Hlavní informace

Vedkyne 3

Akce je určená především studentkám středních škol a koná se při příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě. Je organizovaná ve spolupráci s BNL-CZ a CERN-CZ. Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo v roce 2015 Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, který připadá každý rok na 11. února. Cílem je připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich přístup k vědeckému vzdělání a účast ve vědeckých aktivitách. Díky naší akci Staň se na den vědkyní máte i Vy příležitost oslavit tento den s námi a přitom se seznámit s různými zaměřeními matematiky, fyziky, chemie nebo robotiky.

10. ÚNORA 2023

9:00 - 17:00 hod.

 

 


PROGRAM 

 

8:30 - 9:00

PŘÍCHOD A REGISTRACE (FJFI, Břehová 7, Praha 1)

9:00 - 9:10

ZAHÁJENÍ (FJFI, Břehová 7, Praha 1)

9:15 - 9:40

OD KVARKU K ATOMU ANEB Z ČEHO SE SKLÁDÁ NÁŠ SVĚT
ING. MONIKA ROBOTKOVÁ (FJFI, Břehová 7, Praha 1)

9:40 - 10:15

DISKUZE / PŘESTÁVKA (FJFI, Břehová 7, Praha 1)

10:15 - 10:40  

AŤ JE TO TEN NEBO TEN, NEMUSÍ JÍT Z KOLA VEN (DÍKY DOZIMETRII)
RNDr. LENKA THINOVÁ, PH.D. (FJFI, Břehová 7, Praha 1)

10:40 - 10:45

DISKUZE / PŘESTÁVKA (FJFI, Břehová 7, Praha 1)

10:45 - 11:10

SOUČASNÉ A BUDOUCÍ VÝZVY PLYNÁRENSTVÍ ANEB PLYNÁRENSTVÍ DNES A ZÍTRA
ING. ŠÁRKA JABLONSKÁ (FJFI, Břehová 7, Praha 1)

11:10 - 11:15

DISKUZE / PŘESTÁVKA (FJFI, Břehová 7, Praha 1)

11:15 - 11:30

SPOLEČNÉ FOTO (FJFI, Břehová 7, Praha 1)

11:30 - 12:00

OBĚD (FJFI, Břehová 7, Praha 1)

12:00 - 13:20

PANELOVÁ DISKUZE S NAŠIMI VĚDKYNĚMI (FJFI, Břehová 7, Praha 1)

13:30 - 17:00

CVIČENÍ (FJFI / FEL)


REGISTRACE

 

Kapacita je vyčerpána.

Můžete se registrovat jako náhradnice pro případ, že některá z dřívějších zájemkyň účast nepotvrdí. Děkujeme za pochopení.

Registrační formulář náhradnic najdete ZDE.

⇑ nahoru


 

NAŠE VĚDKYNĚ

RNDR. LENKA THINOVÁ, PH.D.

ING. MONIKA ROBOTKOVÁ

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK, obor užitá geofyzika. Později přešla na Katedru dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI ČVUT, kde strávila většinu svého profesního života. Vyučuje předměty a podílí se na projektech, které souvisejí s životním prostředím. Její práce je kombinací měření v terénu ( např. v jeskyních, v okolí Temelína nebo dokonce na Etně na Sicílii) a zpracování získaných dat. Podílí se také na organizaci setkávání odborníků i studentů z ČR i zahraničí v oblasti radiační fyziky. Monika vystudovala obor částicové fyziky na FJFI a teď je na fakultě v druhém ročníku doktorského studia, a zároveň pracuje na Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Zabývá se studiem srážek protonů na urychlovači RHIC v Brookhavenské národní laboratoři v USA, konkrétně se specializuje na substrukturu jetů na experimentu STAR. Dlouhodobě se podílí na chodu pražské sekce EPS Young Minds, která pořádá neformální akce pro studenty spojené s vědou, ve které donedávna působila jako prezidentka.

PANELISTKY

ING. ALENA ZAVADILOVÁ, PH.D.

