Hlavní informace

Příkaz děkana
pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení
do bakalářských studijních programů
Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze
pro akademický rok 2024–2025

Tento příkaz doplňuje Vyhlášení náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (dále též „FJFI ČVUT v Praze“) pro akademický rok 2024 – 2025 (dále jen Vyhlášení) a stanoví postup při jeho realizaci. Tento příkaz nahrazuje pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení Příkaz děkana pro přijímací řízení do bakalářských studijních programů v 1. kole.

 1. Základní informace o bakalářských studijních programech

Bakalářské studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze je realizováno pouze prezenční formou. Toto studium je členěno do studijních směrů dle níže uvedeného přehledu.

Studijní směr (studijní program, resp. specializace)

Kód programu

Matematické inženýrství

- specializace Matematické modelování

- specializace Matematická fyzika

- specializace Matematická informatika

B0541A170021

Aplikované matematicko-stochastické metody

B0541A170023

Aplikovaná informatika 

B0613A140022

Aplikace informatiky v přírodních vědách

B0588A140002

Aplikace informatiky v přírodních vědách – studium v Děčíně

B0588A140002

Jaderná a částicová fyzika 

B0533A110014

Jaderné inženýrství

- specializace Aplikovaná fyzika ionizujícího záření

- specializace Jaderné reaktory

- specializace Radioaktivita v životním prostředí

B0533A110019

Fyzikální inženýrství

- specializace Inženýrství pevných látek

- specializace Fyzikální inženýrství materiálů

- specializace Laserová technika a fotonika

- specializace Počítačová fyzika

- specializace Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

B0533A110017

Radiologická technika

B0914A110001

Jaderná chemie

B0531A130029

Vyřazování jaderných zařízení z provozu

B0588A110001

Kvantové technologie

B0533A110024

Aplikovaná algebra a analýza

B0541A170025

 Uchazeč si vybírá při podání přihlášky právě jeden studijní směr z výše uvedených. Při zápisu do studia jej lze změnit. Později během studia lze studijní směr změnit formou písemné žádosti s vědomím případné odlišnosti v povinné části studijních plánů a pravidel pro přestup mezi studijními programy.

 1. Postup podání přihlášky
 1. Ke studiu v bakalářském studijním programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2024 – 2025 se podává právě jedna řádně vyplněná přihláška pomocí elektronického formuláře (podle čl. II. odst. 2) v termínu do 30. srpna 2024. Přihláška má níže uvedené náležitosti.
 2. Přihláška pomocí elektronického formuláře zahrnuje:
  1. Řádné vyplnění elektronického formuláře na adrese http://prihlaska.cvut.cz.
  2. Uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 900,- Kč. Poplatek lze uhradit převodem nebo kartou v rámci elektronického formuláře na adrese http://prihlaska.cvut.cz. Údaje pro platbu jsou:

                 číslo účtu:                          19-5373100277/0100

                 konstantní symbol:           379

                 variabilní symbol:              77777

                 specifický symbol:             kód přihlášky

  1. Přiložení dalších dokladů spojených s přijímacím řízením, které jsou dány podmínkami přijímacího řízení, pokud jsou v době podání přihlášky k dispozici:
    • Úředně ověřená kopie nebo na Studijním oddělení předložený originál maturitního vysvědčení, případně doklad o rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vzdělání (který lze případně získat procesem vnitřní nostrifikace na https://www.cvut.cz/uznavani-studia-ze-zahranici), případně potvrzení o certifikované zkoušce z jazyka studia úrovně alespoň B2.
    • Lékařské potvrzení není vyžadováno.
  1. Pro studium v Praze: odeslání dokumentů podle písm. a) až c) doporučeně poštou na adresu: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, Studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1 nebo
  1. Pro studium v Děčíně: odeslání dokumentů podle písm. a) až c) doporučeně poštou na adresu: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, Studijní oddělení, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1
 1. Bankovní spojení pro úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ze zahraničí je: Swift Code: KOMBCZPP, IBAN: CZ1501000000195373100277 – typ poplatku "OUR" nebo takovým způsobem, že veškeré poplatky hradí plátce. Pokud nebude tento poplatek uhrazen v plné výši, nebude splněna 2. podmínka pro přijetí do studia dle Vyhlášení.
 2. Více než jednu přihlášku v přijímacím řízení do bakalářských studijních programů na FJFI ČVUT v Praze pro akademický rok 2024–2025 nelze přijmout. Administrativní poplatek za jednu nebo více současně zaslaných přihlášek do studia FJFI ČVUT v Praze nevrací.
 3. Po obdržení dokumentů podle čl. II. odst. 2 písm. d) a po zaevidování úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je přihláška přijata a uchazeč zařazen do přijímacího řízení.
 4. Přihlášku lze doplnit o další doklady spojené s přijímacím řízením, pokud v době jejího podání nebyly k dispozici. Jedná se o doklady uvedené v  čl. II. odst. 2 písm. c) tohoto příkazu. Toto doplnění je součástí ověřování podmínek přijímacího řízení a je možné do 9. září 2024.
 1. Přijímací zkouška

Přijímací zkouška bude děkanem prominuta uchazečům, kteří dosáhli úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a splnili (v období po roce 2019 včetně) alespoň jednu z následujících podmínek:

