Hlavní informace

 

PŘÍKAZ DĚKANA 

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

FAKULTY JADERNÉ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÉ ČVUT V PRAZE

PRO AKADEMICKÝ ROK 2024 – 2025

 

 

Tento příkaz doplňuje Vyhlášení přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2024 – 2025 (dále jen Vyhlášení) a stanoví postup při jeho realizaci pro studium v českém jazyce.

I. Základní informace o navazujících magisterských studijních programech

Navazující magisterské studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze je realizováno pouze prezenční formou. Toto studium je členěno do studijních směrů dle níže uvedeného přehledu.

studijní směr (studijní program, resp. specializace)

kód programu

Matematické inženýrství

N0541A170027

Matematická fyzika 

N0533A110031

Aplikované matematicko-stochastické metody 

N0541A170030

Matematická informatika

N0541A170032

Aplikace informatiky v přírodních vědách

N0688A140026

Fyzikální elektronika

- specializace Laserová fyzika a technika

- specializace Fotonika

- specializace Počítačová fyzika

N0533A110044

Jaderné inženýrství

- specializace Aplikovaná fyzika ionizujícího záření

- specializace Jaderné reaktory

N0533A110042

Jaderná a částicová fyzika 

N0533A110029

Inženýrství pevných látek 

N0533A110039

Fyzikální inženýrství materiálů

N0533A110035

Fyzika plazmatu a termojaderné fúze 

N0533A110033

Radiologická fyzika

N0533A110007

Jaderná chemie

N0531A130039

Vyřazování jaderných zařízení z provozu

N0788A110001

Kvantové technologie

N0533A110047

Aplikovaná algebra a analýza

N0541A170035

Uchazeč si vybírá při podání přihlášky právě jeden studijní směr z výše uvedených.

II. Postup podání přihlášky

 1. Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2024 – 2025 se podává právě jedna řádně vyplněná přihláška pomocí elektronického formuláře (podle bodu II-2 níže), a to v termínu do 30. června 2024. Přihláška má níže uvedené náležitosti.
 2. Podání přihlášky pomocí elektronického formuláře zahrnuje:
  1. Řádné vyplnění elektronického formuláře na adrese http://prihlaska.cvut.cz
  2. Uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 900,- Kč. Poplatek lze uhradit převodem nebo kartou v rámci elektronického formuláře na adrese http://prihlaska.cvut.cz. Údaje pro platbu jsou:

účet:                         19-5373100277/0100
konstantní symbol:   379
variabilní symbol:     77777
specifický symbol:    kód přihlášky

  1. Přiložení dalších dokladů spojených s přijímacím řízením, které jsou dány podmínkami přijímacího řízení, pokud jsou v době podání přihlášky k dispozici. Jedná se zejména o úředně ověřené kopie nebo na studijním oddělení předložené originály těchto dokladů: diplom o absolvování vysokoškolského studia, případně doklad o rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vysokoškolského vzdělání (který lze případně získat procesem vnitřní nostrifikace), případně potvrzení o certifikované zkoušce z jazyka studia úrovně alespoň B2. Netýká se uchazečů z řad studentů a absolventů FJFI ČVUT v Praze.
   Lékařské potvrzení není vyžadováno.
  2. Odeslání dokumentů podle bodů c doporučeně poštou nebo osobní doručení na adresu ČVUT FJFI, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1
 1. Bankovní spojení pro úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ze zahraničí je: Swift Code: KOMBCZPP – IBAN: CZ1501000000195373100277 - typ poplatku "OUR" nebo takovým způsobem, že veškeré poplatky hradí plátce.
 2. Více než jednu přihlášku v přijímacím řízení do navazujících magisterských studijních programů na FJFI ČVUT v Praze pro akademický rok 2024 – 2025 nelze přijmout. Administrativní poplatek za jednu nebo více současně zaslaných přihlášek do studia FJFI ČVUT v Praze se nevrací.
 3. Po obdržení dokumentů podle bodů II-2a-d a po zaevidování úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je přihláška přijata a uchazeč zařazen dopřijímacího řízení.
 4. Přihlášku lze doplnit o další doklady spojené s přijímacím řízením, pokud v době jejího podání nebyly k dispozici. Jedná se o doklady uvedené v bodech II-2c tohoto příkazu. Toto doplnění je součástí ověřování podmínek přijímacího řízení a je možné do 6. září 2024

III. Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je jednodenní, má písemnou formu, ověřují se v ní znalosti z teoretických předmětů v rozsahu příslušného bakalářského studia na FJFI ČVUT v Praze a jsou doplněny ústním pohovorem.

