Hlavní informace

Zkratka studijního programu: P_FIMN
Kód studijního programu: N0533A110035
Délka studia: 2 roky

Charakteristika studijního programu

Fyzikalni inzenyrstvi materialu Ing 02 Fyzikální inženýrství materiálů je interdisciplinárním studijním programem, založeným na syntéze poznatků z aplikované mechaniky a nauky o materiálech. Těžiště spočívá ve sledování odezvy těles a konstrukčních částí na zatěžování, zvýšenou teplotu, prostředí a další vnější účinky. S tím úzce souvisí studium procesů porušování ve vazbě na mechanické a strukturní vlastnosti materiálů. Znalosti jsou nezbytné pro řešení problémů souvisejících s vývojem nových materiálů a technologií, zvyšováním provozních parametrů, životnosti a spolehlivosti reálných konstrukčních částí, analýze poruch atd. Studenti získávají hlubší poznatky zejména z fyziky kovů, fyzikální metalurgie, elastomechaniky, plasticity, dynamiky kontinua, lomové mechaniky, aplikace experimentálních metod, matematického modelování apod. Studijní program je tvořen mozaikou předmětů teoretického, experimentálního a informatického charakteru, je průběžně inovován a doplňován nejnovějšími poznatky. Významnou součástí studia jsou samostatné, individuálně zaměřené studentské projekty, jejichž zaměření většinou souvisí s vědecko-výzkumnou činností pracovníků katedry či pracovníků z externích institucí, se kterými katedra spolupracuje při řešení grantových projektů nebo v rámci smluvního výzkumu. Nedílnou součástí výuky je zdokonalování audiovizuální i písemné prezentace vlastních výsledků. Studenti se tak často stávají spoluautory publikací v odborném tisku či příspěvků na konferencích. Absolventi tohoto studijního programu se tak stávají vysoce kvalifikovanými odborníky schopnými plynule přejít do vědecko-výzkumné či průmyslové praxe.

Profil absolventa

Znalosti:
Fyzikalni inzenyrstvi materialu Ing 01 Unikátním znakem je mezioborový charakter tohoto programu. Jeho absolventi si v rámci magisterského studia osvojí široké vědomosti z pokročilých partií aplikované fyziky, zaměřené zejména na fyzikální metalurgii, moderní metody charakterizace materiálů a inženýrskou mechaniku. Významnou součást získaných znalostí představují dílčí partie z aplikované matematiky a informatiky. Získané znalosti mají úzkou vazbu na aktuální potřeby vědecko-výzkumné a inženýrské praxe.

Dovednosti:
Absolventi tohoto programu magisterského studia dovedou tvůrčím způsobem aplikovat širokou škálu teoretických postupů i experimentálních metod při řešení reálných vědecko-výzkumných a inženýrských problémů. Akcent je kladen na rozbor fyzikální podstaty daného problému a inženýrský přístup při jeho řešení. Kromě odborných znalostí získaných studiem patří mezi typické dovednosti studentů tohoto oboru přizpůsobivost, rychlá orientace v neznámé mezioborové problematice, kritická analýza problémů, analytické či numerické počítačové zpracování problému, syntéza výsledků a kvalitní písemná i ústní presentace dosažených výsledků a poznatků. Studenti jsou vedeni k odpovědnosti za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí, která v praxi mohou mít významné ekonomické, ekologické či sociální důsledky.

Kompetence:
Absolventi se díky nabytým odborným znalostem a dovednostem, analytickému způsobu práce, systematickému přístupu k řešení problémů a schopností pracovat s moderní výpočetní technikou uplatní v průmyslu,výzkumu i soukromé sféře. Mohou pracovat v ústavech akademie věd, na vysokých školách, ve výzkumných a vývojovýchcentrech velkých podniků či v jiných výzkumných organizacích. V průmyslu nacházejí uplatnění např. v klasické i jaderné energetice, v leteckém, dopravním i jiném průmyslu. Kromě odborných kompetencí mají absolventi tohoto oboru schopnost uspět i na vedoucích pozicích. Díky jazykové přípravě jsou schopni aktivně spolupracovat i se zahraničními partnery.

Státní závěrečná zkouška

  • Fyzikální metalurgie - povinný předmět
  • Aplikovaná mechanika - povinný předmět
  • Procesy porušování - povinný předmět

Podrobnosti a konkrétní obsah SZZ se řídí platnou legislativou a interními řády
a předpisy, které najdete v sekci Studijní řády a předpisy.

Fyzikalni inzenyrstvi materialu Ing 03 vetsi

Garant studijního programu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště:
Katedra materiálů

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.