Filtr grantů

Kategorie
Rok
Hlavní informace
Speciální vlnovody pro laserové lékařské systémy
Jelínková, H.
1998
1999
ME 157
Příprava společného výzkumného projektu "Rentgenový laser buzený elektronickým výbojem"
Vrbová, M.
1998
1998
22p1
Rentgenový laser buzený elektrickým výbojem
Vrbová, M.
1998
1998
309811404
Moderní metody měření a sběru dat v inženýrském a doktorandském studiu
Pína, L.
1998
1998
309800104
Iontová implantace optických dopantů do izolantů
Král, J.
1998
1998
309811304
Laserová fragmentace žlučových a močových kamenů
Hříbek, P.
1998
1998
309811204
Komputerizované kurzy praktické informatiky a fyziky pro studenty ČVUT
Drška, L.
1998
1998
309800904
Dvoudimenzionální mapování prvkových koncentrací metodou PIXE
Voltr, J.
1998
1999
GA202/98/0922
Modifikace povrchů keramik metodou iontového bombardu a depozice tenkých vrstev podporované iontovými svazky (IBAD)
Král, J.
1998
2000
GA101/98/0781
Výzkum planárních vlnovodných laserů vytvářených PLD technologií
Hříbek, P.
1996
1998
GA102/96/0429
Polovodičový detektor jednotlivých fotonů pro přesná měření vzdálenosti družic a monitorování atmosféry
Procházka, I.
1996
1998
GA102/96/0378
Aktivní optické vlnovody a vlnovodné lasery
Hříbek, P.
1996
1998
GA102/96/1243
Nový přístup k mikroanalýzám pomocí rentgenovské fluorescence
Pína, L.
1997
2000
IC15-CT97-0707
Laserová měření vzdálenosti družice ERS-2 v Helwanu (Egypt)
Novotný, A.
1997
1999
ME 093
Symbolické výpočty a rozměrově redukované modely proudění tekutin
Liska, R.
1997
1999
ME 050
Studium interakcí e+ e- v oblastech produkce intermediálních bosonů W+ W- a Z° pomocí aparatury DELPHI
Kubašta, J.
1997
1998
GA202/96/0450
Optický detektor pro monitory v ekologii
Hamal, K.
1997
1999
GA102/97/0429
Laserový družicový radar Helwan jako součást globální sítě pro podporu řešení mezinárodních projektů věd o Zemi a vesmíru
Novotný, A.
1997
1999
GA205/97/0130
Atomové a radiační procesy v nerovnovážném laserovém plazmatu
Limpouch, J.
1997
1999
GA202/97/1186
Vysoce účinný rentgenový laser ve spektrálním oboru 25-30 nm, využívající optimalizovaného čerpání v režimu prepulsu
Kálal, M.
1997
1999
GA202/97/0918
Optické difraktivní struktury
Fiala, P.
1997
1999
GA202/97/0666
Širokoúhlá rentgenová optika nového typu pro družicovou astrofyziku
Pína, L.
1997
1999
GA106/97/1223
Femtosekundový laser pro spektroskopii a optické komunikace
Kubeček, V.
1997
1999
GA102/97/0580
Studium perspektivních polovodičových materiálů a struktur pomocí balistické elektronové emisní mikroskopie/spektroskopie a kontaktního profilometru
Král, J.
1997
1999
GA102/97/0427
Vývoj elektronické řídicí jednotky pro automatický rozpoznávací systém kámen-tkáň. Ověření na laboratorním systému in-vitro
Hříbek, P.
1998
1999
IZ4219
Anomálie a rezonanční efekty v difraktivních strukturách
Richter, I.
1998
2000
GA202/98/P232
Jednorázové endodontické ošetření pomocí Er:YAG laseru
Jelínková, H.
1998
2000
NK5016
Server pro virtuální katedru fyzikálních věd a informatické pedagogiky
Drška, L.
1998
1998
1260/A
Podpora účasti na konferenci "Hyperbolické problémy"
Liska, R.
1998
1998
PG98214
Mezinárodní konference "Aplikace počítačové algebry"
Liska, R.
1998
1998
PG98213
Molekulární vědy: Procesy přenosu elektronu, protonu a výměny energie v plynech a v kondenzovaném stavu
Fidler, V.
1998
1999
ME 269
Excitované interakce v molekulárních systémech: Dynamika a mechanismy přenosu excitační energiet
Fidler, V.
1998
2000
GA202/98/0566
Společné experimenty v kvantové kryptografii
Blažej, J.
1997
1997
ME 970138
Analýza vodíku dopředným rozptylem protonů
Voltr, J.
1997
1997
3097491
Počítačem generované hologramy
Richter, I.
1997
1997
3097490
Školící a vzdělávací centrum počítačové tomografie na ČVUT
Pína, L.
1997
1997
1057/F1
Přenos excitační energie v bifluoroforních systémech: Nové značky pro topologickou analýzu biomakromolekul
Fidler, V.
1995
1997
GA203/95/0755
Vývoj matematického modelování a technik počítačové simulace pro ultrazvukovou charakterizaci konstrukčních materiálů
Drška, L.
1995
1997
CIPA-CT94-0132
Americko-český výzkum symbolického odvození, analýzy a programování diferenčních schemat
Liska, R.
1993
1997
OUINT-9212433
Relaxační procesy v excitovaných stavech fluorescenčních barviv
Fidler, V.
1995
1997
GA104/95/1226
Zvětšení adheze a snížení toxicity u fotokompozitních materiálů a glasionomerních cementů
Jelínková, H.
1995
1997
IZ2788
Vývoj matematického modelování a technik počítačové simulace pro ultrazvukovou charakterizaci konstrukčních materiálů
Drška, L.
1995
1997
OK 164(CIPA-CT94-0132)
Multifrekvenční pikosekundový laser pro přesná měření vzdáleností a monitorování atmosféry
Jelínková, H.
1995
1997
GA102/95/0043
Výzkum planárních vlnovodných laserů vytvářených PLD technologií
Hříbek, P.
1996
1998
GA102/96/0429
Dvoustranná spolupráce s Japonskem v oblasti molekulárních věd
Fidler, V.
1996
1997
ME 017
Polovodičový detektor jednotlivých fotonů pro přesná měření vzdálenosti družic a monitorování atmosféry
Procházka, I.
1996
1998
GA102/96/0378
Aktivní optické vlnovody a vlnovodné lasery
Hříbek, P.
1996
1998
GA102/96/1243
Nový přístup k mikroanalýzám pomocí rentgenovské fluorescence
Pína, L.
1997
2000
IC15-CT97-0707
Informatická podpora výuky matematiky a fyziky a získávání nadaných studentů pro technické a přírodovědné obory
Drška, L.
1997
1997
1062/F1
Laserová měření vzdálenosti družice ERS-2 v Helwanu (Egypt)
Novotný, A.
1997
1999
ME 093
Symbolické výpočty a rozměrově redukované modely proudění tekutin
Liska, R.