  1. Složení maturitní zkoušky z alespoň jednoho profilového předmětu. Profilovými předměty jsou matematika a fyzika, případně také chemie pro studijní program Jaderná chemie.
  2. Průměr známek alespoň jednoho profilového předmětu za celé středoškolské studium je nejvýše 2,0. Průměr se přitom vypočítává z výročních vysvědčení 1. – 3. ročníku a z pololetního vysvědčení 4. ročníku absolvované střední školy. K ověřování známek pro prominutí přijímací zkoušky je nezbytné nahrát kopie příslušných vysvědčení (případně výpis známek potvrzený absolvovanou střední školou) do fakultního systému pomocí webové přihlášky.
  3. Úspěšná účast v některé ze středoškolských soutěží v oblasti matematiky, fyziky, chemie, nebo informatiky. Úspěšná účast uchazeče (alespoň v regionálním kole soutěže) musí být prokázána např. potvrzením absolvované střední školy nebo úředně ověřeným dokumentem vydaným organizátorem soutěže.
  4. Přihláška je podána do studijního programu Aplikace informatiky v přírodních vědách - studium v Děčíně.
 1. Průběh přijímacího řízení

Povinnost konat přijímací zkoušku se týká pouze těch uchazečů, kteří nesplnili žádnou z výše uvedených podmínek pro prominutí přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška má formu písemného testu a ověřují se v ní znalosti z matematiky v rozsahu středoškolské látky dané okruhy státní maturity z matematiky v základní formě.

K přípravě na test z matematiky ze středoškolské látky pro uchazeče o studium na FJFI ČVUT
v Praze slouží materiály zveřejněné na webových stránkách fakulty zahrnující požadavky na znalosti z matematiky pro přijímací řízení, vzor a průběh testu a dále také kurzy matematiky pro přípravu k přijímacím zkouškám na technických vysokých školách pořádaných na FJFI ČVUT v Praze. Odkaz na tyto materiály poskytne případně na požádání Studijní oddělení fakulty.

  1. Uchazeč se zkoušky účastní osobně, dostaví se včas a prokazuje se platným průkazem totožnosti.
  1. Řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na 11. června 2024 v 10.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2. Tohoto termínu se účastní uchazeči, kteří si podali přihlášku do studia do 6. června 2024 a kterým nebyla přijímací zkouška prominuta.
  2. Uchazeči konající přijímací zkoušku, kteří podali přihlášku do studia mezi 7. červnem a 30. srpnem 2024, se účastní náhradního termínu přijímací zkoušky pro 2. kolo dne 5. září 2024 v 10.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2. Neúčast uchazeče v tomto termínu, jemuž není přijímací zkouška prominuta, znamená nesplnění podmínek pro přijetí do studia dle Vyhlášení.
  3. Odůvodněnou omluvu z přijímací zkoušky a žádost o povolení účasti v náhradním termínu musí uchazeč podat elektronicky nejpozději v den konání řádného termínu.
   V případě přijetí omluvy z účasti v řádném termínu bude uchazeč zaregistrován na náhradní termín přijímací zkoušky.
  4. Přijímací zkoušky se mohou zúčastnit i uchazeči, kteří budou maturitní zkoušku skládat
   v podzimním termínu.
  5. Podrobnosti ke konání přijímacích zkoušek budou sděleny elektronicky.
  6. Uchazeč, který splní test na alespoň 50%, bude přijat do studia. Uchazeč, který splní test na méně než 50% a alespoň na 40%, bude přijat do studia a bude mu předepsána povinnost absolvovat předmět Matematické minimum. Pokud uchazeč splní test na méně než 40%, nebude ke studiu přijat.
  7. S výsledkem přijímací zkoušky se každý uchazeč může seznámit nejpozději následující pracovní den po dni konání přijímací zkoušky. Uchazeč bude mít také možnost následující pracovní den po dni konání své přijímací zkoušky nahlédnout do svého opraveného testu. Tyto informace poskytne Studijní oddělení, Břehová 7, Praha 1.
  8. Uchazeč může být zapsán do bakalářského studijního programu na FJFI ČVUT v Praze nejvýše dvakrát.

Všichni uchazeči, kterým bude přijímací zkouška prominuta, obdrží elektronicky oznámení
o prominutí přijímací zkoušky
.  V němž budou informováni, že rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu obdrží po ověření zbývajících podmínek pro přijetí (uvedeny ve Vyhlášení a v čl. II. odst. 2 písm. c) až e))

 1. Zápis do studia a zahájení studia
 1. Studenti přijatí do 26. 8. 2024 mají stanoven řádný termín zápisu do bakalářského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze ve dnech
  28. – 30. 8. 2024. Studenti přijatí po datu 26. 8. 2024 mají stanoven náhradní termín zápisu na 12. 9. 2024. K zápisu se uchazeč dostaví osobně a prokazuje se platným průkazem totožnosti a dopisem o přijetí.
 2. Výuka 1. ročníku v Praze začíná povinným Přípravným týdnem ve dnech 16. – 20. 9. 2024. Podrobnosti o jeho organizaci budou zveřejněny na webových stránkách fakulty.
 3. Ubytování přijatých studentů 1. ročníku bakalářského studia, které zajišťuje Správa účelových zařízení ČVUT v Praze (http://www.suz.cvut.cz), probíhá ve dnech 12. a 13. 9. 2024.
 1. Termíny

Termín ukončení přijímání přihlášek

Termín přijímací zkoušky

Náhradní termín přijímací zkoušky pro 2. kolo

30. 8. 2024

11. 6. 2024 v 10:00 hod.

 5. 9. 2024 v 10:00 hod.

Termín pro dodání dalších dokladů spojených s přijímacím řízením dle čl. II. odst. 2 písm. c)

Náhradní termín pro dodání dokladů spojených s přijímacím řízením dle čl. II. odst. 2 písm. c)

15. 7. 2024

 

9. 9. 2024

Řádný termín zápisu do 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia v Praze

28. – 30. 8. 2024 v rozdělení uchazečů podle pokynu Studijního oddělení fakulty

Náhradní termín zápisu do 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia v Praze

12. 9. 2024

Zahájení výuky 1. ročníku v Praze povinným Přípravným týdnem

16. – 20. 9. 2024

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.