ING. RADKA VOZÁBOVÁ

Alena Zavadilová vystudovala fyzikální chemii na FJFI ČVUT v Praze. V současně pracuje na katedře jaderné chemie. Na katedře fyzikální elektroniky se zabývala vláknovými lasery, metodami generace krátkých impulzů a synchronním čerpáním parametrických oscilátorů. Na katedře jaderné chemie se věnuje metodě časově rozlišné laserem čerpané fluorescence a jejímu využití pro stanovení forem vybraných lanthanoidů a aktinoidů, nebo stanovení koncentrace uranu. Vystudovala obor Experimentální jaderná a částicová fyzika na FJFI ČVUT. V rámci svého doktorského studia na katedře fyziky se věnuje fenomenologii srážek těžkých iontů. Zaměřuje se především na produkci deuteronů a dalších klastrů. Během doktorátu se podílela na výuce subatomové fyziky. V roce 2021 vystudovala pedagogické minimum na Palackého univerzitě v Olomouci a učení se chce věnovat i do budoucna. Aktivně se podílí na tvorbě nové akreditace učitelství fyziky na FJFI. 

PROF. ING. EDITA PELANTOVÁ, CSC.

ING. ŠÁRKA JABLONSKÁ

Profesorka Edita Pelantová je vedoucí mezinárodně etablované výzkumné skupiny TIGR (Theoretical Informatics Group), zabývající se numeračními systémy a jejich propojením s kombinatorikou na slovech a modely pro kvaziperiodické struktury. V této oblasti je celosvětově uznávanou odbornicí, avšak její vědecká práce přesahuje do dalších oblastí matematiky, od teorie grafů až po Lieovy algebry. Je autorkou více než sta článků v mezinárodních recenzovaných časopisech a členkou programových výborů mezinárodních konferencí. Věnuje se také výuce a na FJFI založila obor Matematická informatika, jehož je garantkou. V minulosti byla například členkou etické komise Evropské matematické společnosti a výboru České matematické společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků a působila v několika vědeckých radách a hodnotících panelech. Je aktivní popularizátorkou matematiky nejen na půdě středních a vysokých škol, ale pro širokou veřejnost. Vystudovala studijní program Elektrotechnika, energetika a management na FEL ČVUT v Praze, kde ve svém studiu dále pokračuje jako doktorandka. Ve svém výzkumu se zabývá momentálně velmi diskutovaným tématem potenciálu obnovitelného vodíku nahradit zemní plyn. Stejné problematice se věnuje i ve svém zaměstnání jako analytička v oblasti Energy transition ve společnosti NET4GAS, která je jediným přepravcem zemního plynu v České republice. Je také zakladatelkou blogu Felácká holka, v rámci kterého se snaží podpořit výuku v oblasti matematiky a zvýšit zájem o oblast energetiky.

CVIČÍCÍ

ING. ALENA BAKALOVÁ

NATÁLIA MAJEROVÁ

Vystudovala částicovou fyziku na FJFI ČVUT. V rámci doktorského studia pracuje na Fyzikálním ústavu AVČR, kde se zapojuje do výzkumu kosmického záření o ultra-vysokých energiích. Hlavní předmět jejího výzkumu je zkoumání zdrojů kosmického záření a vlivu galaktického magnetického pole na velkoškálové anisotropie kosmického záření na Observatoři Pierra Augera v Argentině. V roce 2019 se zapojila do plánování budoucího experimentu Southern Wide-field Gamma Ray Observatory (SWGO), kde se podílí na optimalizaci povrchových detektorů. Natália je studentkou programu Experimentální jaderná a částicová fyzika. Ve své bakalářské práci se věnuje kalibraci FDD detektoru na experimentu ALICE na urychlovači LHC. Mimo studijních povinností se podílí na akcích organizovaných pražskou sekcí EPS Young Minds.

PROF. ING. HELENA JELÍNKOVÁ, DRSC.