1997
1999
ME 050
Studium interakcí e+ e- v oblastech produkce intermediálních bosonů W+ W- a Z° pomocí aparatury DELPHI
Kubašta, J.
1997
1998
GA202/96/0450
Optický detektor pro monitory v ekologii
Hamal, K.
1997
1999
GA102/97/0429
Laserový družicový radar Helwan jako součást globální sítě pro podporu řešení mezinárodních projektů věd o Zemi a vesmíru
Novotný, A.
1997
1999
GA205/97/0130
Atomové a radiační procesy v nerovnovážném laserovém plazmatu
Limpouch, J.
1997
1999
GA202/97/1186
Vysoce účinný rentgenový laser ve spektrálním oboru 25-30 nm, využívající optimalizovaného čerpání v režimu prepulsu
Kálal, M.
1997
1999
GA202/97/0918
Optické difraktivní struktury
Fiala, P.
1997
1999
GA202/97/0666
Širokoúhlá rentgenová optika nového typu pro družicovou astrofyziku
Pína, L.
1997
1999
GA106/97/1223
Femtosekundový laser pro spektroskopii a optické komunikace
Kubeček, V.
1997
1999
GA102/97/0580
Studium perspektivních polovodičových materiálů a struktur pomocí balistické elektronové emisní mikroskopie/spektroskopie a kontaktního profilometru
Král, J.
1997
1999
GA102/97/0427
Polarizační a vysoceúčinnostní objemové a reliéfní difrakční struktury
Richter, I.
1996
1996
3096382
Experimentální studium podmínek pro konstrukci laserů s vysokou účinností pracujícího v oboru měkkého rentgenového záření
Kálal, M.
1996
1996
3096
Iontovým svazkem ovlivněné vlastnosti optických materiálů
Kratochvílová, I.
1996
1996
3096380
Přenos excitační energie v bifluoroforních systémech: Nové značky pro topologickou analýzu biomakromolekul
Fidler, V.
1995
1997
GA203/95/0755
Vývoj matematického modelování a technik počítačové simulace pro ultrazvukovou charakterizaci konstrukčních materiálů
Drška, L.
1995
1997
CIPA-CT94-0132
Laserová angioplastika periferních věnčitých tepen pulsními infračervenými lasery
Kubeček, V.
1994
1996
IZ2233
Replikovaná rtg. zrcadla
Pína, L.
1993
1996
OU93037
Americko-český výzkum symbolického odvození, analýzy a programování diferenčních schemat
Liska, R.
1993
1997
OUINT-9212433
Laserová zubní vrtačka
Jelínková, H.
1994
1996
IZ1904
Ovlivnění průběhu infekčního procesu intravenozním ozářením krve dusíkovým laserem
Vrbová, M.
1994
1996
IZ1895
Stopové prvky a těžké kovy jako indikátory paleoekologie, paleovýživy a datování lidské populace
Král, J.
1994
1996
GA404/94/1469
Laserová preparace tvrdých zubních tkání ve stomatologii
Jelínková, H.
1994
1996
GA308/94/1189
Detailní studium profilů rentgenových spektrálních čar emitovaných vysoce ionizovanými atomy
Limpouch, J.
1994
1996
GA202/94/0710
Charakterizace supermřížek a ultra-měkkých vrstev v polovodičích pomocí rastrovacího tunelového mikroskopu a kontaktního profilometru
Král, J.
1994
1996
GA202/94/1056
Pikosekundové pevnolátkové lasery s nelineárním zrcadlem
Kubeček, V.
1994
1996
GA102/94/0381
Laserový družicový dálkoměr pro dálkový průzkum Země
Novotný, A.
1994
1996
GA205/94/0440
US-Český výzkum v matematických symbolech a derivacích, analýza programování a konečné diferenční programy
Liska, R.
1996
1996
ME016
Spektroflourimetr FS 900
Fidler, V.
1996
1996
IN96010
Soubor kursů pro podporu modernizace studia technických oborů
Drška, L.
1996
1996
0219/5
Laboratoř informatické fyziky a kompetenční centrum pro IVS
Drška, L.
1996
1996
0217/3
Relaxační procesy v excitovaných stavech fluorescenčních barviv
Fidler, V.
1995
1997
GA104/95/1226
Zvětšení adheze a snížení toxicity u fotokompozitních materiálů a glasionomerních cementů
Jelínková, H.
1995
1997
IZ2788
Vývoj matematického modelování a technik počítačové simulace pro ultrazvukovou charakterizaci konstrukčních materiálů
Drška, L.
1995
1997
OK 164(CIPA-CT94-0132)
Multifrekvenční pikosekundový laser pro přesná měření vzdáleností a monitorování atmosféry
Jelínková, H.
1995
1997
GA102/95/0043
Výzkum planárních vlnovodných laserů vytvářených PLD technologií
Hříbek, P.
1996
1998
GA102/96/0429
Dvoustranná spolupráce s Japonskem v oblasti molekulárních věd
Fidler, V.
1996
1997
ME 017
Polovodičový detektor jednotlivých fotonů pro přesná měření vzdálenosti družic a monitorování atmosféry
Procházka, I.
1996
1998
GA102/96/0378
Aktivní optické vlnovody a vlnovodné lasery
Hříbek, P.
1996
1998
GA102/96/1243
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Tolar, J.
1999
2004
MSM 210000018
CERN - RD 49
Pospíšil, S.
1999
2002
RPC RD49
HEPFARM
Pospíšil, S.
1999
1999
RP
Kontakt s CERN
Pospíšil, S.
1998
2000
ME 238
Kontakt s CERN
Pospíšil, S.
1998
1999
ME 238
Rozvoj mezinárodní dimenze vzdělání studentů a doktorandů v Dopplerově ústavu
Tolar, J.
1999
1999
309912604
Pasívní optické sítě
Jex, I.
1999
1999
309909004
Integrabiní klasické a kvantové modely
Hlavatý, L.
1999
1999
828
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1999
SÚJV 06-0974
Vývoj hybridních a monolitických křemíkových pixelových detektorů
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD19
Vývoj GaAs detektorů pro fyziku na LHC
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD8
Aktuální problémy matematiky a matematické fyziky
Tolar, J.
1996
2000
KSK1019601
ROSE - Zvyšování radiační odolnosti křemíkových detektorů
Pospíšil, S.
1997
1999
RPC RD48
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Štekl, I.
1997
1999
SÚJV 05-2-09
Zobecněná symetrie: fyzikální modely
Havlíček, M.
1996
1996
3096
Mezinárodná kolokvium "Kvantové grupy a integrabilní systémy"
Burdík, Č.
1996
1996
PG96240
Nové možnosti studia a zaměstnání zrakově postižených studentů
Mareš, J.
1995
1996
JEP-2423/94
Deposice radioaktivních materiálů
Beneš, M.
1993
1996
OU92042
Identifikace zdrojů akustické emise v kompozitech
Kůs, V.
1994
1996
GA106/94/1232
Stabilita a nestabilita v kvantových systémech
Šťovíček, P.