Uchazeči o studium ve studijních směrech Matematické inženýrství, Matematická informatika, Aplikovaná algebra a analýza a Aplikované matematicko-stochastické metody konají přijímací zkoušku z matematiky.

Uchazeči o studium ve studijních směrech Matematická fyzika, Jaderné inženýrství, Jaderná a částicová fyzika, Fyzikální elektronika, Inženýrství pevných látek, Fyzikální inženýrství materiálů, Fyzika plazmatu a termojaderné fúze, Radiologická fyzika, Vyřazování jaderných zařízení z provozu, Kvantové technologie konají přijímací zkoušku z fyziky.

Uchazeči o studium ve studijním směru Aplikace informatiky v přírodních vědách konají přijímací zkoušku z informatiky.

Uchazeči o studium ve studijním směru Jaderná chemie konají přijímací zkoušku z chemie.

K přípravě na přijímací zkoušky pro uchazeče o navazující magisterské studium na FJFI ČVUT v Praze slouží materiály zveřejněné na webových stránkách fakulty a zahrnující požadavky na znalosti z uvedených předmětů pro přijímací řízení a vzory testů. Odkaz na tyto materiály poskytne případně na požádání studijní oddělení fakulty.

Děkan fakulty může prominout přijímací zkoušky uchazečům, kteří absolvovali bakalářský studijní program na FJFI ČVUT v Praze nebo program odpovídající úrovně na jiné vysoké škole. Úroveň postačující pro prominutí přijímacích zkoušek je dána obsahem matematických předmětů úrovně A, B nebo C vyučovaných na FJFI ČVUT v Praze ve smyslu Zásad bakalářského a magisterského studia na FJFI ČVUT v Praze, čl. 7.

Pro realizaci přijímací zkoušky platí následující pravidla:

 1. Uchazeč se zkoušky účastní osobně, dostaví se včas a prokazuje se platným průkazem totožnosti.
 2. Řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na 9. července 2024 v 9.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2.
 3. Přijímací zkoušky se mohou zúčastnit i uchazeči, kteří budou uzavírat své předchozí studium v podzimním termínu.
 4. Podrobnosti ke konání přijímacích zkoušek budou uchazečům elektronicky sděleny studijním oddělením.
 5. S výsledkem přijímací zkoušky se každý uchazeč může seznámit v rámci ústního pohovoru v den konání přijímací zkoušky, kdy má také možnost nahlédnout do svého opraveného testu.
 6. Uchazeč může být zapsán do navazujícího magisterského studijního programu na FJFI ČVUT v Praze nejvýše dvakrát.

V případě potřeby bude přijatým uchazečům vypracován individuální studijní plán, umožňující dosáhnout standardních znalostí absolventa studijního programu (případně jeho specializace), na které příslušný magisterský studijní program navazuje.

IV. Průběh přijímacího řízení

 1. Uchazeči, jimž byla přijímací zkouška prominuta ve smyslu Vyhlášení, budou do studia přijati po ověření zbývajících podmínek pro přijetí. Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu obdrží po doručení všech dokumentů stanovených Vyhlášením (viz bod II tohoto příkazu).
 2. Uchazeči o studium, jimž není přijímací zkouška prominuta, k ní budou pozváni prostřednictvím e-mailu. Přijati budou uchazeči, kteří zkoušky úspěšně složí. Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu obdrží po doručení všech dokumentů stanovených Vyhlášením (viz bod II tohoto příkazu).

V. Zápis do studia

 1. Řádné zápisy do navazujícího magisterského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze probíhají v termínech stanovených studijním oddělením. K zápisu se uchazeč dostaví osobně a prokazuje se platným průkazem totožnosti a dopisem o přijetí.
 2. Výuka 1. ročníku začíná dle rozvrhu v rámci časového plánu následujícího akademického roku.

VI. Termíny

Termín ukončení přijímání přihlášek:

30. 6. 2024

Termín přijímací zkoušky do magisterského studia:

9. 7. 2024 v 9.00 hod.

Termín pro dodání dalších dokladů spojených s přijímacím řízením dle bodů II-2c:

 6. 9. 2024

Řádný termín zápisu do 1. ročníku magisterského studia:

podle pokynu studijního oddělení fakulty

Zahájení výuky 1. ročníku

23. 9. 2024

 

 

doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.

děkan FJFI ČVUT v Praze

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.