ING. BARBORA NEUŽILOVÁ

Přední mezinárodně uznávaná odbornice v oblasti laserů. Je absolventkou FJFI. Více než 40 let se věnuje výzkumu a vývoji pevnolátkových laserů. Byla členkou týmu, který vyvíjel pevnolátkové lasery jako vysílače pro měření vzdálenosti družic. Od roku 1980 je zapojena do projektů laserové medicíny. Na svém kontě má více než 200 publikací, zabývá se též výzkumem nových materiálů pro pevnolátkové lasery a je jednou z nejcitovanějších žen na ČVUT, pravidelně se umisťuje mezi 20 nejcitovanějšími osobnostmi ČVUT. Je členkou několika odborných společností. V roce 2013 byla jmenována „fellow of SPIE“ (The International Society for Optical Engineering) jako uznání významných příspěvků v oblasti optiky a fotoniky. Na FJFI přednáší a vyučuje kurzy Laserová technika a Aplikace laserů. V roce 2000 byla jmenována profesorkou. Vystudovala obor jaderná chemie a nyní pracuje na doktorátu ve skupině radiační chemie na katedře jaderné chemie FJFI. Věnuje se především radiační citlivosti mikroorganismů v porovnání s citlivostí na UV záření. Studuje vliv vychytávačů radikálů, především metanolu a etanolu, a nanočástic či singletového kyslíku na buňky. Během studia dvakrát absolvovala třítýdenní odbornou stáž v laboratoři radiační biologie ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně v Rusku. Aktivně se zapojuje do popularizace vědy v rámci aktivit ČVUT a propagace možností studia na ČVUT.

ING. BC. IVETA TEREZIE HOŠNOVÁ

ING. LADISLAVA ČERNÁ, PH.D.

Vystudovala obor jaderná chemie. V rámci svého doktorského studia na katedře jaderné chemie FJFI se věnuje fotodynamické terapii buzené rentgenovským zářením. Zabývá se především detekcí singletového kyslíku a dalších reaktivních forem kyslíku pomocí chemických metod, a také produkcí singletového kyslíku pomocí kompozitních materiálů a nanoscintilátorů. Aktivně se zajímá o vzdělávání a podporu distančního vzdělávání na FJFI. Studuje učitelství odborných předmětů na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT a zapojuje se do popularizace vědy v rámci aktivit ČVUT a propagace možností studia na ČVUT. Vystudovala obor Elektrotechnika a Informatika na ČVUT FEL. Již více než 10 let působí jako vedoucí Akreditované laboratoře fotovoltaických systémů, kde se kromě standardních zkušebních metod věnuje také výzkumu metod nových. V rámci svého působení na Katedře elektrotechnologie ČVUT FEL pracuje také jako manažerka Centra pokročilé fotovoltaiky. Je členkou energetické komise při Státním fondu životního prostředí a členkou představenstva Asociace energetických manažerů. Kromě diagnostiky se zabývá zejména aplikacemi fotovoltaiky.

ING. KATEŘINA PILAŘOVÁ, PH.D.

ING. JINDŘIŠKA DECKEROVÁ

Vystudovala obor Radiologická fyzika na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI ČVUT. Pracuje v Laboratoři integrální dozimetrie a věnuje se především oblasti gelové dozimetrie, která spojuje chemii (vaření gelů), fyziku (ozařování gelového dozimetru) a informatiku (vyhodnocení odezvy dozimetru). Vystudovala program Otevřená Informatika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze se zaměřením na umělou inteligenci. Již od bakaláře se věnuje aplikaci umělé inteligence v robotice a se svým výzkumem pokračuje na doktorátu v Centru umělé inteligence (AIC) Fakulty elektrotechnické ČVUT. Zabývá se problémem obchodního cestujícího, jeho robotickými variantami a nalezením optimálních řešení. Kromě vědy se také věnuje popularizaci vědy a výuce.