1994
1996
GA201/94/0708
Mezinárodní spolupráce ATLAS-CERN - DÚ 3: Vývoj a stavba dopředné části vnitřního detektoru, DÚ 3/II: Neutronové stínění v dopředné oblasti experimentu ATLAS
Šimák, V.
1995
2003
RP-4210/69
Matematické modelování transportu a reakcí chemických látek v kontaminovaných podzemních vodách
Beneš, M.
1996
1998
GA205/96/0921
Kontakt s CERN
Pospíšil, S.
1998
2000
ME 238
Křemíkové souřadnicové detektory pro základní výzkum ve fyzice částic
Pospíšil, S.
1996
1998
IAA1010624
Kontakt s CERN
Pospíšil, S.
1998
1999
ME 238
Modernizace projektové výchovy studentů a doktorandů
Tolar, J.
1998
1998
309801604
Interakce intenzívních vlnových pulsů s termonukleárním plazmatem tokamaku
Svoboda, V.
1997
1998
GA202/96/1350
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích - KONFERENCE
Štekl, I.
1998
1998
X06
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1999
SÚJV 06-0974
Vývoj hybridních a monolitických křemíkových pixelových detektorů
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD19
Vývoj GaAs detektorů pro fyziku na LHC
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD8
Křemíkové souřadnicové detektory pro základní výzkum ve fyzice částic
Pospíšil, S.
1996
1998
IAA1010624
Aktuální problémy matematiky a matematické fyziky
Tolar, J.
1996
2000
KSK1019601
Rigorozní modely integrabilních a chaotických systémů
Tolar, J.
1996
1998
GA202/96/0218
ROSE - Zvyšování radiační odolnosti křemíkových detektorů
Pospíšil, S.
1997
1999
RPC RD48
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Štekl, I.
1997
1999
SÚJV 05-2-09
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1998
1998
06-4-0974-92
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Štekl, I.
1998
1998
05-2-0986-92
Dynamika atomu v optických krystalech
Jex, I.
1998
1998
18p2
Řešitelné modely - Vědecká práce studentů spacializace matematická fyzika
Hlavatý, L.
1998
1998
1266/G
Kryptoanalytický rozbor kvantové kryptografie
Čudová, V.
1995
1995
GA202/95/0002
Laserové měření ERS-1 v Helwanu
Hamal, K.
1991
1995
ZEU ERS - 1
Přenos excitační energie v bifluoroforních systémech: Nové značky pro topologickou analýzu biomakromolekul
Fidler, V.
1995
1997
GA203/95/0755
Stomatologický impulsový sonar pro protetické účely
Jelínková, H.
1993
1995
IZ864
Vývoj matematického modelování a technik počítačové simulace pro ultrazvukovou charakterizaci konstrukčních materiálů
Drška, L.
1995
1997
CIPA-CT94-0132
Laserová ablace v procesu prostorové simulace
Vrbová, M.
1995
1995
0451/10
Vývoj a realizace laserového radaru další generace v Helwanu
Hamal, K.
1994
1995
ZEU ERS-2
Role buněčné kompartmentalizace v regulaci aktivity buněčného genomu
Fidler, V.
1993
1995
GA301/93/1100
Laserová angioplastika periferních věnčitých tepen pulsními infračervenými lasery
Kubeček, V.
1994
1996
IZ2233
Hadronové interakce v TeV energiích a jejich výběr z hlediska fyziky kvarků
Drška, L.
1993
1995
GA202/93/0178
Komplexní fyzikální charakterizace plazmatu typu Z-pinč
Pína, L.
1993
1995
GA202/93/1023
Dvoufrekvenční ND:YAG laser pro lékařství a ekologii
Kubeček, V.
1993
1995
GA102/93/0074
LIDAR pro ekologii a meteorologii
Procházka, I.
1993
1995
GA102/93/0813
Symbolické odvození, analýza a programování diferenčních schémat a algebraických algoritmů
Liska, R.
1994
1995
GA201/94/1209
Replikovaná rtg. zrcadla
Pína, L.
1993
1996
OU93037
Americko-český výzkum symbolického odvození, analýzy a programování diferenčních schemat
Liska, R.
1993
1997
OUINT-9212433
Laserová zubní vrtačka
Jelínková, H.
1994
1996
IZ1904
Ovlivnění průběhu infekčního procesu intravenozním ozářením krve dusíkovým laserem
Vrbová, M.
1994
1996
IZ1895
Stopové prvky a těžké kovy jako indikátory paleoekologie, paleovýživy a datování lidské populace
Král, J.
1994
1996
GA404/94/1469
Laserová preparace tvrdých zubních tkání ve stomatologii
Jelínková, H.
1994
1996
GA308/94/1189
Detailní studium profilů rentgenových spektrálních čar emitovaných vysoce ionizovanými atomy
Limpouch, J.
1994
1996
GA202/94/0710
Charakterizace supermřížek a ultra-měkkých vrstev v polovodičích pomocí rastrovacího tunelového mikroskopu a kontaktního profilometru
Král, J.
1994
1996
GA202/94/1056
Pikosekundové pevnolátkové lasery s nelineárním zrcadlem
Kubeček, V.
1994
1996
GA102/94/0381
Laserový družicový dálkoměr pro dálkový průzkum Země
Novotný, A.
1994
1996
GA205/94/0440
Relaxační procesy v excitovaných stavech fluorescenčních barviv
Fidler, V.
1995
1997
GA104/95/1226
Zvětšení adheze a snížení toxicity u fotokompozitních materiálů a glasionomerních cementů
Jelínková, H.
1995
1997
IZ2788
Vývoj matematického modelování a technik počítačové simulace pro ultrazvukovou charakterizaci konstrukčních materiálů
Drška, L.
1995
1997
OK 164(CIPA-CT94-0132)
Multifrekvenční pikosekundový laser pro přesná měření vzdáleností a monitorování atmosféry
Jelínková, H.
1995
1997
GA102/95/0043
Křemíkové souřadnicové detektory pro základní výzkum ve fyzice částic
Pospíšil, S.
1996
1998
IAA1010624
Interakce intenzívních vlnových pulsů s termonukleárním plazmatem tokamaku
Svoboda, V.
1997
1998
GA202/96/1350
Dvojitý rozpad beta - experimenty TGV a NEMO
Janout, Z.
1997
1997
1060/G
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1999
SÚJV 06-0974
Koincidenční instrumentální aktivační analýza
Pospíšil, S.
1995
1997
GA203/95/0260
Zpracování dat experimentů DELPHI a ATLAS na farmě pracovních stanic
Tolar, J.
1995
1997
GA202/95/1623
Vývoj hybridních a monolitických křemíkových pixelových detektorů
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD19
Vývoj GaAs detektorů pro fyziku na LHC
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD8
Křemíkové souřadnicové detektory pro základní výzkum ve fyzice částic
Pospíšil, S.
1996
1998
IAA1010624
Aktuální problémy matematiky a matematické fyziky
Tolar, J.
1996
2000
KSK1019601
Rigorozní modely integrabilních a chaotických systémů
Tolar, J.
