V rámci teoretické výuky i praxe je absolvent obeznámen s problematikou využití ionizujícího záření pro diagnostické i terapeutické výkony ve zdravotnictví. Má přehled o fyzikálně-technických principech moderních zobrazovacích metod v medicíně a o moderní radioterapii pomocí radionuklidů, radionuklidových ozařovačů, lineárních urychlovačů a dalších speciálních radioterapeutických přístrojů.

Velký důraz je kladen na znalost zdravotnických prostředků využívající ionizující záření k diagnostickým nebo terapeutickým účelům a jejich parametrů. Vzhledem k orientaci zaměření na oblast zdravotnictví má absolvent dále základní znalosti ze zdravotnických disciplín jako např. anatomie a fyziologie člověka či radiobiologie.

Těsný kontakt s moderními trendy v programu zajišťuje řešení bakalářské práce na aktuální téma ve spolupráci s významnými českými pracovišti. Absolvent má dále široký přehled o principech a legislativě týkajících se problematiky radiační ochrany a nakládání se zdroji ionizujícího záření s důrazem na zdravotnictví. V rámci programu jsou absolventi připraveni se přímo ucházet o místa radiologických techniků na odděleních radiodiagnostiky, nukleární medicíny a radiační terapie nebo na odděleních lékařské fyziky či radiační ochrany v nemocnicích, kde se ve spolupráci s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky, zejména radiologickými fyziky, podílí na diagnostických a terapeutických výkonech, především v oblasti jejich fyzikálně-technického zajištění. Mimo to absolventi mohou naleznout uplatnění také na pracovištích zabývajících se jadernou bezpečností a radiační ochranou.

Součástí studia programu jsou exkurze na pracoviště a odborná praxe na vybraných zdravotnických pracovištích, kde se studenti seznamují s prací radiologického technika.

Cílem studijního programu Radiologická technika je připravit absolventy na výkon zdravotnického povolání radiologický technik pro zdravotnicko-fyzikálně-technické zajištění v oblastech radiodiagnostiky, nukleární medicíny a radioterapie, které spočívá zejména v asistenci radiologickému fyzikovi.

Profil absolventa

Radiologicka technika Bc 01

Znalosti:
Absolvent získá široké znalosti z pokročilých disciplín jaderné a radiační fyziky, které jsou prohloubeny v oblastech souvisejících s využitím záření v medicíně. Tam patří problematika klinické dozimetrie, radiační ochrany, radiobiologie a detektorů ionizujícího záření. Vzhledem k zdravotnickému statutu programu je absolvent vybaven i znalostmi z anatomie a fyziologie, zdravotnické etiky, hygieny, epidemiologie a medicínské radiologie v souladu s požadavky vyhlášky MZ 39/2005 Sb. a náležitými metodickými pokyny.

Dovednosti:
Absolvent disponuje praktickými dovednostmi nutnými pro vykonávání profese radiologického technika. Mezi takové můžeme zařadit provádění testů důležitých z hlediska atomového zákona a vyhlášky o radiační ochraně, tj. např. zkoušky provozní stálosti a zkoušky dlouhodobé stability. Patří sem i rutinní plánování radioterapie.

Kompetence:
Absolvent je připraven vykonávat zdravotnické povolání radiologického technika podle zákona 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (201/2017 Sb.), neboť absolvováním studia získal pro výkon tohoto povolání odbornou způsobilost.

Státní závěrečná zkouška

  • Radiologická technika
  • Zdravotnický základ

Podrobnosti a konkrétní obsah SZZ se řídí platnou legislativou a interními řády a předpisy, které najdete v sekci Studijní řády a předpisy.

Radiologicka technika Bc 02 vetsi

 

Garant studijního programu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště:
Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.