ING. DIANA MÁRIA KRUPOVÁ

MGR. IRINA DANILOVA

Diana vystudovala částicovou fyziku na FJFI, kde se v rámci výzkumu  zapojila do skupiny ALICE. Zkušenosti nabrala při testování nového dopředného mionového detektoru v CERNu. V diplomové práci zkoumala vlastnosti  tohoto detektoru pro měření fotoprodukce vektorových mezonů v ultraperiferálních srážkách. Ve své práci pokračuje v doktorském studiu pod dvojitým vedením. Kromě FJFI je také PhD. studentkou na univerzitě Paris-Saclay. Po celou dobu studia se zapojuje do popularizačních akcí a snaží se tak svět elementárních částic přiblížit každému, komu daná oblast připadá fascinující a rád by se o ní dozvěděl víc. Irina je studentkou doktorského studia v oboru radiologická fyzika na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI ČVUT a na částečný pracovní úvazek je zaměstnána v Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Ve své doktorské práci se zaměřila na stanovení množství proteinu p53 v ozářených nádorových buňkách metodami molekulární biologie, zejména s metodou Western blot, na základě, kterých bylo sledováno cyklování úrovně proteinu p53, jak při nízkých, tak při vysokých dávkách ionizujícího záření a též hladiny exprese vybraných genů citlivých na p53 pomocí kvantitativní PCR v reálnem čase. Kromě vědy se věnuje také křížkovému vyšívání a hraje deskové hry.

Bc. MONIKA KOTYKOVÁ

ANETA PJATKANOVÁ

Monika je studentkou programu Jaderné inženýrství se specializací Aplikovaná fyzika ionizujícího záření. Ve své bakalářské práci se věnovala charakterizaci anorganických scintilátorů s dlouhovlnnou emisí. Zabývala se amplitudovou spektrometrií s použitím aparatury obsahující lavinovou fotodiodu. V navazujícím magisterském studiu pokračuje ve studiu dlouhovlnných scintilátorů a zaměřuje se na časová měření. Aneta je studentkou bakalářského programu Matematické inženýrství, specializace Matematická fyzika.

wITches

Bc. MAGDALENA PARÝZKOVÁ

WITches je spolek studentek Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, které zdarma pořádají akce pro děti od 5. - 9. třídy, zábavně a bez nároku na odměnu. Cílem wITches je zvýšit zájem dětí o elektrotechniku a informatiku. Rozvíjí spolupráci kluků a holek zábavnou formou. Kromě toho vytváří wITches dívčí komunitu na Fakultě elektrotechnické, která svojí dobrovolnickou aktivitou přispívá k rozvoji společnosti. Magdalena je momentálně studentkou magisterského programu Matematická fyzika na FJFI ČVUT s plánovaným dokončením inženýrského studia v únoru. V bakalářské práci se specializovala na numerické simulace vesmírného plazmatu, na magisterském stupni se momentálně věnuje kvantové informaci a komunikaci, konkrétně kvantovým procházkám.

ORGANIZÁTORKY

ING. JAROSLAVA ÓBERTOVÁ, PH.D.

MGR. VERONIKA JÍLKOVÁ

Vystudovala obor Experimentální jaderná a částicová fyzika na FJFI. Vědeckou kariéru zahájila v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, kde se věnovala studiu interakce antihadronů s jaderným prostředím. V roce 2017 obdržela Becquerelovu cenu za nejlepší výzkumnou práci v rámci doktorského studia a díky ní absolvovala stáž v Institutu pro jadernou fyziku v Orsay ve Francii. Později za svoji doktorskou práci získala i cenu rektora ČVUT. Postdoktorandské studium strávila na Univerzitě v Barceloně. Od roku 2020 působí i na Katedře fyziky FJFI, kde se v rámci skupiny Teorie a fenomenologie srážek těžkých iontů zabývá studiem produkce vektorových mezonů. Mimo to se podílela na organizaci letních škol fyziky a mezinárodní konference.

Na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze působí jako specialistka komunikace. Má na starosti vybrané akce pro středoškoláky. Na fakultě se mimo jiné zabývá také otázkami rovných podmínek a příležitostí.