1996
1998
GA202/96/0218
ROSE - Zvyšování radiační odolnosti křemíkových detektorů
Pospíšil, S.
1997
1999
RPC RD48
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Štekl, I.
1997
1999
SÚJV 05-2-09
Vědecká práce studentů specializace matematická fyzika
Tolar, J.
1997
1997
1065/G
Asymptotická optimalita empiricky optimalizovaných stochastických systémů
Kůs, V.
1993
1995
GA201/93/0232
Růst mikrotrhlin a jejich detekce
Lonek, B.
1993
1995
GA106/93/1110
Matematické modely proudění podzemních vod a transportu látek pro účely sanace následků těžby uranu v severních Čechách
Humhal, E.
1993
1995
GA201/93/0067
Deposice radioaktivních materiálů
Beneš, M.
1993
1996
OU92042
Identifikace zdrojů akustické emise v kompozitech
Kůs, V.
1994
1996
GA106/94/1232
Stabilita a nestabilita v kvantových systémech
Šťovíček, P.
1994
1996
GA201/94/0708
Křemíkové souřadnicové detektory pro základní výzkum ve fyzice částic
Pospíšil, S.
1996
1998
IAA1010624
Nelineární interakce a kvantové korelace
Jex, I.
1996
1996
3096
Podpora inovace demonstrační a experimentální výuky pro studenty Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a Fakulty dopravní ČVUT
Tolar, J.
1996
1996
0220/5
Vývoj detektorů záření založených na III-V polovodičových materiálech
Pospíšil, S.
1994
1996
GA202/94/0901
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1999
SÚJV 06-0974
Koincidenční instrumentální aktivační analýza
Pospíšil, S.
1995
1997
GA203/95/0260
Zpracování dat experimentů DELPHI a ATLAS na farmě pracovních stanic
Tolar, J.
1995
1997
GA202/95/1623
Vývoj hybridních a monolitických křemíkových pixelových detektorů
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD19
Vývoj GaAs detektorů pro fyziku na LHC
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD8
Křemíkové souřadnicové detektory pro základní výzkum ve fyzice částic
Pospíšil, S.
1996
1998
IAA1010624
Aktuální problémy matematiky a matematické fyziky
Tolar, J.
1996
2000
KSK1019601
Rigorozní modely integrabilních a chaotických systémů
Tolar, J.
1996
1998
GA202/96/0218
Asymptotická optimalita empiricky optimalizovaných stochastických systémů
Kůs, V.
1993
1995
GA201/93/0232
Růst mikrotrhlin a jejich detekce
Lonek, B.
1993
1995
GA106/93/1110
Matematické modely proudění podzemních vod a transportu látek pro účely sanace následků těžby uranu v severních Čechách
Humhal, E.
1993
1995
GA201/93/0067
Deposice radioaktivních materiálů
Beneš, M.
1993
1996
OU92042
Experimentální studium husté a horké jaderné hmoty v relativistických srážkách těžkých iontů
Koníček, J.
1993
1995
GA202/93/1144
Vývoj detektorů záření založených na III-V polovodičových materiálech
Pospíšil, S.
1994
1996
GA202/94/0901
Účast na experimentu DELPHI - studium e+ e- interakcí na urychlovači LEP
Kubašta, J.
1995
1995
GA202/93/1176
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1995
SÚJV 06-04-0
Vědecká práce studentů a doktorandů v Dopplerově ústavu
Tolar, J.
1995
1995
0275/2
Zapojení studentů do výuky základního kurzu fyziky
Štoll, I.
1995
1995
0272/2
Prostoro-časové mapování fluktuací okrajového plazmatu na tokamaku CASTOR
Svoboda, V.
1993
1995
GA202/93/0711
Vývoj organických scintilačních detektorů pro výzkumy ve fyzice částic
Pospíšil, S.
1993
1995
GA202/93/0532
Nelineární modely v kvantové fyzice
Tolar, J.
1993
1995
GA202/93/1314
Nové metody stanovování radonu a jeho dceřinných produktů ve vzduchu
Janout, Z.
1993
1995
GA202/93/0392
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1999
SÚJV 06-0974
Koincidenční instrumentální aktivační analýza
Pospíšil, S.
1995
1997
GA203/95/0260
Zpracování dat experimentů DELPHI a ATLAS na farmě pracovních stanic
Tolar, J.
1995
1997
GA202/95/1623
Vývoj hybridních a monolitických křemíkových pixelových detektorů
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD19
Vývoj GaAs detektorů pro fyziku na LHC
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD8
Experimentální studium husté a horké jaderné hmoty v relativistických srážkách těžkých iontů
Koníček, J.
1993
1995
GA202/93/1144
Vývoj detektorů záření založených na III-V polovodičových materiálech
Pospíšil, S.
1994
1996
GA202/94/0901
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1995
SÚJV 06-04-0
Prostoro-časové mapování fluktuací okrajového plazmatu na tokamaku CASTOR
Svoboda, V.
1993
1995
GA202/93/0711
Vývoj organických scintilačních detektorů pro výzkumy ve fyzice částic
Pospíšil, S.
1993
1995
GA202/93/0532
Nelineární modely v kvantové fyzice
Tolar, J.
1993
1995
GA202/93/1314
Nové metody stanovování radonu a jeho dceřinných produktů ve vzduchu
Janout, Z.
1993
1995
GA202/93/0392
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1999
SÚJV 06-0974
Vývoj hybridních a monolitických křemíkových pixelových detektorů
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD19
Vývoj GaAs detektorů pro fyziku na LHC
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD8
Bakalářské studium - Praktická informatika s rozšířenou výukou angličtiny
Dvořáková, I.
2002
2002
2115/C
Využití Internetu ve výuce angličtiny (mezinárodní doktorandská videokonference)
Dvořáková, I.
1998
1998
309800804
Experimentální studium husté a horké jaderné hmoty v relativistických srážkách těžkých iontů
Koníček, J.
1993
1995
GA202/93/1144
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1995
SÚJV 06-04-0
Prostoro-časové mapování fluktuací okrajového plazmatu na tokamaku CASTOR
Svoboda, V.
1993
1995
GA202/93/0711
Vývoj organických scintilačních detektorů pro výzkumy ve fyzice částic
Pospíšil, S.
1993
1995
GA202/93/0532
Nelineární modely v kvantové fyzice
Tolar, J.
1993
1995
GA202/93/1314
Nové metody stanovování radonu a jeho dceřinných produktů ve vzduchu
Janout, Z.
1993
1995
GA202/93/0392
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1999
SÚJV 06-0974
Vývoj hybridních a monolitických křemíkových pixelových detektorů
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD19
Vývoj GaAs detektorů pro fyziku na LHC
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD8
Rozvoj jazykového vzdělávání v souvislosti s hospodářským vývojem a rozvojem vzdělávání v západních Čechách
Dvořáková, I.
1993
1996
JEN-1277
Rozvoj jazykového vzdělávání v souvislosti s hospodářským vývojem a rozvojem vzdělávání v západních Čechách
Dvořáková, I.
