Hlavní informace

Obecně o programu Erasmus+

 1. V rámci Erasmus je možné vyjet na jeden až dva semestry na zahraniční univerzitu3. Studenti mají možnost obdržet stipendium z programu Erasmus+ (EU grant), který slouží jako příspěvek k pokrytí nákladů na cestu a pobyt během studia v zahraničí. 
 2. Vyjet je možné jen na univerzity, se kterými máme uzavřenou smlouvu. V případě zájmu je možné (dáte-li nám vědět s dostatečným předstihem) pokusit se uzavřít novou smlouvu a na tu pak vyjet. Ne vždy zahraniční univerzita náš návrh na uzavření smlouvy akceptuje.
 3. Základní kostra fungování Erasmu je popsána například na webu ČVUT
 4. Další užitečné informace ohledně výjezdů do zahraničí naleznete na stránce Domu zahraniční spolupráce.

Aktuality

Před výjezdem

V zahraničí

Po návratu

Kontakty

 

Aktuality:

 1. V současné době je (dle informací z rektorátu) možné vyjet pouze na jeden placený semestr, a to z důvodu omezeného rozpočtu Erasmu3.
 2. 9. 11. 2023 od 18:00 ve studovně na Trojance proběhne akce Výjezdy na Jaderce, kde se můžete ptát na vše, co Vás okolo Erasmu a dalších výjezdů zajímá. 
 3. Aktuální seznam smluv na FJFI: Smlouvy_FJFI.xlsx 
 4. Celý program Erasmus v současné době (s mnohými odklady) přechází na tzv. Erasmus without Papers (EwP). Až bude na celoevropské úrovni zprovozněn a stávající smlouvy skutečně podepsány, můžeme začít dojednávat a podepisovat smlouvy nové.

nahoru 

Formality před výjezdem a uznávání předmětů z výjezdů do zahraničí v rámci programu Erasmus

A. před výjezdem:

  1. Student si vybere univerzitu ze seznamu univerzit v aplikaci Mobility, kde je uveden seznam všech institucionálních dohod mezi FJFI a zahraniční univerzitou.
   Výběr univerzity je vhodné konzultovat s vedoucím diplomové či bakalářské práce, vedoucím katedry, garantem studijního programu či s fakultním koordinátorem Erasmu nebo proděkanem pro pedagogiku a proděkanem pro vnější vztahy a zahraniční styky, případně proděkanem pro vědu a výzkum (jedná-li se o výjezd studenta/studentky doktorského studia). Kontakty jsou uvedeny níže.
  2. Student podá přihlášku. První kolo podávání přihlášek je každoročně na podzim. Přesný termín vyhlašuje Rektorát ČVUT a zveřejňuje ho na stránkách ČVUT.
   Druhé kolo bývá vyhlášeno v březnu. V případě volných kapacit se vyhlašuje ještě třetí kolo v červnu. Ve 2. a 3. kole 

   je možné se hlásit už pouze na výjezdy na letní semestr příštího akademického roku. U mnohých zahraničních univerzit již tou dobou vypršela lhůta pro nominace, je třeba předem zkontrolovat.
  3. Přihlášky se vyplňují elektronicky a schvaluje je proděkan pro pedagogiku FJFI (rovněž elektronicky). 

