Hlavní informace

DOD 2023

PÁTEK 2. ÚNORA 2024

od 9 do 15 hodin

Přijďte zjistit, co vás zajímá, a poznejte svou budoucí alma mater! V budově Břehová 7, Praha 1 (Staré Město) vás čekají interaktivní expozice s výkladem, informace o studiu, krátké přednášky, exkurze nebo prohlídky pracovišť. Další specializované laboratoře můžete navštívit až do 17 hodin v budově v Trojanově 13 u Karlova náměstí a v ulici V Holešovičkách 2 (tam sídlí např. naše jaderné reaktory). Ve všech budovách bude zajištěný online přenos hlavní přednášky o přijímacím řízení a studiu, která začne ve 12 hodin. Časy exkurzí a organizaci odchodů se dozvíte níže v programu.

Pro zájemce o studium z východní Evropy budou k dispozici rusky mluvící zástupci fakulty. Více informací zde.

Než akce začne, můžete se nechat inspirovat při volbě studijního programu, nebo se online podívat na 360° prohlídku poslucháren.

ilustracni

Přednáška o přijímacím řízení a studiu na FJFI

Od 12:00, místnost 103, Břehová 7

  • studijní programy a specializace
  • přijímací řízení
  • uplatnění absolventů
  • zahraniční spolupráce a studium v zahraničí 
  • sportovní a společenské aktivity

V programu mohou nastat změny, sledujte tyto stránky.Odborné přednášky – Břehová 7

Přednášky jsou volně bez registrace.

ilustracni

Jak chytře zapisovat čísla?

Způsob ukládání dat v počítači výrazně ovlivňuje rychlost jejich zpracování. Představíme některé exotické způsoby zápisu čísel a k nim příslušné matematické úlohy, u kterých zvolený zápis podstatně zrychluje výpočet.

Přednášející: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.

Kdy: 9:00–9:25

Půvabné a krásné vůně jaderné prapolévky

V jádro-jaderných srážkách na urychlovačích je možné vytvořit hmotu v podmínkách, které panovaly krátce po velkém třesku. Půvabné a krásné kvarky jsou výbornou sondou na zkoumání jejích vlastností.

Přednášející: doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.

Kdy: 9:30–9:55

ilustracni

Anizotropie hexagonálních kovů

Anizotropie materiálů znamená, že jejich vlastnosti jsou v různých směrech jiné. To může mít souvislost s jejich tepelným zpracováním (kování, tváření), ale i s jejich atomovou strukturou. Kovy jako jsou hořčík (Mg) nebo titan (Ti) mají hexagonální těsně uspořádanou krystalovou mřížku. Ta je anizotropní již ze své podstaty. Je tedy otázkou, jak mikroskopické uspořádání atomů ovlivňuje makroskopické vlastnosti těchto materiálů a jak toho lze využít pro průmyslovou praxi.

Přednášející: Ing. Karel Tesař, Ph.D.

Kdy: 10:00–10:25

Lasery a jejich využití v moderním světě

Seznámíme se s unikátními vlastnostmi laserového záření a základními principy laserů. Podíváme se na aplikace laserů v medicíně, průmyslu i dalším výzkumu speciálních optických jevů.

Přednášející: Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Kdy: 10:30–10:55

ilustracni

(H)různé tváře radiace

Radiace není vidět, slyšet ani cítit, nemůžeme si na ni sáhnout ani ji ochutnat, a možná právě proto v nás žlutý trojúhelník se symbolem radioaktivity podněcuje obavy či dokonce strach. Ionizující záření nám však nastavuje mnoho tváří, z nichž málokteré jsou „hrůzné“. Radiace je přirozenou součástí životního prostředí, dopadá na nás z kosmu nebo vyzařuje z hornin. Je to také neviditelný zachránce, který dokáže přeprat rakovinu, zároveň však - když se nedodržují pravidla radiační ochrany - umí i nepříjemně popálit. Jak spolu souvisí radioaktivita, ionizující záření a radiace? Kde se s nimi můžeme setkat? Jak působí radiace na naše buňky a jak se s tím buňky (ne)umí vyrovnat? Jak lze ionizující záření využit v medicíně?