1993
1996
JEN-1277
Dynamické řízení lithium-iontových bateríí v systémech hybridních elektrických pohonů
Beneš, M.
2014
2017
TA04021244
Vývoj a ověřování modelů dynamiky tekutin a fázových přechodů v porézním prostředím při ochraně životního prostředí
Beneš, M.
2014
2016
LH14003
Kombinatorika na slovech a matematická fyzika
Dvořáková, L.
2014
2014
SVK 32/14/F4
Meeting on Languages
Ambrož, P.
2014
2014
SVK 31/14/F4
Student Workshop on Scientific Computing 2014
Oberhuber, T.
2014
2014
SVK 35/14/F4
Doktorandské dny 2014
Masáková, Z.
2014
2014
SVK 34/14/F4
Stochastic and Physical Monitoring Systems - 5th SPMS 2014
Kůs, V.
2014
2014
SVK 33/14/F4
Pokročilé superpočítačové metody pro matematické modelování přírodních procesů
Fučík, R.
2014
2016
SGS14/206/OHK4/3T/14
Algebraické a kombinatorické metody v teoretické informatice
Ambrož, P.
2014
2016
SGS14/205/OHK4/3T/14
Spektrální analýza operátorů a její aplikace v kvantové mechanice
Šťovíček, P.
2013
2015
GA13-11058S
Algoritmy, dynamika a geometrie numeračních systémů
Masáková, Z.
2013
2017
GA13-03538S
Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání
Mareš, J.
2012
2014
CZ.1.07/2.2.00/29.0010
Dvouúrovňová diskrétně-spojitá dislokační dynamika
Beneš, M.
2012
2015
GAP108/12/1463
Využití pokročilé statistické analýzy a nestatistických separačních metod pro detekování fyzikálních procesů v datech snímaných urychlovači elementárních částic
Kůs, V.
2012
2014
LG12020
Výpočetní metody v termodynamice vícesložkových směsí
Mikyška, J.
2012
2015
LH12064
Teorie reprezentací Lieových algeber a metody funkcionální analýzy a parciálních diferenciálních rovnic v aplikacích
Šťovíček, P.
2012
2014
SGS12/198/OHK4/3T/14
Stochastické zpracování dat a modelování vybraných monitorovacích systémů
Kůs, V.
2012
2014
SGS12/197/OHK4/3T/14
Řízení průběhu evoluční optimalizace s využitím aktivního učení náhradních modelů
Charypar, V.
2012
2014
SGS12/196/OHK3/3T/14
Spektrální analýza operátorů a její aplikace v kvantové mechanice
Šťovíček, P.
2013
2015
GA13-11058S
Algoritmy, dynamika a geometrie numeračních systémů
Masáková, Z.
2013
2017
GA13-03538S
Kombinatorika na slovech a matematická fyzika
Dvořáková, L.
2013
2013
SVK 25/13/F4
Stochastic and Physical Monitoring Systems SPMS 2013, the 4th international student conference
Kůs, V.
2013
2013
SVK 26/13/F4
Student Workshop on Scientific Computing 2013
Oberhuber, T.
2013
2013
SVK 28/13/F4
Doktorandské dny 2013
Masáková, Z.
2013
2013
SVK 27/13/F4
Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství
Krbálek, M.
2011
2013
CZ.1.07/2.2.00/15.0142
Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání
Mareš, J.
2012
2014
CZ.1.07/2.2.00/29.0010
Universal learning desighn - inovace dokumentových formátů
Mareš, J.
2010
2013
CZ.1.07/2.2.00/15.0225
Dvouúrovňová diskrétně-spojitá dislokační dynamika
Beneš, M.
2012
2015
GAP108/12/1463
Využití pokročilé statistické analýzy a nestatistických separačních metod pro detekování fyzikálních procesů v datech snímaných urychlovači elementárních částic
Kůs, V.
2012
2014
LG12020
Výpočetní metody v termodynamice vícesložkových směsí
Mikyška, J.
2012
2015
LH12064
Teorie reprezentací Lieových algeber a metody funkcionální analýzy a parciálních diferenciálních rovnic v aplikacích
Šťovíček, P.
2012
2014
SGS12/198/OHK4/3T/14
Stochastické zpracování dat a modelování vybraných monitorovacích systémů
Kůs, V.
2012
2014
SGS12/197/OHK4/3T/14
Řízení průběhu evoluční optimalizace s využitím aktivního učení náhradních modelů
Charypar, V.
2012
2014
SGS12/196/OHK3/3T/14
Rozvoj metod konformní predikce s využitím nových měr nekonformity
Demut, R.
2012
2013
SGS12/157/OHK4/2T/14
Pokročilé řízení a optimalizace spoluspalování biopaliv v energetice
Beneš, M.
2011
2013
TA01020871
Vývoj počítačových modelů pro simulaci ukládání CO2 do podzemí
Mikyška, J.
2011
2013
GAP105/11/1507
Metody kombinatoriky na slovech a jejich aplikace v nestandardních číselných soustavách
Starosta, Š.
2011
2013
SGS11/162/OHK4/3T/14
Pokročilé superpočítačové metody implementace matematických modelů
Fučík, R.
2011
2013
SGS11/161/OHK4/3T/14
Algebraicko geometrické metody a jejich aplikace v matematické fyzice
Burdík, Č.
2010
2013
GAP201/10/1509
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Mareš, J.
2007
2013
MSM6840770039
Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství
Krbálek, M.
2011
2013
CZ.1.07/2.2.00/15.0142
Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání
Mareš, J.
2012
2014
CZ.1.07/2.2.00/29.0010
Universal learning desighn - inovace dokumentových formátů
Mareš, J.
2010
2013
CZ.1.07/2.2.00/15.0225
Dvouúrovňová diskrétně-spojitá dislokační dynamika
Beneš, M.
2012
2015
GAP108/12/1463
Využití pokročilé statistické analýzy a nestatistických separačních metod pro detekování fyzikálních procesů v datech snímaných urychlovači elementárních částic
Kůs, V.
2012
2014
LG12020
Výpočetní metody v termodynamice vícesložkových směsí
Mikyška, J.
2012
2015
LH12064
Kombinatorika na slovech a matematická fyzika
Dvořáková, L.
2012
2012
SVK 23/12/F4
SPMS 2012, Stochastic and Physical Monitoring Systems, the 3rd international student conference
Kůs, V.
2012
2012
SVK 24/12/F4
Student Workshop on Scientific Computing 2012
Oberhuber, T.
2012
2012
SVK 26/12/F4
Doktorandské dny 2012
Masáková, Z.
2012
2012
SVK 25/12/F4
Teorie reprezentací Lieových algeber a metody funkcionální analýzy a parciálních diferenciálních rovnic v aplikacích
Šťovíček, P.
2012
2014
SGS12/198/OHK4/3T/14
Stochastické zpracování dat a modelování vybraných monitorovacích systémů
Kůs, V.
