Hlavní informace

Zkratka studijního programu: P_MFN
Kód studijního programu: N0533A110031
Délka studia: 2 roky

Charakteristika studijního programu

Matematicka fyzika Ing 02 Studium Matematické fyziky je orientováno na pokročilé partie moderní matematické fyziky a aplikované matematiky. Toto studium vede své absolventy k použití nabytých znalostí v rozvoji teoretické fyziky, zejména se zaměřením na matematicky rigorózní postupy a metody, dále pak v teoretické analýze a popisu fyzikálních modelů pro experimentálněji zaměřené fyzikální obory, v přírodovědné a inženýrské praxi, a to i s použitím moderní výpočetní techniky.

Předměty studia jsou zaměřeny na hlubší poznání potřebných oblastí fyziky a matematiky a poskytují dostatečný přehled o současném stavu teoretické a matematické fyziky. Součástí studia jsou samostatné studentské projekty určené k práci na individuálně zadaném výzkumném tématu. Tyto projekty umožňují každému studentovi lepší orientaci v oblasti jeho specializace a vedou zpravidla ke vzniku původních výsledků publikovatelných v mezinárodních odborných časopisech.

Studenti získávají hlubší vzdělání zejména v kvantové mechanice a teorii pole, klasických i kvantových teoriích gravitace, statistické fyzice, kvantové teorii informace, a v souvisejících oblastech moderní matematiky, mj. v diferenciální geometrii a topologii, teorii Lieových grup, algeber a jejich reprezentací, funkcionální analýze a ve spektrální teorii operátorů.

Jedná se o program určený pro zvláště nadané studenty s velkou motivací ke studiu a s orientací na akademickou profesní dráhu.

Profil absolventa

Znalosti:
Matematicka fyzika Ing 04 Absolvent získá široké vědomosti výše uvedených pokročilých matematických a fyzikálních disciplín, které v závislosti na jeho užší orientaci mohou být prohloubeny v oblasti částicové fyziky, aplikované matematiky či vědeckotechnických výpočtů.

Dovednosti:
Použití metod a postupů z různých oblastí matematiky a fyziky pro řešení teoretických i aplikačně orientovaných vědeckých, výzkumných a inženýrských problémů. Kromě speciálních znalostí získaných studiem patří mezi typické dovednosti studentů programu Matematická fyzika přizpůsobivost, rychlá orientace v nové mezioborové problematice, analýza problémů a jejich počítačové zpracování, syntéza výsledků a dobré písemné vyjadřování.

Kompetence:
Absolventi se uplatní v akademické sféře, aplikovaném výzkumu i v průmyslu díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou.

Primárním zaměřením studijního programu je vychovávat absolventy pro práci na vysokých školách, v ústavech akademie věd a jiných výzkumných organizacích. Vzhledem k nabytým schopnostem, zejména analytickému způsobu myšlení, je však možné jejich úspěšné uplatnění též ve výzkumných a vývojových centrech velkých podniků a v analytických odborech firem napříč ekonomikou vč. bank, pojišťoven a konzultačních firem.

Státní závěrečná zkouška

  • Kvantová fyzika - povinný předmět
  • Pokročilé geometrické metody fyziky - povinný předmět
  • Kvantová teorie pole - výběrový předmět
  • Lieovy algebry, grupy a jejich aplikace - výběrový předmět
  • Statistická fyzika - výběrový předmět

Podrobnosti a konkrétní obsah SZZ se řídí platnou legislativou a interními řády a předpisy, které najdete v sekci Studijní řády a předpisy.

Matematicka fyzika Ing 05 vetsi

Garant studijního programu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště:
Katedra fyziky

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.