Hlavní informace

Zkratka studijního programu: P_AAAN
Kód studijního programu: N0541A170035
Délka studia: 2 roky

Charakteristika studijního programu

Aplikovana algebra a analyza Ing 03 Studium Aplikované algebry a analýzy je orientováno na pokročilé algebraické a analytické metody používané v současné aplikované matematice. Studijní program je koncipován tak, aby absolventi získali pevné základy v řadě matematických disciplín a osvojili si tak širokou škálu matematických metod. Cílem studijního programu je vychovávat specialisty, kteří zpravidla nejsou zaměřeni na jednu konkrétní matematickou disciplínu, ale mají přehled a dobře se orientují v širším spektru matematických disciplín. Během studia jsou studenti vedeni k samostatnému analytickému myšlení a ke schopnosti uplatňovat osvojené metody v řadě oblastí přírodních věd a techniky, např. v biologii, medicíně, ekonomii či informatice. Návyky nutné pro samostatnou odbornou práci a řešení problémů získají studenti postupně v rámci studentských projektů zahrnujících výzkumný úkol a závěrečnou diplomovou práci.

Standardní délka studia v magisterském studijním programu Aplikovaná algebra a analýza je navržena na 2roky. Absolvování navazujícího magisterského programu dává absolventům dostatečně ucelený přehled o širokém spektru aplikovatelných matematických disciplín a o používaných metodách. Výstavba tohoto prestižního studijního programu vychází z mnohaletých zkušeností zúčastněných vysokoškolských pedagogů a je navržena tak, aby jednotlivé ročníky studia i jednotlivé přednášky navazovaly a prohlubovaly znalosti již získané ve vhodném bakalářském studijním programu.

Profil absolventa

Aplikovana algebra a analyza Ing 04 Znalosti:
Absolvent studijního programu Aplikovaná algebra a analýza získá pevné základy a dostatečně hluboké vědomosti v širokém spektru matematických disciplín s důrazem na aplikovatelné algebraické a analytické metody. Bohatá nabídka volitelných předmětů umožňuje absolventům získat i základní teoretické i praktické znalosti informatiky.

Dovednosti:
Konkrétně studijní program v profilových předmětech pokrývá tyto oblasti matematiky: obecná a komutativní algebra, teorie grafů, funkcionální analýza, variační metody, asymptotické metody, diferenciální počet na varietách a úvod do riemannovské geometrie, náhodné procesy, základy moderní teorie parciálních diferenciálních rovnic spolu s teorií semigrup, nelineární optimalizace, teorie grup a jejich reprezentací, matematické techniky v biologii a medicíně. Kromě toho absolventi získají další vědomosti podle své volby z celé řady více specializovaných nebo aplikačně zaměřených přednášek nabízených jako volitelné předměty.

Kompetence:
Absolventi tohoto studijního programu budou schopni tvořivě uplatňovat získané znalosti při analýze a řešení konkrétních problémů matematické povahy v různých oblastech vědy a techniky. Budou schopni své nabyté vědomosti samostatně dále prohlubovat a doplňovat je i o poznatky z dalších oborů podle povahy aplikace. K očekávaným charakteristickým rysům absolventa patří také odpovědný přístup ke svěřeným úkolům a schopnost prezentovat získané výsledky na vysoké úrovni. Absolventi budou dobře připraveni na možnost dalšího studia ve vhodných doktorských programech.

Státní závěrečná zkouška

  • Funkcionální analýza - povinný předmět
  • Algebra - povinný předmět
  • Parciální diferenciální rovnice - výběrový předmět
  • Pokročilé pravděpodobnostní metody - výběrový předmět

Podrobnosti a konkrétní obsah SZZ se řídí platnou legislativou a interními řády a předpisy, které najdete v sekci Studijní řády a předpisy.

Aplikovana algebra a analyza Ing 01 vetsi

Garant studijního programu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště:
Katedra matematiky

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.