2012
2014
SGS12/197/OHK4/3T/14
Řízení průběhu evoluční optimalizace s využitím aktivního učení náhradních modelů
Charypar, V.
2012
2014
SGS12/196/OHK3/3T/14
Rozvoj metod konformní predikce s využitím nových měr nekonformity
Demut, R.
2012
2013
SGS12/157/OHK4/2T/14
Pokročilé řízení a optimalizace spoluspalování biopaliv v energetice
Beneš, M.
2011
2013
TA01020871
Vývoj počítačových modelů pro simulaci ukládání CO2 do podzemí
Mikyška, J.
2011
2013
GAP105/11/1507
Metody kombinatoriky na slovech a jejich aplikace v nestandardních číselných soustavách
Starosta, Š.
2011
2013
SGS11/162/OHK4/3T/14
Pokročilé superpočítačové metody implementace matematických modelů
Fučík, R.
2011
2013
SGS11/161/OHK4/3T/14
Algebraicko geometrické metody a jejich aplikace v matematické fyzice
Burdík, Č.
2010
2013
GAP201/10/1509
Numerické modely vícefázového proudění a transportu v porézním prostředí při ochraně životního prostředí
Beneš, M.
2010
2012
ME10009
Spolupráce na projektu DØ ve FNAL, USA
Šimák, V.
2008
2012
LA08047
Algebraické a kombinatorické aspekty aperiodických struktur
Masáková, Z.
2009
2012
GA201/09/0584
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Mareš, J.
2007
2013
MSM6840770039
Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství
Krbálek, M.
2011
2013
CZ.1.07/2.2.00/15.0142
Universal learning desighn - inovace dokumentových formátů
Mareš, J.
2010
2013
CZ.1.07/2.2.00/15.0225
Student Workshop on Scientific Computing 2011
Oberhuber, T.
2011
2011
SVK 22/11/F4
Stochastické a fyzikální monitorovací systémy 2011
Kůs, V.
2011
2011
SVK 21/11/F4
Kombinatorika na slovech
Dvořáková, L.
2011
2011
SVK 19/11/F4
Doktorandské dny
Masáková, Z.
2011
2011
SVK 17/11/F4
Pokročilé řízení a optimalizace spoluspalování biopaliv v energetice
Beneš, M.
2011
2013
TA01020871
Vývoj počítačových modelů pro simulaci ukládání CO2 do podzemí
Mikyška, J.
2011
2013
GAP105/11/1507
Metody kombinatoriky na slovech a jejich aplikace v nestandardních číselných soustavách
Starosta, Š.
2011
2013
SGS11/162/OHK4/3T/14
Pokročilé superpočítačové metody implementace matematických modelů
Fučík, R.
2011
2013
SGS11/161/OHK4/3T/14
Transport a stabilita v systémech s periodickou vnější silou s aplikacemi na kvantový Hallův jev.
Šťovíček, P.
2010
2011
MEB021012
Algebraicko geometrické metody a jejich aplikace v matematické fyzice
Burdík, Č.
2010
2013
GAP201/10/1509
Numerické modely vícefázového proudění a transportu v porézním prostředí při ochraně životního prostředí
Beneš, M.
2010
2012
ME10009
Aplikace algebraických a funkcionálně analytických metod v matematické fyzice
Šťovíček, P.
2010
2011
SGS10/210/OHK4/2T/14
Stochastické modelování a zpracování signálů vybraných monitorovacích systémů
Kůs, V.
2010
2011
SGS10/209/OHK4/2T/14
Spolupráce na projektu DØ ve FNAL, USA
Šimák, V.
2008
2012
LA08047
Algebraické a kombinatorické aspekty aperiodických struktur
Masáková, Z.
2009
2012
GA201/09/0584
Spektrální analýza a dynamické vlastnosti kvantových systémů
Šťovíček, P.
2009
2011
GA201/09/0811
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Mareš, J.
2007
2013
MSM6840770039
Centrum Jindřicha Nečase pro matematické modelování
Beneš, M.
2006
2011
LC06052
Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách
Beneš, M.
2005
2011
MSM6840770010
Universal learning desighn - inovace dokumentových formátů
Mareš, J.
2010
2013
CZ.1.07/2.2.00/15.0225
Doktorandské dny 2010
Masáková, Z.
2010
2010
SVK 15/10/F4
Stochastické a fyzikální monitorovací systémy
Kůs, V.
2010
2010
SVK 14/10/F4
Kombinatorika na slovech
Dvořáková, L.
2010
2010
SVK 13/10/F4
Transport a stabilita v systémech s periodickou vnější silou s aplikacemi na kvantový Hallův jev.
Šťovíček, P.
2010
2011
MEB021012
Algebraicko geometrické metody a jejich aplikace v matematické fyzice
Burdík, Č.
2010
2013
GAP201/10/1509
Numerické modely vícefázového proudění a transportu v porézním prostředí při ochraně životního prostředí
Beneš, M.
2010
2012
ME10009
Superpočítačové metody v matematickém modelování inženýrských a přírodovědných problémů
Strachota, P.
2010
2010
SGS10/086/OHK4/1T/14
Aplikace algebraických a funkcionálně analytických metod v matematické fyzice
Šťovíček, P.
2010
2011
SGS10/210/OHK4/2T/14
Stochastické modelování a zpracování signálů vybraných monitorovacích systémů
Kůs, V.
2010
2011
SGS10/209/OHK4/2T/14
Kombinatorické a algebraické aspekty nestandardních číselných systémů
Starosta, Š.
2010
2010
SGS10/085/OHK4/1T/14
Spolupráce na projektu DØ ve FNAL, USA
Šimák, V.
2008
2012
LA08047
Algebraické a kombinatorické aspekty aperiodických struktur
Masáková, Z.
2009
2012
GA201/09/0584
Spektrální analýza a dynamické vlastnosti kvantových systémů
Šťovíček, P.
2009
2011
GA201/09/0811
Matematické modelování vícefázového proudění v podzemních vodách
Mikyška, J.
2008
2010
GP201/08/P567
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Mareš, J.
2007
2013
MSM6840770039
Centrum Jindřicha Nečase pro matematické modelování
Beneš, M.
2006
2011
LC06052
Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách
Beneš, M.
2005
2011
MSM6840770010
Spolupráce na projektu DØ ve FNAL, USA
Šimák, V.
2008
2012
LA08047
Konference Process Control 2009: Parametrizace zpětnovazebního učení: softmax mezi explorací a exploatací
Macek, K.
2009
2009
CTU0922114
Konference: XVI International Congress on Mathematical Physics
Pelantová, E.
2009
2009
CTU0917614
Konference Kombinatorika na slovech
Dvořáková, L.
2009
2009
CTU0917514
Repetice ve slovech asociovaných s Parryho čísly
Klouda, K.
2009
2009
CTU0916014
Algebraické a kombinatorické aspekty aperiodických struktur
Masáková, Z.
2009
2012
GA201/09/0584
Spektrální analýza a dynamické vlastnosti kvantových systémů
Šťovíček, P.