Přednášející: Ing. Ondřej Kořistka, MBA

Kdy: 11:00–11:25

ilustracni

Nukleární medicína – izotopy, co hledají i uzdravují

Nukleární medicína je sice mladým oborem medicíny, ale o to více se dynamicky rozvíjí. Zejména v posledních desetiletích, kdy fyzici a chemici byli schopni připravit a izolovat řadu nových zajímavých radionuklidů a zabudovat je do struktury protilátek a malých diagnostických a terapeutických molekul, nastal doslova radiofarmaceutický boom. V přednášce se podíváme na nové zajímavé radionuklidy v diagnostice a terapii, které staví základy teranostiky. Ukážeme si, jakým směrem se výzkum a vývoj radiofarmak ubírá a jak nukleární medicína využívá poznatků moderní fyziky a chemie.

Přednášející: RNDr. Martin Vlk, Ph.D.

Kdy: 11:30–11:55

ilustracni

Sbíráme data v laboratoři CERN

V příspěvku si představíme nový experiment AMBER, který poběží v laboratoři CERN. Stručně si představíme výzvy, kterým je potřeba čelit při shromažďování velkého množství dat o fyzikálních interakcích, které na experimentu probíhají. Následně se podrobněji se zaměříme na inovativní systém pro sběr dat, který pro experiment AMBER vyvíjejí odborníci a studenti katedry softwarového inženýrství FJFI.

Přednášející: Ing. Vladimír Jarý, Ph.D.

Kdy: 13:30–13:55


nahoru 

Exkurze – Břehová 7

On-line registrace je uzavřena. V případě, že zbyla volná místa, budete se moci zapsat na Břehové od 9:00 dál.

ilustracni

Laboratoře rentgen-fluorescenční analýzy

Ionizující záření lze využít pro stanovení prvkového složení látek. Metoda rentgenové fluorescenční (XRF) analýzy vychází ze skutečnosti, že záření vybuzené v materiálu vhodným zdrojem (např. rentgenkou) je pro každý chemický prvek charakteristické. Změřením energie a intenzity tohoto záření tak jsme schopni určit koncentraci jednotlivých prvků ve vzorku. Laboratoř XRF je vybavena několika analytickými aparaturami; součástí exkurze bude demonstrace měření na jedné z nich. Zájemci si mohou přinést vlastní vzorky k analýze.

Kdy: 10:00 a 11:30

KJCH

Laboratoře katedry jaderné chemie

Prohlídka vybraných laboratoří katedry jaderné chemie, představení směrů výzkumu a informace o studiu.

Kdy: 10:30 a 13:30

ilustracni

Záření gama jako pachatel na místě činu aneb exkurze do spektrometrické laboratoře

Jak lze stanovit přítomnost radioaktivních nuklidů v látce? Můžeme využít gama spektrometrii! Každý zdroj záření gama vyzařuje fotony o jedné nebo více konkrétních energiích a tyto energetické linky jsou jako otisky prstů pachatele na místě činu. Podle energie emitovaného kvanta záření gama a podle počtu detekovaných impulsů o specifické energii jsme schopni velmi přesně identifikovat druh a množství radioaktivních elementů ve vzorcích. Zcela nedestruktivně tak můžeme poodhalit složení materiálů. Jak lze metodou gama spektrometrie monitorovat jadernou elektránu? Podíváme se na to.

Kdy: 13:30


Exkurze – Trojanova 13

On-line registrace je uzavřena. V případě, že zbyla volná místa na exkurze, budete se moci zapsat osobně na Břehové kdykoli od 9:00 do vyčerpání kapacity.

ilustracni

Jak se počítá laserová fúze aneb Oppenheimer 2023

V prosinci 2022 došlo poprvé po mnoha desetiletích výzkumu k zapálení termojaderné fúze laserem. Ve stručnosti si povíme něco o historii i významu dosažení tohoto cíle a také, jak k tomu přispívají počítačové simulace, umělá inteligence a jak to vlastně souvisí s Robertem Oppenheimerem? Součástí bude i prohlídka výpočetního HPC clusteru Quantum-Hyperion, protože takové věci na notebooku prostě nespočítáte. Exkurzí vás provede doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D. z katedry fyzikální elektroniky.

Kdy: 11:00 a 14:30

ilustracni

Návštěva výpočetního klastru katedry matematiky

Exkurze k superpočítači HELIOS a dalším systémům pro vysoce výkonné počítání, které jsou na FJFI využívány pro počítačové simulace a algoritmy umělé inteligence. Před samotnou návštěvou se zájemci v krátkosti dozví něco o hardwarové a softwarové architektuře systému a způsobech jeho využití.