ING. ANEŽKA KABÁTOVÁ

 

Vystudovala obor Experimentální jaderná a částicová fyzika na FJFI ČVUT, v rámci čehož se zabývala polovodičovými detektory pro vesmírné aplikace. V posledním ročníku studia strávila šest měsíců na stáži v Evropské jižní observatoři v Mnichově a navázala spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR. Tam se nyní věnuje evoluci galaxií v galaktických kupách, což je hlavní náplní jejího doktorského studia. Kromě toho se zabývá popularizací astronomie v rámci programu Vesmír pro lidstvo či Českého národního týmu Evropské jižní observatoře.
V rámci akce Staň se na den vědkyní bude moderovat panelovou diskusi.

 

⇑ nahoru

CVIČENÍ

 

Hledání částic při teplotách v trilionech stupňů Celsia na LHC

Ing. Monika Robotková, Natalia Majerová, FJFI - Břehová 7, Praha 1

POZOR! Kapacita cvičení již byla naplněna. 

Zajímá vás, co vlastně dělají částicoví fyzikové a částicové fyzičky? Během tohoto cvičení si vyzkoušíte, jak se analyzují reálná data, která se sbírají na experimentech nacházejících se na Velkém hadronovém urychlovači LHC v Evropské laboratoři pro jaderný výzkum CERN ve Švýcarsku. Studentky se seznámí s metodami a postupy, které se používají při zkoumání základních vlastností hmoty a při objevování nových částic. Experimentální výsledky poté vyhodnotí a během videokonference, která bude moderována vědci přímo z CERNu, porovnáme výsledky s výsledky skupin z jiných univerzit. Toto cvičení je organizováno ve spolupráci s CERN při příležitosti konání International Masterclasses.

ilustracni

Program:

13:30 - 14:00 Úvod, seznámení se ze základními principy částicové fyziky

14:00 - 14:15 Seznámení se s programem na analýzu experimentálních dat

14:15 - 15:45 Individuální analýza experimentálních dat z urychlovače LHC

15:45 - 16:00 Diskuse a kombinace výsledků

16:00 - 17:00 Videokonference s vědkyněmi v CERN a srovnání měření se zahraničními univerzitami


Uvidět neviditelné: detektor z mraků

Ing. Diana Mária Krupová, Bc. Alexandra Ridziková, Simona VelichováFJFI - Břehová 7, Praha 1

POZOR! Kapacita cvičení již byla naplněna. 

Neuvěříte, co se dá vidět, když si postavíte vlastní detektor z mraků. Mlžná komora je jedním z nejjednodušších a zároveň nejefektnějších detektorů ionizujícího záření. Přidejte se a postavte si funkční detektor. Budete moct vlastním okem pozorovat protony a miony z kosmického záření nebo elektrony a alfa částice z radioaktivních rozpadů ve vzduchu.  Detektor si sestavíme spolu v laboratoři.

Vedkyne 1

Program:

13:30 - 14:00 Úvod do fyziky kosmického záření

14:00 - 14:30 Seznámení se s aparaturou

14:30 - 16:00 Stavba různých detektorů určených k detekci kosmického záření

16:00 - 16:30 Zhodnocení výsledků, závěr cvičení


Programování na kvantovém počítači IBM-Q

Bc. Magdaléna Parýzková, FJFI - Břehová 7, Praha 1

Kvantová teorie se zabývá popisem fyzikálních jevů na mikroskopické úrovni. Chování mikročástic je velmi odlišné od chování částic klasických, které můžeme běžně pozorovat ve světě okolo nás. Kvantová teorie pak vede k pro nás často překvapivým výsledkům a jedním z nich jsou právě i kvantové počítače. U těch se ukazuje, že některé problémy dokážou řešit podstatně efektivněji než klasické počítače.  V rámci tohoto cvičení se seznámíme právě se základními principy kvantového zpracování informace. Budeme používat kvantový počítač IBM Q, ke kterému se dá připojovat přes webové rozhraní. Materiály pro cvičení jsou připravené ve formě Jupyter notebooků v programovacím jazyce Python, nicméně vůbec nevadí, pokud žádné zkušenosti s programováním nemáte, vše si vysvětlíme a ukážeme.