2009
2011
GA201/09/0811
Matematické modelování vícefázového proudění v podzemních vodách
Mikyška, J.
2008
2010
GP201/08/P567
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Mareš, J.
2007
2013
MSM6840770039
Centrum Jindřicha Nečase pro matematické modelování
Beneš, M.
2006
2011
LC06052
Vývoj a ověřování modelů proudění a transportu porézním prostředím při ochraně životního prostředí
Beneš, M.
2006
2009
ME 878
Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách
Beneš, M.
2005
2011
MSM6840770010
Rozvoj jazykového vzdělávání v souvislosti s hospodářským vývojem a rozvojem vzdělávání v západních Čechách
Dvořáková, I.
1993
1996
JEN-1277
Spolupráce na projektu DØ ve FNAL, USA
Šimák, V.
2008
2012
LA08047
Česko-japonský seminář o aplikované matematice 2008 (CJS 2008): Použití anizotropní difuze v MR Traktografii
Strachota, P.
2008
2008
CTU0822814
Česko-japonský seminář o aplikované matematice 2008 (CJS 2008): Kvalitativní studie Gray-Scottova modelu
Mach, J.
2008
2008
CTU0822714
Letní škola Algebraické struktury
Ambrož, P.
2008
2008
CTU0815014
XXVII mezinárodní pracovní setkání o geometrických metodách ve fyzice: Kvantová tečka v Lobačevského rovině
Tušek, M.
2008
2008
CTU0812814
27. Workshop geometrických metod ve fyzice: Klasická částice a časově periodicky závislý Aharonov-Bohmův tok
Kalvoda, T.
2008
2008
CTU0812714
Konference IGARSS 08: Asimilace modelu pro předpověď dlouhodobého vývoje depozice CS-137 na terénu
Hofman, R.
2008
2008
CTU0812614
Reálná predikce efektů remodelace kostí v lidském těle pomocí termodynamického modelu
Klika, V.
2008
2008
CTU0807814
Matematický model dislokační dynamiky
Pauš, P.
2008
2008
CTU0803714
Multiagentní přístupy v úlohách operačního výzkumu a aplikované matematiky
Macek, K.
2008
2008
CTU0803614
Matematický model vícefázového proudění podzemní vody zahrnující dynamický efekt v modelech pro kapilární tlak
Fučík, R.
2008
2008
CTU0803514
Matematické modelování vícefázového proudění v podzemních vodách
Mikyška, J.
2008
2010
GP201/08/P567
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Mareš, J.
2007
2013
MSM6840770039
Výzkum nových metod měření a vyhodnocení signálů akustické emise (AE) a vývoj vícekanálové digitální aparatury s plně kontinuálním vzorkováním signálu AE a jeho předzpracováním v reálném čase
Kůs, V.
2006
2008
FI-IM3/136
Centrum Jindřicha Nečase pro matematické modelování
Beneš, M.
2006
2011
LC06052
Vývoj a ověřování modelů proudění a transportu porézním prostředím při ochraně životního prostředí
Beneš, M.
2006
2009
ME 878
Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách
Beneš, M.
2005
2011
MSM6840770010
Pokročilé metody řízení a optimalizace pro energetiku
Beneš, M.
2004
2008
1H-PK/22
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Mareš, J.
2007
2013
MSM6840770039
Blind Digital Image Authentication
Babak, M.
2007
2007
CTU0713714
Vyhledávání modifikovaných snímků v obrazové databázi
Horáček, O.
2007
2007
CTU0713514
Kombinatorické a aritmetické vlastnosti nekonečných slov přidružených k nejednoduchým kvadratickým parryovským číslům
Dvořáková, L.
2007
2007
CTU0713414
Využití t-konormového fuzzy integrálu pro spojování klasifikátorů
Štefka, D.
2007
2007
CTU0713814
Jarní škola a workshop Kombinatorika na slovech
Masáková, Z.
2007
2007
CTU0715614
Výzkum nových metod měření a vyhodnocení signálů akustické emise (AE) a vývoj vícekanálové digitální aparatury s plně kontinuálním vzorkováním signálu AE a jeho předzpracováním v reálném čase
Kůs, V.
2006
2008
FI-IM3/136
Centrum Jindřicha Nečase pro matematické modelování
Beneš, M.
2006
2011
LC06052
Vývoj a ověřování modelů proudění a transportu porézním prostředím při ochraně životního prostředí
Beneš, M.
2006
2009
ME 878
Spolupráce na experimentu D0 experiment ve FNAL, USA
Šimák, V.
2006
2007
1P05LA257
Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách
Beneš, M.
2005
2011
MSM6840770010
Aplikace algebraických a funkcionálně analytických metod v matematické fyzice
Burdík, Č.
2005
2007
GA201/05/0857
Algebraické a kombinatorické aspekty aperiodických struktur
Pelantová, E.
2005
2007
GA201/05/0169
Pokročilé metody řízení a optimalizace pro energetiku
Beneš, M.
2004
2008
1H-PK/22
Mezinárodní spolupráce ATLAS - CERN
Havlíček, M.
2004
2007
1P04LA212
Výzkum nových metod měření a vyhodnocení signálů akustické emise (AE) a vývoj vícekanálové digitální aparatury s plně kontinuálním vzorkováním signálu AE a jeho předzpracováním v reálném čase
Kůs, V.
2006
2008
FI-IM3/136
Centrum Jindřicha Nečase pro matematické modelování
Beneš, M.
2006
2011
LC06052
Vývoj a ověřování modelů proudění a transportu porézním prostředím při ochraně životního prostředí
Beneš, M.
2006
2009
ME 878
Základní mechanismy řídící plastické vlastnosti materiálu s vlnitým skluzem
Beneš, M.
2006
2006
ME 654
Spolupráce na experimentu D0 experiment ve FNAL, USA
Šimák, V.
2006
2007
1P05LA257
Česko-japonský seminář aplikované matematiky 2006
Beneš, M.
2006
2006
CTU0617014
Rozpoznávání 2D obrazu ve frekvenční oblasti
Horaisová, K.
2006
2006
CTU0616114
Palindromická složitost nekonečných slov přidružených k jednoduchým Parry číslům
Ambrož, P.
2006
2006
CTU0616014
Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách
Beneš, M.
2005
2011
MSM6840770010
Aplikace algebraických a funkcionálně analytických metod v matematické fyzice
Burdík, Č.
2005
2007
GA201/05/0857
Algebraické a kombinatorické aspekty aperiodických struktur
Pelantová, E.
2005
2007
GA201/05/0169
Pokročilé metody řízení a optimalizace pro energetiku
Beneš, M.
2004
2008
1H-PK/22
Mezinárodní spolupráce ATLAS - CERN
Havlíček, M.
2004
2007
1P04LA212
Rozvoj jazykového vzdělávání v souvislosti s hospodářským vývojem a rozvojem vzdělávání v západních Čechách
Dvořáková, I.
1993
1996
JEN-1277
Kvantové systémy s magnetickým polem a bodovou interakcí
Vytřas, P.