Kdy: 14:00


Exkurze – V Holešovičkách 2

On-line registrace na jaderné reaktory je uzavřena. Pokud se chcete zúčastnit exkurze od 13:30, musíte se přijít zapsat osobně na Břehovou 7 v čase 9:00–11:55.  Přihlášení je možné pouze do naplnění kapacity. Děkujeme za pochopení.
(Na všechny exkurze je nutné se předem registrovat na TOMTO odkazu.)

ilustracni

Jaderné reaktory VR-1 a VR-2

Školní výukový reaktor VR-1 „Vrabec“ je lehkovodní jaderný reaktor zaměřený zejména na výuku a výcvik studentů a specialistů z jaderných oborů. Přijďte si jej prohlédnout zblízka stejně jako jeho menšího (a mladšího) bratříčka, podkritický reaktor VR-2.
 - Pravidla ke vstupu jsou na webu reaktoru.
 - Exkurze je určena pouze zájemcům o studium, příp. jejich doprovodu.

Pokud exkurzi nestihnete, můžete si Vrabce prohlédnout alespoň virtuálně.

Kdy: 9:00 (sraz v 9:00 v Troji zde) a 13:30 (hromadný odchod z Břehové ve 13:30!)

ilustracni

Čokoláda, která hraje všemi barvami aneb o světle, které pracuje v nanosvětě

Na příkladu čokolády, jejíž povrch hraje všemi barvami bez jakýchkoliv chemických přísad, si objasníme záludnost pojmu „barevnost“. A následně předvedeme, jak světlo může zapisovat, číst i přenášet informace. Jak lze pomocí světla a chytrých nanočástic rozpoznat a zneškodnit nádorové buňky a jak vytvářet speciální nanostruktury, které se po ozáření laserem mění v ultracitlivé senzory. Exkurzi povede RNDr. Jan Proška z katedry fyzikální elektroniky FJFI.

Kdy: 10:00, 11:00, 14:30

ilustracni

Jak se entanglují fotony

Kvantové provázání (entanglement) představuje zvláštní vazbu mezi dvěma systémy, která nemá obdobu v klasické fyzice. Projevuje se velmi silnými korelacemi v měření na jednotlivých systémech. Je to naprosto neintuitivní vazba, Albert Einstein o ní mluvil jako o „strašidelném působení na dálku.“ Existují možnosti kvantové teleportace, komunikace nebo počítání v jejichž jádru je právě jev kvantového provázání. Kvantové provázání lze realizovat na nejrůznějších mikroskopických systémech (fotonech, elektronech, i molekulách, …). V naší laboratoři můžeme generovat dvojice fotonů, které jsou v provázaných polarizačních stavech. V principu se to projevuje takovým způsobem, že měříme určitou vlastnost fotonů (polarizaci vertikální nebo horizontální) a ve chvíli, kdy změříme vlastnost (stav) jednoho fotonu, tak okamžitě víme, jakou vlastnost má druhý foton – to je způsobeno právě silnou korelací, kvantovým provázáním, mezi dvěma fotony a je to ono „strašidelné působení na dálku.“

Kdy: 10:00, 11:00, 14:30


nahoru 


Otevřená pracoviště – Trojanova 13

Kontaktní osoba bude celý den v učebně 121, od 12:00 v této místnosti zajištěn online přenos přednášky o studiu.

ilustracni

Výzkum a aplikace laserových technologií

K vidění bude vysokoenergetický femtosekundový titan-safírový laserový systém a neodymové laserové systémy pro výzkum nelineární optiky či lasery používané v lékařství. Seznámíme vás s aplikacemi laserového záření nejen ve výzkumu, vědě a technice, ale i v běžném životě.

Kdy: 10:00 až 17:00

ilustracni

Laboratoř pokročilých kosmických technologií

Uvidíte funkční kopii letového kusu detektoru velmi slabých laserových signálů a uslyšíte, k čemu je to užitečné ve fyzice, geofyzice či astrofyzice.

Kdy: 10:00 až 17:00

ilustracni

Úvod do světa počítačových simulací ve fyzice

Nahlédnete do světa do modelování fyzikálních experimentů týkajících se např. inerciální termojaderné fúze, urychlování částic, zdrojů záření a mnoha dalších. Dozvíte se, jak se počítají a zpracovávají rozsáhlá data na supervýkonných počítačích.