ilustracni

Program:

13:30 - 14:30 Úvod do kvantové teorie informace

14:30 - 15:00 Fungování kvantového počítače IBM Q a jak se k němu připojit

15:00 - 16:30 Tvorba jednoduchých kvantových obvodů v Pythonu

16:30 - 17:00 Naprogramování jednoduchého kvantového algoritmu na kvantovém počítači


Laserová zubní vrtačka 

prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc., FJFI - Trojanova 13, Praha 2

POZOR! Kapacita cvičení již byla naplněna. 

Co je laser a jak s tímto zářením interaguje lidská tkáň? To si ukážeme na tomto cvičení. Budeme pracovat s pevnolátkovým laserem Er:YAG (Erbiem dopovaný Yttrium Aluminium Granát), který je důležitý především pro aplikace v medicíně. Na cvičení si nejprve charakterizujeme záření z naší laserové vrtačky, a vyzkoušíte si, co takový laser způsobuje zubní tkáni, která je nejtvrdší tkání v lidském těle.

Vedkyne 1

Program:

13:30 - 14:00 Úvod do fyzikálních principů laseru

14:00 - 14:15 Seznámení se s Er:YAG laserovou vrtačkou

14:15 - 15:00 Charakterizace záření laserové vrtačky

15:00 - 16:00 Zkoumání interakce laserového záření se zubní tkání

16:00 - 16:30 Vyhodnocení výsledků, závěr cvičení


Rentgen a tajemné paprsky X, co vše nám mohou ukázat a kde je využíváme

Ing. Bc. Iveta Terezie Hošnová, Ing. Barbora Neužilová, FJFI - Břehová 7, Praha 1

POZOR! Kapacita cvičení již byla naplněna.

Jaderná chemie zahrnuje širokou škálu různých oblastí. Jednou z nich je radiační chemie. Je to obor, který se zabývá studiem vlivu ionizujícího záření na materiály a živé organismy. Jedním ze zdrojů ionizujícího záření, který je důvěrně společnosti známý je rentgen. V odpoledním workshopu se seznámíte s různými využitími tohoto přístroje - v přípravě nanočástic, analýze materiálu, zobrazování. A současně se seznámíte s obecnými principy vědecké práce, které nás celým odpolednem provedou.

Vedkyne 3

Program:

13:30 - 14:30 Najdi inspiraci - rentgenovské záření a co o něm víme

14:30 - 15:00 Hledání výzkumného problému

15:00 - 16:15 Experiment s využitím zdroje RTG záření

16:15 - 16:30 Vyhodnocení získaných dat

16:30 - 17:00 Dobrovolný domácí úkol a diskuze


Modulární aritmetika aneb 1,2,3, moc ...

Aneta Pjatkanová, FJFI - Trojanova 13, Praha 2

POZOR! Kapacita cvičení již byla naplněna. 

Jak určit poslední cifru součinu dvou 10ti místných čísel, bez znalosti výsledku? Nebo jak odvodit kritéria dělitelnosti pro jakékoliv číslo? S těmito a mnoha jinými problémy nám pomůže modulární aritmetika. Modulo je mocný matematický nástroj, který zjednodušuje počítání s velkými čísly a dokonce umožňuje některé výpočetně náročné úlohy vyřešit v přijatelném čase. Na cvičení si zavedeme modulo a základní operace s kongruencemi a na praktických i teoretických příkladech se naučíme modulo efektivně používat.

ilustracni

Program:

13.30 - 14.00 Představení modulární aritmetiky a jejího využití

14.00 - 15.00 Zavedení modula a základních operací s kongruencemi, ilustrace na příkladech

