Hlavní informace

Zkratka studijního programu: P_AMSMN
Kód studijního programu: N0541A170030
Délka studia: 2 roky

Charakteristika studijního programu

Aplikovane ms metody Ing 02 Studium v navazujícím magisterském studijním programu Aplikované matematicko-stochastické metody klade důraz na moderní matematicko-stochastické metody a jejich praktické aplikace. Je orientováno na budování pokročilého teoretického aparátu v oblastech matematické statistiky a dalších partií matematiky a na rozbory praktických problémů, při jejichž řešení lze studovanou teorii účinně aplikovat. Vede absolventy k použití matematické statistiky a matematiky v přírodovědné/inženýrské praxi, či v komerčním sektoru.

Studium navazuje na stejnojmenný bakalářský studijní program.

Studium zahrnuje kurzy z teorie informace, regresní analýzy, zobecněných lineárních modelů, apod., dále pak kurzy specializovaných matematických/statistických disciplín. Studentům je kromě teoretického pozadí představena i širší škála reálných problémů, při jejichž řešení lze danou teorii efektivně aplikovat. Praktickými oblastmi, pro něž je budován matematický aparát, jsou například zpracování a vyhodnocování obecných statistických dat, odhadování statistických charakteristik z výběrových šetření, pokročilé metody detekce interakcí v částicových systémech, statistická predikce defektů v materiálech, řízení a modelování dopravního proudu, popř. metodika statistického vyhodnocování dat ve spolehlivosti, z extrémních událostí, z urychlovačů částic. Předměty jsou věnovány hlubšímu studiu v uvedených oblastech a mají poskytnout dostatečný přehled o současném stavu problematiky.

Součástí studia jsou samostatné studentské projekty určené k práci na individuálně zadaném tématu. Tyto projekty umožňují každému studentovi hlubší orientaci v dané problematice a vedou často ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku.

Hlubší propojení znalostí moderní matematiky, stochastiky, fyziky a informatiky umožňuje absolventům studia dále zvyšovat svou kvalifikaci ve vyšších úrovních studia a působit pak v prostředí matematické, fyzikální, přírodovědné a technické praxe a uplatnit se jak ve vědě a výzkumu, tak v komerčních oblastech využívajících pokročilých matematických metod.

Profil absolventa

Znalosti:
Aplikovane ms metody Ing 03
Absolvent získá široké vědomosti pokročilých matematických a statistických disciplín, které jsou v závislosti na jeho užší orientaci uplatněny v aplikačních oblastech stochastických systémů, strojového učení, modelování automobilové dopravy, data science, digitálního zpracování obrazu, finanční a pojistné matematiky, modelování pohybu chodců, či spolehlivosti komponentních systémů a defektoskopie.

Dovednosti:
Použití pokročilých metod a postupů matematické statistiky (či obecně matematiky) pro řešení reálných výzkumných, inženýrských či komerčních problémů z oblastí optimalizace řízení, zpracování obrazu, rozhodování za neurčitosti, simulací dopravního proudění, finanční matematiky, popř. dynamické cenotvorby. Schopnost porovnání výstupů matematických metod s reálnými experimentálními/empirickými výsledky. Schopnost sledovat nové trendy v dané oblasti a rychlá orientace v mezioborové problematice, analýza problémů a syntéza výsledků. Mezi nabyté vlastnosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

Kompetence:
Absolventi programu se uplatní v průmyslu, bankovnictví, vědě a výzkumu, a také v soukromé a komerční sféře, a to zejména díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu a schopnostem pracovat s moderní výpočetní technikou. Mohou se uplatnit v soukromé či komerční sféře při vývoji, implementaci a evaluaci aplikovaných matematických metod. Mohou také pracovat v ústavech Akademie věd, ve výzkumných a vývojových centrech velkých podniků, či v jiných výzkumných organizacích. Kromě odborných kompetencí mají výraznou schopnost uspět i na vedoucích pozicích.

Státní závěrečná zkouška

  • Metody regresní analýzy - povinný předmět
  • Teorie informace a náhodné procesy- výběrový předmět I
  • Strojové učení - výběrový předmět I
  • Spolehlivost a extrémní události - výběrový předmět II
  • Matematické modely pro dopravní proudění- výběrový předmět II

Podrobnosti a konkrétní obsah SZZ se řídí platnou legislativou a interními řády
a předpisy, které najdete v sekci Studijní řády a předpisy.

Aplikovane ms metody Ing 01 vetsi

Garant studijního programu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště:
Katedra matematiky

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.