2005
2005
1763/G1
Numerické metody pro řešení úloh degenerované difuze
Chalupecký, V.
2005
2005
780/G1
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Havlíček, M.
2005
2005
MSM6840770018
Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách
Beneš, M.
2005
2011
MSM6840770010
Workshop aplikované matematiky
Beneš, M.
2005
2005
CTU0511714
Normalizátor MAD grupy generované tenzorovým součinem zobecněných Pauliho matic
Svobodová, M.
2005
2005
CTU0508514
Dynamika elastických křivek ve zpracování obrazu
Oberhuber, T.
2005
2005
CTU0508414
Využití matematických transformací při rozpoznávání obrazu
Horaisová, K.
2005
2005
CTU0508314
Analýza nezávislých komponent
Koldovský, Z.
2005
2005
CTU0508214
Palindromická struktura cut-and-project posloupností
Baláži, P.
2005
2005
CTU0508114
Algebraické a kombinatorické vlastnosti nestandardních numeračních soustav
Ambrož, P.
2005
2005
CTU0508014
Aplikace algebraických a funkcionálně analytických metod v matematické fyzice
Burdík, Č.
2005
2007
GA201/05/0857
Algebraické a kombinatorické aspekty aperiodických struktur
Pelantová, E.
2005
2007
GA201/05/0169
Pokročilé metody řízení a optimalizace pro energetiku
Beneš, M.
2004
2008
1H-PK/22
Interakce antiproton-proton při 2TeV, Experiment DO-Run 2, Tevatron - FNAL
Šimák, V.
2004
2005
1P04LA234
Mezinárodní spolupráce ATLAS - CERN
Havlíček, M.
2004
2007
1P04LA212
Spolupráce ČR s CERN
Burdík, Č.
2004
2004
1P04LA211
Pokročilé metody řízení a optimalizace pro energetiku
Beneš, M.
2004
2008
1H-PK/22
Interakce antiproton-proton při 2TeV, Experiment DO-Run 2, Tevatron - FNAL
Šimák, V.
2004
2005
1P04LA234
Porovnání algoritmů CMA a FastICA pro blokovou SISO slepou dekonvoluci
Koldovský, Z.
2004
2004
CTU0415614
XI-mezinárodní konference symetrické metody ve fyzice
Havlíček, M.
2004
2004
CTU0415514
XXV mezinárodní kolokvium Grupově teoretické metody ve fyzice
Burdík, Č.
2004
2004
CTU0415414
Česko-japonský seminář aplikované matematiky
Beneš, M.
2004
2004
CTU0415314
Matematické modelování vícefázového proudění v pórézním prostředí
Mikyška, J.
2004
2004
CTU0410714
Semiklasická analýza časově závislých kvantových systémů
Lev, O.
2004
2004
CTU0410614
Metody pro zpracování binárního obrazu založené na aproximaci povrchové difúze pomocí Cahnovy-Hilliardovy rovnice a jejich numerická analýza
Chalupecký, V.
2004
2004
CTU0410514
Mezinárodní spolupráce ATLAS - CERN
Havlíček, M.
2004
2007
1P04LA212
Kvantové modely s magnetickým polem a bodovou interakcí
Vytřas, P.
2004
2004
2089/G1
Inovace informační technologie pro podporu studia zrakově postižených
Mareš, J.
2004
2004
2077/A
Semiklasická analýza časově závislých kvantových systémů
Lev, O.
2004
2004
2085/G1
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Havlíček, M.
1999
2004
MSM 210000018
Aplikovaná matematika v technických vědách
Beneš, M.
1999
2004
MSM 210000010
Interakce antiproton-proton při 2TeV, Experiment DO-Run2, Tevatron-FNAL
Šimák, V.
2003
2003
LA 189
Ryze puklinový model transportu kontaminantů skalním masivem založený na kombinaci metody konečných objemů a nekonformní metody konečných prvků
Vohralík, M.
2003
2003
CTU0310014
Matematické modelování proudění podzemních vod kontaminovaných organickými látkami
Mikyška, J.
2003
2003
CTU0309914
Numerická analýza povrchové difúze pomocí Cahnovy-Hilliardovy rovnice s aplikací ve zpracování obrazu
Chalupecký, V.
2003
2003
CTU0309814
Geometrické a kombinatorické vlastnosti aperiodických struktur
Masáková, Z.
2003
2003
2501/G6
Časově závislé kvantové systémy
Lev, O.
2003
2003
2499/G1
Účast českých vědců na experimentu DO-RunII
Šimák, V.
2001
2003
ME 474
Kvantové grafy a příbuzné systémy
Havlíček, M.
2001
2003
IAA1048101
Některé aspekty kvantových grup a selfsimilaritních aperiodických struktur
Burdík, Č.
2001
2003
GA201/01/0130
Matematické modelování a numerická stimulace úloh s volnou hranicí s aplikací v metalurgii
Beneš, M.
2001
2003
GA201/01/0676
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Havlíček, M.
1999
2004
MSM 210000018
Aplikovaná matematika v technických vědách
Beneš, M.
1999
2004
MSM 210000010
Konference "Kvantové grupy"
Burdík, Č.
2000
2003
01-3-1028
Mezinárodní spolupráce ATLAS-CERN - DÚ 3: Vývoj a stavba dopředné části vnitřního detektoru, DÚ 3/II: Neutronové stínění v dopředné oblasti experimentu ATLAS
Šimák, V.
1995
2003
RP-4210/69
Smíšeně-hybridní, ryze puklinový model proudění sklaním masivem:numerická analýza vyvinutého modelu a jeho kalibrace
Vohralík, M.
2002
2002
CTU0212714
Matematické metody v modelování nekrystalických látek
Mareš, O.
2002
2002
CTU0212614
Wavelety na aperiodických množinách
Andrle, M.
2002
2002
CTU0212514
Účast českých vědců na experimentu DO-RunII
Šimák, V.
2001
2003
ME 474
Kvantové grafy a příbuzné systémy
Havlíček, M.
2001
2003
IAA1048101
Některé aspekty kvantových grup a selfsimilaritních aperiodických struktur
Burdík, Č.
2001
2003
GA201/01/0130
Matematické modelování a numerická stimulace úloh s volnou hranicí s aplikací v metalurgii
Beneš, M.
2001
2003
GA201/01/0676
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Havlíček, M.
1999
2004
MSM 210000018
Aplikovaná matematika v technických vědách
Beneš, M.
1999
2004
MSM 210000010
Konference "Kvantové grupy"
Burdík, Č.
2000
2003
01-3-1028
Pole a částice
Burdík, Č.
2000
2002
01-3-1028-99/2003
Rezonanční procesy v malých molekulách
Gemperle, F.
2000
2002
GA203/00/1025
Mezinárodní spolupráce ATLAS-CERN - DÚ 3: Vývoj a stavba dopředné části vnitřního detektoru, DÚ 3/II: Neutronové stínění v dopředné oblasti experimentu ATLAS
Šimák, V.
1995
2003
RP-4210/69

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.