15.00 - 15.30 Pauza

15.30 - 17.00 Další příklady na procvičení


Programování v Pythonu

spolek wITches, FEL - Technicka 2, Praha 6

Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. V dnešní moderní době je, ale třeba domluvit se nejen s lidmi, ale i se stroji, počítači nebo roboty. Tak se přijď něco přiučit na praktický workshop programování v jazyce Python. Začneme jako každý skvělý programátor od úplných základů. a workshop není tedy třeba mít žádnou znalost programování, všechno vás rády naučíme.

ilustracni

Program:

13:30 - 14:00 Seznámení a představení jazyka Python

14:00 - 14:40 Proměnné jako v matematice

14:40 - 15:10 Řetězce a jejich indexování

15:10 - 15:45 Šifry a přesmyčky

15:45 - 16:00 Pauza

16:00 - 16:30 Co by kdyby? podmíněné příkazy

16:30 - 17:00 Cyklus, cyklus, cyklus, …


Robotika - Kráčející roboty

Ing. Jindřiška Deckerová, FEL - Karlovo náměstí 13, Praha 2

 Během workshopu si prohlédnete prostory laboratoří, seznámíte se s jednotlivými roboty a některé si vyzkoušíte ovládat. Pokud si chcete vyzkoušet robotiku a samy si robota naprogramovat, důležitou podmínkou účasti je znalost programování v jazyku Python alespoň na začátečnické úrovni (začátečnické kurzy Pythonu organizují například holky PyLadies). Pokud vás robotika láká, ale programovat neumíte ještě ani trochu, vyzkoušíte si roboty alespoň ovládat!

ilustracni

Program:

13:30 - 14:00 Představení laboratoře robotiky

14:00 - 14:30 Ukázka robotů v laboratoři robotiky

14:30 - 14:45 Pauza

14:45 - 17:00 Ovládání robota pomocí programovacího jazyka Python


Fotovoltaika v energetice

Ing. Ladislava Černá, Ph.D., FEL - Technická 2, Praha 6

V současném boomu obnovitelných zdrojů má fotovoltaika své nezastupitelné místo. Ještě před 15 lety by si nikdo nedokázal představit, že se fotovoltaika zpřístupní prakticky každému. Co umožnilo tak prudký rozvoj? Jak je to se spolehlivostí dodávek? Kolik vlastně fotovoltaika stojí? Zajímá vás tato tematika? Přijďte se podívat na náš workshop, kde se společně naučíme, jak fotovoltaika funguje a jaké má vlastnosti a omezení. Vyrobíme si společně solární lampičky a na závěr vás zveme do našich laboratoří, kde se seznámíte mimo jiné s tím, jak se testují fotovolatické systémy.

ilustracni

Program:

13:30 - 14:15 Úvod do problematiky

14:15 - 15:15 Výroba solárních lampiček

15:15 - 16: 05 Exkurze do Laboratoře pro 3D tisk a Laboratoře diagnostiky PV systémů (http://pasan.feld.cvut.cz)

16:05 - 16:30 Závěr workshopu


Gelová dozimetrie

Ing. Kateřina Pilařová, Ph.D., FJFI - Břehová 7, Praha 1

POZOR! Kapacita cvičení již byla naplněna. 

Jak můžeme působení ionizujícího záření vidět na vlastní oči? Vyrobíme si gelový dozimetr, který po ozáření mění barvu. Gelové dozimetry patří do skupiny integrálních chemických dozimetrů, které po určitý čas zaznamenávají dávku (množství energie absorbované v látce) a ta je později vyhodnocena. Výhoda gelových dozimetrů spočívá v možnosti objemového 3D vyhodnocení. Zástupcem radiochromních dozimetrů, které budeme pro tuto úlohu využívat, je Frickeho gelový dozimetr s xylenolovou oranží (FeXO).

ilustracni

Program:

13:30 - 14:00 Úvod do integrální dozimetrie

14:00 - 16:00 Výroba gelového dozimetru a jeho ozáření

16:00 - 16:30 Vyhodnocení odezvy dozimetru

16:30 - 17:00 Diskuse výsledků


Vlastnosti scintilačních detektorů

Bc. Monika Kotyková, FJFI - Břehová 7, Praha 1

Pomocí scintilátorů dokážeme měnit neviditelné ionizující záření na světlo. Jedná se o jeden z nejstarších způsobů detekce ionizujících částic, se kterým se běžně potkáváme v nemocnicích při CT vyšetřeních nebo při bezpečnostních kontrolách na letištích. Scintilační detektory nachází široké uplatnění v průmyslu a ve vědeckých experimentech v CERNu se používají na detekci různých částic. Během cvičení se dozvíte, jak fungují detektory s anorganickými scintilátory a jaké vlastnosti musí scintilační krystaly splňovat. Společně změříme právě tyto vlastnosti vybraných scintilátorů a vybereme vhodný materiál pro konkrétní aplikace.

ilustracni

Program:

13:30 – 14:00    Úvod do problematiky scintilačních detektorů ionizujícího záření

14:00 – 16:00    Měření vybraných vlastností sady scintilátorů

16:00 – 16:45    Zpracování naměřených dat

16:45 – 17:00    Vyhodnocení výsledků, závěr cvičení


Hodnocení radiačního poškození DNA flourescenčním mikroskopem

Mgr. Irina Danilova, ODZ ÚJF AV ČR, Na Truhlářce 39/64, Praha 8

POZOR! Kapacita cvičení již byla naplněna. 

Jaká jsou nejzásadnější poškození jaderné DNA zářením? Jak se tato poškození dají detekovat pomocí fluorescenčního mikroskopu? A jak závažnost poškození hodnotit? Vše si vysvětlíme a ukážeme v rámci tohoto cvičení. Budete mít možnost si na mikroskopu nasnímat ozářené buněčné vzorky a vyhodnotit si závažnost poškození různými metodami. Staňte se s námi na pár hodin buněčným radiobiologem!

ilustracni

Program:

13:30 – 14:00 Úvod a seznámení s poškozením jaderné DNA v buňkách

14:00 – 15:00 Seznámení se s metodou fluorescentní mikroskopie a snímání připravených vzorků

15:00 – 16:00 Hodnocení nasnímaných vzorků

16:00 – 16:30 Diskuze nad výsledky a závěr cvičení


Kosmické záření nejvyšších energií: Rekonstrukce energetického spektra

Ing. Alena Bakalová, Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, Praha 8

POZOR! Kapacita cvičení již byla naplněna. 

Observatoř Pierra Augera je experiment detekující kosmické záření nejvyšších energií. Observatoř se rozkládá v Argentinské pampě na ploše 3000 km2 a je tak největší současnou observatoří kosmického záření. V rámci cvičení budete mít možnost vyzkoušet si rekonstrukci energetického spektra kosmického záření pomocí veřejných dat a identifikovat jednotlivé oblasti změn v energetickém spektru jako jsou tzv. „kotník“ nebo GZK pokles. Pomocí předpřipravených kódu se také podíváme na příchozí směry a složení kosmického záření.

ilustracni

Program:

13:30 - 14:00 Úvod do fyziky kosmického záření

14:00 - 14:30 Seznámení se s veřejnými daty z Observatoře Pierra Augera

14:30 - 15:30 Rekonstrukce energetického spektra kosmického záření

15:30 - 16:00 Vykreslení příchozích směrů kosmického záření nejvyšších energií

16:00 - 16:30 Závěrečná diskuze výsledků


⇑ nahoru

ORGANIZÁTOŘI

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČVUT V PRAZE

Ing. Jaroslava Óbertová, Ph.D.
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
Eva Prostějovská

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČVUT V PRAZE

Mgr. Veronika Jílková


THE INTERNATIONAL PARTICLE PHYSICS OUTREACH GROUP

INTERNATIONAL MASTERCLASSES

CERN-CZ

BNL-CZ

pražská pobočka JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ

pražská sekce EPS YOUNG MINDS

Vedkyne loga

⇑ nahoru


-->

ARCHIV

2022 

2021 (online)

 

2020 + foto

2019 + foto

2018   

2017    

 

⇑ nahoru

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.