   Součástí přihlášek je pořadí (až) tří preferovaných univerzit pro výjezd.
   Student si vybere z nabídky různých stupňů a kol tu správnou přihlášku pro něj! Pokud se bakalář přihlásí na doktorský výjezd, přihláška se automaticky stornuje.
  4. Všichni přihlášení studenti projdou výběrovým řízením a musí prokázat dostatečnou úroveň svých jazykových znalostí. Je-li student vybrán a úspěšně absolvuje jazykový test, dále postupuje podle pokynů Evropské kanceláře ČVUT.
  5. Splnil-li student všechny podmínky pro výjezd, je nominován na zahraniční univerzitu. Pokud má o výjezd na konkrétní univerzitu více zájemců, než umožňuje podepsaná smlouva, je dána přednost studentům s lepšími studijními výsledky a lepším výsledkem jazykové zkoušky. Ve druhém či třetím kole se rozdělují pouze místa dosud nevyužitá v prvním (či dalším) kole. Student může nominaci odmítnout. Dále doporučujeme studentům dotazem u zahraniční univerzity ověřit, zda nominace úspěšně dorazila a byla zahraniční univerzitou zaevidována.
  6. Student připraví podklady pro tzv. srovnávací arch, jehož obsah podrobně prodiskutuje s vedoucím katedry. Ve srovnávacím archu je třeba povinné předměty vybrané z nabídky zahraniční univerzity spárovat s předměty vyučovanými na FJFI na základě jejich obsahové podobnosti. Ta by měla být pokud možno co největší, nicméně není nutná úplná shoda. Schválený srovnávací arch (podepsaný vedoucím katedry) odevzdá student na Studijním oddělení FJFI, jež zajistí jejich schválení proděkanem pro pedagogiku1. Po schválení srovnávacího archu vyplní student (podle údajů ve srovnávacím archu) elektronicky tzv. Learning Agreement (studijní plán), který je poté schvalován také elektronicky.  
   Podmínky pro schválení srovnávacího archu (a Learning Agreementu):
   1. celkový součet ECTS kreditů za zapsané předměty v jednom semestru musí být alespoň 20 (ECTS - European Credit Transfer System - je jednotka používaná v celé EU);
   2. alespoň jeden zapisovaný předmět by měl být ve studentově studijním plánu jakožto povinný2;
   3. podpisy vedoucích kateder/garantů předmětů musí být na srovnávacím archu u všech předmětů povinných (programu či specializace), které si chce student nechat na FJFI po příjezdu uznat; u volitelných předmětů je třeba podpis vedoucího katedry; u předmětů nově vytvořených stačí souhlas proděkana (nehledáte pro ně tedy ekvivalent předmětu na FJFI - vysvětlí podrobně Erasmus koordinátor);
   4. v obou formulářích musí být uvedeny odborné předměty, jejichž celkový součet kreditů je alespoň 12;
   5. nejvýše 4 kredity mohou být následně uznány za jazyk/y;
   6. nejvýše 4 kredity mohou být následně uznány za ekonomické a humanitní předměty.  
  7. Podmínky pro zápis tzv. Projektu

   1. Projekt reprezentuje alternativu za některý z předmětů BP1, BP2, VU1, VU2, DP1, resp DP2, které mají všichni studenti ve svých studijních plánech jako povinný předmět.  Student jej použije tehdy, pokud vyjíždí do zahraničí primárně za účelem přípravy bakalářské práce, výzkumného úkolu nebo diplomové práce. Práce na Projektu musí být předem domluvena na partnerské univerzitě a se školícím v ČR!
   2. Projekt může být ve srovnávacím archu (i ve formuláři Learning Agreement) zapsán jakožto jeden z povinných předmětů, případně i jako jediný předmět. Jako jediný předmět může být projekt zapsán pouze tehdy, je-li ohodnocen alespoň 20 kredity. 
   3. Po návratu bude Projekt uznán jako alternativa za některý z předmětů citovaných v bodě 1 (v souladu s návrhem uvedeným ve srovnávacím archu). Případné zbývající kredity budou uznány prostřednictvím volitelného předmětu, který bude do KOSu vložen Studijním oddělením s kódem zahraničního předmětu.
  8. POZOR: Před odjezdem je student povinen se na Studijním oddělení FJFI zapsat do semestru, v němž vyjíždí.
  9. Formality před odjezdem

 nahoru 

 B. po příjezdu na zahraniční univerzitu:

Informace Evropské kanceláře ČVUT

O případnou změnu v Learning Agreement (LA) musí student požádat neprodleně. Tzv. Opravný Learning Agreement a Srovnávací arch pošle své studijní referentce, která jej předloží ke schválení proděkanovi pro pedagogiku. Po uzavření Erasmu pro daný semestr není možné změny provádět, doporučujeme proto vyřídit během několika prvních dní, případně hned po obdržení rozvrhu před začátkem semestru.

Confirmation of study period (potvrzení o délce pobytu): student vyplní a nechá si potvrdit zahraniční univerzitou před návratem do ČR. Potvrzení se vydává od prvního dne školy (včetně přípravných kurzů, seznamovacích akcí univerzity apod.) do dne poslední zkoušky (nikoli do konce zkouškového období!). Dřívější příjezd nebo pozdější odjezd je možný, ale nelze na něj uplatnit finanční podporu.