Kdy: 10:00 až 17:00


Otevřená pracoviště – V Holešovičkách 2

Kontaktní osoba bude celý den v místnosti L244, ve stejné místnosti bude zajištěný online přenos přednášky o studiu ve 12:00.

ilustracni

Studium nanostruktur a jejich interakce se světlem

Jak vidět neviditelné a jak viditelné učinit neviditelným. Uvidíte rastrovací elektronový mikroskop, optický litograf a konfokální mikroskop.

Kdy: 10:00 až 17:00

ilustracni

Laboratoř kvantových technologií

Toto pracoviště disponuje zdrojem entanglovaných párů fotonů založeném na spontánní sestupné frekvenční parametrické konverzi v periodicky pólovaném nelineárním krystalu. Tento zdroj je v laboratoři dále rozvíjen a zkoumají se možnosti jeho využití pro kvantově optické experimenty a pro spektroskopická měření.

Kdy: 10:00 až 17:00

ilustracni

FemtoLab

Uvidíte laserový systémem využívající technologii, která svým průkopníkům přinesla v roce 2018 Nobelovu cenu za fyziku. Interakce intenzivního laserového impulzu o špičkovém výkonu v řádu stovek GW s látkou otevírá okno do fyziky extrémně vysokých elektromagnetických polí, jaká nejsou na Zemi jinými způsoby dosažitelná.

Kdy: 10:00 až 17:00

ilustracni

Výzkum generace XUV záření

K vidění bude zdroj XUV záření založený na vysokonapěťovém výboji v plynu. Seznámíte se s jeho aplikacemi v mikroskopii a elektronice.

Kdy: 10:00 až 17:00

ilustracni

Průmyslová rentgenová počítačová tomografie (CT) nedestruktivního testování

CT se používá pro nedestruktivní kontrolu kvality průmyslových výrobků. V rámci exkurze uvidíte průmyslové CT a některé naměřené výsledky.

Kdy: 10:00 až 17:00

nahoru 

 

Jak si vybrat studijní směr?

V tabulce Ti nabízíme přehled studijních směrů s propojením do různých oblastí. Nech se inspirovat.

ProgramMatematikaFyzikaChemieMedicínaProgramováníEkonomieJádroPrůmysl
Aplikace informatiky v přírodních vědách      
Aplikovaná algebra a analýza                
Aplikovaná fyzika ionizujícího záření          
Aplikovaná informatika            
Aplikované matematicko-stochastické metody        
Fyzika plazmatu a termojaderné fúze            
Fyzikální inženýrství materiálů        
Inženýrství pevných látek        
Jaderná a částicová fyzika      
Jaderná chemie        
Jaderné reaktory          
Kvantové technologie        
Laserová technika a fotonika          
Matematická fyzika            
Matematická informatika      
Matematické modelování    
Počítačová fyzika          
Radioaktivita v životním prostředí        
Radiologocká technika        
Vyřazování jaderných zařízení z provozu        

nahoru  360° Prohlídka poslucháren a laboratoří 


Laboratoř fyzické ochrany

Jaderný reaktor VR-1

Laboratoř kvantových technologií

Laboratoř 301 na katedře jaderné chemie

Laboratoř detekce neutronů

Laboratoř neutronové aktivační analýzy

Laboratoře v kontrolovaném pásmu

Zajímá vás více? Přijďte na Den otevřených dveří.

nahoru 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
2 февраля с 9:00 до 15:00.

Факультет ядерной физики и инженерии проводит
День открытых дверей
В первой половине дня пройдут короткие информационные лекции на чешском языке, а также экскурсии, которые продолжатся и во второй половине дня.С 12 до 13 часов пройдёт основная лекция с подробностями об учебных программах, процедуре поступлении и зачисления, общежитиях, работе студенческого клуба, поездках за границу (на чешском языке).
По окончании основной лекции, в 13:00, вы сможете задать возникшие у вас вопросы и получить ответы на русском языке,

Вы сможете больше узнать об условиях приема иностранных студентов, в том числе о вопросах нострификации, признания уровня языка (В2) и др.Не бойтесь задавать интересующие вас вопросы, возможно, ответы на них вас приятно удивят! Также в течение дня у стенда Кафедры гуманитарных наук и языков будет находиться русскоязычный преподаватель.
Мы ждём вас по адресу:   Břehová 7, Praha 1
Аудитория 103

nahoru 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.