Transcript of Records (potvrzení o absolvování předmětů) by měla zahraniční univerzita vyhotovit před návratem studenta do ČR. Nebude-li zahraniční univerzita schopna vystavit Transcript of Records do 14 dní po ukončení pobytu, je nezbytné o tom neprodleně informovat Evropskou kancelář ČVUT.

Learning Agreement se musí rovnat Transcript of Records, proto veškeré změny v předmětech proveďte obratem, abyste měli správný a schválený LA. Pokud se nebudou tyto dokumenty rovnat, student neobdrží doklad o uznání předmětů.

nahoru 

C. po návratu do ČR:

Informace Evropské kanceláře ČVUT

Uznávání absolvovaných předmětů:

   1. Student vyplní Žádost o uznání předmětů ze zahraničního studia, probere ji s vedoucím katedry a nechá od něj podepsat. Poté ji odevzdá své studijní referentce společně s Transcript of Records. Student si do žádosti sám vyplní kredity i hodnocení (přepíše z transcriptu). Rozhodnutí o uznání předmětů činí proděkan pro pedagogiku. Studijní oddělení vše překontroluje, proděkan pro pedagogiku dokumenty podepíše a student si odnese podepsaný originál, který dodá na rektorát. Kopie zůstává na SO a podle ní se vše zanese do KOS.
   2. U povinných předmětů (programu či spcializace), které byly ve srovnávacím archu již spárované (podepsané), podpisy na žádosti o uznání již nejsou třeba.
    Pouze tam, kde podpisy u povinných předmětů ve srovnávacím archu chybí (změna předmětů v průběhu studia či dodatečné uznání), musí je student na žádosti o uznání zajistit u příslušného vedoucího katedry.
    U volitelných předmětů podpisy vedoucích kateder nejsou třeba.
   3. Jestliže student absolvuje zkoušky jen za předměty, jejichž celkový součet kreditů je nižší než 20, vrací poměrnou část stipendia.
   4. V případě předčasného návratu (z důvodu nemoci apod.) je student povinen okamžitě kontaktovat proděkana pro pedagogiku a institucionálního koordinátora programu Erasmus+ ČVUT (kontakty jsou níže).
   5. Studenti, kteří splní podmínky pro přiznání prospěchového stipendia, o toto stipendium musejí v termínu stanoveném příslušnou vyhláškou písemně požádat.

nahoru 

Kontakty

   • Fakultním koordinátorem programu Erasmus+ na FJFI je:
    • Mgr. Věra Šlechtová - pro vyjíždějící studenty 
    • Mgr. Jana Kovářová, Ph.D. - pro přijíždějící studenty a současně zastupuje Mgr. Šlechtovou pro naše studenty.
    • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - pro studenty, kteří vyjeli na zimní semestr v roce 2023/2024
   • Agenda Erasmus+ studentů na Studijím oddělení FJFI: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   • Institucionální koordinátor programu Erasmus+ ČVUT je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Rektorát ČVUT, Evropská kancelář ČVUT, telefon: 22435 3461) 
   • Agenda bilatelárních smluv v rámci Erasmus+: proděkan pro vnější vztahy a zahraniční styky Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   • Schvalování dokumentů před a po výjezdu pro studenty Bc. a NMgr.: proděkan pro pedagogiku doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
   • Schvalování dokumentů studentů doktorského studia: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pozn.: Vzhledem k vývoji v oblasti elektronizace dokumentů (Erasmus without Paper) může v některých bodech docházek ke zjednodušení a dodávání pouze elektronických verzí dokumentů. Tyto změny se budeme snažit reflektovat. Narazíte-li však na změnu, která ještě není zanesena, neváhejte o tom informovat fakultního koordinátora nebo proděkana pro pedagogiku.


1 Po schválení odevzdá student oba dokumenty osobně do Evropské kanceláře ČVUT na Rektorát ČVUT.

2 Má-li student absolvovány již všechny povinné předměty ze svého studijního plánu, zapíše si namísto nich odborné předměty, jež budou po příjezdu uznány jakožto volitelné. Tuto skutečnost na srovnávacím archu uvede jako poznámku.

3 Aktuálně je uznáváno studentům stipendium pouze na jeden semestr. Pokud chce student vycestovat na celý rok (nutno v pořadí ZS + LS), je to možné, ale druhý semestr student nebude pobírat stipendium. Omezení je uděláno z důvodu velkého počtu zájemců o výjezdy Erasmus na ČVUT.

nahoru 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.